Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 11 december 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 11 december 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om justering av styrelse, kvittningsemission, incitamentsprogram och emissionsbemyndigande för styrelsen.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Kvittningsemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en kvittningsemission till bolagets styrelseordförande och huvudaktieägare Lage Jonason, som har en fordran mot bolaget om 13 823 299 kronor vilken genom emissionen kvittas mot nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 0,958 kronor vilket innebär att emissionen omfattar högst 14 429 257 aktier. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 1 769 087,9 kronor. Teckning av och betalning för aktier genom kvittning ska ske mellan den 11 december och den 18 december 2018. Full teckning i kvittningsemissionen innebär en utspädning om högst cirka 15,37 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter registrering av kvittningsemissionen.

Emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram). Programmet riktar sig till upp till 20 anställda i koncernen och omfattar högst 2 440 000 teckningsoptioner. I och med att teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,21 kronor per option. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,25 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2021 innan den 14 mars 2022 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2022 till och med den 29 mars 2022. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,98 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att detta får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner samt nyvalde Johan Englund och Stefan Sånnell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Lage Jonason till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå om totalt 450 000 kronor per helår, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 75 000 kronor vardera per helår till styrelsens stämmovalda ledamöter och ordföranden.

2018-12-11

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 23,3 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.


Urb-it carries out a directed share issue of approximately SEK 23.3 million

The board of directors of Urb-it AB (publ) ("Urb-it or the "Company") has, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on May 13, 2022, resolved and carried out a directed issue of 8,475,000 shares at a subscription price of SEK 2.75 per share (the "Share Issue"). The Company raises approximately SEK 23.3 million before transaction related costs through the Share Issue.


Fashion and lifestyle brand KILLSTAR chooses Urb-it for sustainable last mile deliveries in a UK multi-city rollout

Urb-it, a rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce that alternative fashion and lifestyle brand, KILLSTAR, has chosen Urb-it as its sustainable last mile delivery partner in the UK.


Urb-it integrates with Metapack to empower retailers with sustainable deliveries across Europe

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces its integration with Metapack, a global leader in ecommerce delivery technology.

Urb-it's sustainable last mile delivery services available to merchants on Shopify

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, announces its sustainable last mile delivery services are now available to all e-commerce merchants using Shopify.   Urb-its sustainable last-mile delivery services now live in Madrid and Barcelona

  • Operations open in Europe's fastest growing e-commerce market, with reach to over 3.5 million people

Urb-it partners with Cainiao Network to offer sustainable delivery option to parcel lockers in Paris

Urb-it now delivers to parcel lockers of Cainiao Network in Paris, providing local customers with greater choice, convenience and flexibility, sustainably


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted