Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 11 december 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 11 december 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om justering av styrelse, kvittningsemission, incitamentsprogram och emissionsbemyndigande för styrelsen.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Kvittningsemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en kvittningsemission till bolagets styrelseordförande och huvudaktieägare Lage Jonason, som har en fordran mot bolaget om 13 823 299 kronor vilken genom emissionen kvittas mot nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 0,958 kronor vilket innebär att emissionen omfattar högst 14 429 257 aktier. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 1 769 087,9 kronor. Teckning av och betalning för aktier genom kvittning ska ske mellan den 11 december och den 18 december 2018. Full teckning i kvittningsemissionen innebär en utspädning om högst cirka 15,37 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter registrering av kvittningsemissionen.

Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram). Programmet riktar sig till upp till 20 anställda i koncernen och omfattar högst 2 440 000 teckningsoptioner. I och med att teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,21 kronor per option. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,25 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2021 innan den 14 mars 2022 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,98 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att detta får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner samt nyvalde Johan Englund och Stefan Sånnell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 450 000 kronor per helår, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 75 000 kronor vardera per helår till styrelsens stämmovalda ledamöter och ordföranden.

2018-12-11

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Urb-it announces partnership with DHL Express France

Urb-it is pleased to announce an exciting collaboration in France, combining its sustainable customer-centric last-mile delivery service with DHL Express consolidation and first-mile solution.


Urb-it AB (publ) Quarterly Report, April - June 2020

Urb-it AB (publ) Quarterly Report, April - June 2020


Urb-its kvittningsemission om cirka 34,6 miljoner kronor fulltecknad

Teckning i den kvittningsemission som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 10 juni 2020 har fulltecknats och har idag godkänts av den extra bolagsstämman. Emissionslikviden om cirka 34,6 miljoner kronor före emissionskostnader erlades i sin helhet genom kvittning av fordringar mot Bolaget.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 6 juli 2020

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 6 juli 2020 extra bolagsstämma. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2020 klockan 10.00 på Kanter Advokatbyrås kontor, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30.


Styrelsen för Urb-it beslutar om kvittningsemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av kvittningsemissionen

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller bolaget) har idag beslutat om en nyemission av aktier (kvittningsemission) samt att kalla till extra bolagsstämma i bolaget den 6 juli 2020. Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna kvittningsemissionen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.


Urb-it AB (publ) in collaboration with Gastrofy launch eco- certified home deliveries of groceries

Gastrofy has chosen Urb-it to offer eco-certified, same day deliveries to customers in Stockholm. The partnership means Stockholmers can do their grocery shopping online and receive delivery within hours.
Urb-it deliveries are emission free and customer-centric, something that is highly anticipated by Gastrophy's customers.


Urb-it (publ) in partnership with Kjell & Co to provide home delivery of tech accessories in Stockholm and Gothenburg

Urb-it and Kjell & Co announced today the launch of their partnership, offering customers eco-labelled same day deliveries of tech accessories in Stockholm.


Urb-it (publ) in partnership with Indiska offering eco-certified same day deliveries to consumers in Stockholm and Gothenburg.

Indiska has chosen Urb-it to offer fast, eco-friendly same-day deliveries to their customers in Stockholm and Gothenburg.
Indiska has, for a long period of time been at the forefront of sustainable and environmentally consious fashion as well as investing in the digital customer experience and unified commerce which makes Indiska a perfect retail partner for Urb-it.


Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 7 maj 2020

Urb-it AB (publ) höll torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted