Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 13 maj 2022

Urb-it AB (publ) höll fredagen den 13 maj 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlade resultatet för 2021 behandlas så att det i ny räkning överförs 219 597 326 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, styrelseledamöterna Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Lage Jonson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

_____________

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022  kl. 10:30 CEST.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen [email protected]
Urb-it delivery services integrated with leading commerce platform Linnworks

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce it has integrated with Linnworks, the leading software-as-a-service (SAAS) total commerce platform. Linnworks customers can now select Urb-it as their sustainable last mile delivery partner in cities across Europe.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, will be held on Friday, May 13, 2022.

In order to ensure the health and safety of shareholders, employees and other stakeholders, the Board of Directors has, on the basis of temporary legal provisions, decided that the Annual General Meeting shall be held without the physical presence of shareholders, proxies or third parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by advance voting (postal voting).


Urb-it continues UK expansion by launching in Liverpool

  • Urb-it continues to expand in the UK by launching its sustainable last mile delivery services in Liverpool
  • Liverpool has a 2030 Net Zero Action plan and is Urb-it's seventh UK city

Urb-it AB (publ) årsredovisning 2021

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.


Urb-it expands in the UK by launching in Birmingham

  • Sustainable delivery services now available in the UK's second largest city and Urb-it's sixth city in the UK
  • Directly supporting Birmingham's carbon neutral plans, Transport Plan and Clean Air Zone policy


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB den 28 februari 2022

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 28 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Report from extraordinary general meeting in Urb-it AB on February 28, 2022

Urb-it AB (publ) held an extraordinary general meeting on Monday, February 28, 2022, where the following main resolution was passed.


Urb-it AB (publ) Quarterly Report, October - December 2021

2021 SUMMARY

Financial development during the period January - December 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted