Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ) den 13 maj 2022

Urb-it AB (publ) höll fredagen den 13 maj 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlade resultatet för 2021 behandlas så att det i ny räkning överförs 219 597 326 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, styrelseledamöterna Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund för tiden intill nästa årsstämma. Stämman omvalde Lage Jonson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

_____________

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022  kl. 10:30 CEST.

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen [email protected]

Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 23,3 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.


Urb-it carries out a directed share issue of approximately SEK 23.3 million

The board of directors of Urb-it AB (publ) ("Urb-it or the "Company") has, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on May 13, 2022, resolved and carried out a directed issue of 8,475,000 shares at a subscription price of SEK 2.75 per share (the "Share Issue"). The Company raises approximately SEK 23.3 million before transaction related costs through the Share Issue.


Fashion and lifestyle brand KILLSTAR chooses Urb-it for sustainable last mile deliveries in a UK multi-city rollout

Urb-it, a rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce that alternative fashion and lifestyle brand, KILLSTAR, has chosen Urb-it as its sustainable last mile delivery partner in the UK.


Urb-it integrates with Metapack to empower retailers with sustainable deliveries across Europe

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces its integration with Metapack, a global leader in ecommerce delivery technology.

Urb-it's sustainable last mile delivery services available to merchants on Shopify

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, announces its sustainable last mile delivery services are now available to all e-commerce merchants using Shopify.   Urb-its sustainable last-mile delivery services now live in Madrid and Barcelona

  • Operations open in Europe's fastest growing e-commerce market, with reach to over 3.5 million people

Urb-it partners with Cainiao Network to offer sustainable delivery option to parcel lockers in Paris

Urb-it now delivers to parcel lockers of Cainiao Network in Paris, providing local customers with greater choice, convenience and flexibility, sustainably


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted