Styrelsen för Urb-it beslutar om riktad nyemission om 82 miljoner kronor samt föreslår införande av incitamentsprogram

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier samt avser att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 12 januari 2021. Styrelsen föreslår att stämman dels beslutar godkänna styrelsens beslut om den riktade emissionen, dels beslutar om ett incitamentsprogram genom en emission av teckningsoptioner. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggörs genom särskilt pressmeddelande senast den 10 december 2020.

Nedan anges det huvudsakliga innehållet i den riktade emissionen och förslaget till incitamentsprogrammet. Detaljerad information kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman samt där tillhörande fullständiga beslutsförslag.

Styrelsens beslut om riktad nyemission

Sammanfattning

Styrelsen har idag beslutat, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission till ett antal, främst institutionella investerare, om totalt 82 miljoner kronor. Styrelsen har erhållit åtagande från aktieägare representerande mer än 80 procent av antalet aktier och röster i bolaget att rösta för ett godkännande av styrelsens beslut.

Styrelsen har erhållit teckningsåtaganden från bland annat Fjärde AP-Fonden, Consensus Småbolagsfond, aktiefonderna Swedbank Robur Ny Teknik och Adrigo Small & MidCap L/S samt Fiducian Technology Fund.

Teckningskursen i den riktade emissionen är 2,00 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under de senaste 20 handelsdagar till och med den 1 december 2020. Emissionen omfattar högst 41 000 000 aktier.

Huvudsakliga emissionsvillkor

 1. Emissionen omfattar högst 41 000 000 aktier i bolaget och bolagets aktiekapital kan ökas med högst cirka 5 026 773,25 kronor. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad kommer bolaget sammanlagt att ha 194 229 084 utestående aktier och ett aktiekapital som uppgår till cirka 23 813 306,45 kronor efter emissionen.

 2. Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under de senaste 20 handelsdagar till och med den 1 december 2020.

 3. Teckning av aktier ska ske senast den 4 december 2020. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

 4. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast den 4 december 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

 5. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver stärka bolagets eget kapital. Bolaget genomförde under 2018 en företrädesemission av aktier, och har seden genomfört kvittningsemissioner. Baserat på tidigare erfarenheter av kapitalanskaffnings-tekniker, har styrelsen kommit till slutsatsen att en riktad emission nu är att föredra, av kostnadsskäl och för att knyta nya aktieägare till bolaget.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos koncernens anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Huvudsakliga emissionsvillkor

 1. Bolaget ska emittera högst 4 710 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst cirka 577 465,90 kronor.

 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till de anställda i koncernen. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma följande kategorier av anställda i koncernen i angivna antal enligt anvisning från styrelsen:

  • Grupp 1 omfattar den verkställande direktören och består således av en person. Teckningsberättigad i grupp 1 är garanterad tilldelning av 500 000 teckningsoptioner.

  • Grupp 2 omfattar personer i ledningsgruppen och består av tre personer. Teckningsberättigade i grupp 2 är garanterad tilldelning av
   330 000 teckningsoptioner vardera.

  • Grupp 3 omfattar andra anställda samt personer som kommer att anställas inom de kommande sex månaderna, och består av 28 personer. Teckningsberättigad i grupp 3 är garanterad tilldelning av 115 000 teckningsoptioner.

 3. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. Per den 1 december 2020 uppgick värdet till 0,26 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

 4. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 3,75 kronor.

 5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2023. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2023 innan den 14 mars 2024 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.

 6. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 3% baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

 7. I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Bolaget VD Kevin Kviblad säger i en kommentar:

"Klimatneutrala leveranser i tätt befolkade städer till konsumenter av varor köpta främst genom
e-handel - the last-mile - är ett mycket kraftigt växande område. Urb-it, som uppnår mer än 99 procents exakthet redan i det första leveransförsöket, befinner sig i ett mycket bra momentum för fortsatt expansion i Frankrike och Storbritannien, inte minst genom det fördjupade samarbetet med DHL. Vi arbetar nu med ytterligare expansion där vi är verksamma idag, nämligen Paris, Lyon och London, och därtill med expansion till ytterligare 16 städer i Frankrike och Storbritannien. Emissionslikviden möjliggör de offensiva satsningar som ligger i vår affärsplan, vilken skall ta Urb-it till en vinstgivande position."

I samband med den riktade nyemissionen har bolaget engagerat Mangold Fondkommission som emissionsinstitut. KANTER Advokatbyrå har varit legal rådgivare till bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon och Stockholm. För mer information besök: www.urb-it.com

Denna information är sådan som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-02.


Urb-it AB (publ) and Le Groupe La Poste expand its sustainable logistics offering to Paris

February 19th 2021, Paris - Green logistics provider, Urb-it AB and postal service giant Le Groupe La Poste will expand their operation to Paris to provide zero-carbon last-mile deliveries and seek to reduce the city's growing c02 emissions. The latest announcement comes off the back of a successful collaboration and rollout period in the French City of Strasbourg at the beginning of 2021.


Urb-it partners with Foodstuff to offer zero-emission deliveries in the City of Cambridge

London, 2nd February 2021 - Green last mile logistics provider, Urb-it will partner with online food delivery company Foodstuff to offer convenient, last-mile zero-emission deliveries in the City of Cambridge. At a time when independent businesses struggle in the face of the pandemic, Foodstuff and Urb-it will combine to bolster food deliveries from Cambridge's best independent restaurants to the end-consumer.Urb-it expands operation to Strasbourg with Le Groupe La Poste

Paris, 22nd January 2021 - Green logistics provider, Urb-it has partnered with French postal service giant 'Le Groupe La Poste' to provide zero carbon last-mile deliveries to consumers in Strasbourg. The latest collaboration with the historical postal operator heralds a very good start to 2021, and fuels the strong growth of Urb-it's current business in France.
Urb-it welcomes partnership with Ecom Hub to offer retailers a sustainable last mile fulfilment and distribution solution.

London, 15th December 2020 - Last-mile fulfilment is among the most energy consuming logistics operations in the supply chain because of the vast amount of stops and low fill rates. Green logistics provider, Urb-it, and e-commerce fulfilment and distribution specialists Ecom Hub have today announced a partnership to offer retailers an end-to-end solution for green fulfilment and distribution on the last-mile.


Urb-it announces a new partnership with Despatch Cloud enabling retailers to streamline their entire eCommerce operations

London, 11th December 2020- Green logistics provider, Urb-it, and multichannel shipping, order and stock management provider Despatch Cloud have announced a new partnership to offer retailers a streamlined eCommerce experience. The collaboration will allow retailers to have a fully integrated order and inventory management solution, with added sustainable delivery capability.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted