KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 10 december 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 december 2021,

dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 6 december 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://www.urb-it.com/about/investors/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Urb-it AB (publ), United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm eller via epost till [email protected] Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på Bolagets webbplats, https://www.urb-it.com/about/investors/. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta Bolaget på telefon 0763-102839.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Val av en eller två justerare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Astrid Jonason och Mikael Skaj, eller, vid förhinder för dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Den 19 november 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission av högst 21 590 909 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 647 136,682455 kronor. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut. Nyemissionen ska ge rätt åt tecknaren att teckna aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Ingka Investments Ventures Europe B.V. Överteckning är inte tillåten.

2. Teckningskursen är 4,40 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 7,10 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna före styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen har fastställts baserat på förhandlingar med investeraren och bedöms vara marknadsmässig.

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom en vecka från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant inom en vecka från dagen för bolagsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget får in en ny stor aktieägare med kapacitet att stötta Bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från nyemissionen Bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som Bolaget identifierat på marknaden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://www.urb-it.com/about/investors/ senast från och med fredagen den 19 november 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

UPPLYSNINGAR

Aktieägare är har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget, Urb-it AB (publ), United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm eller via epost till [email protected] senast tisdagen den 30 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://www.urb-it.com/about/investors/ senast söndagen den 5 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________


Stockholm i november 2021

Urb-it AB (publ)

Styrelsen

Urb-it launches in Spain

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces the launch of its sustainable delivery services in Spain. This is the next step in Urb-it's ambitious growth strategy to expand across Europe with Spain as the third market, alongside France and the UK.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 10 december 2021

Urb-it AB (publ) höll under fredagen den 10 december 2021 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Report from extraordinary general meeting in Urb-it on 10 December 2021

Urb-it AB (publ) held an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021, where the following main resolution was passed.


Urb-it forms strategic partnership agreement with StoreShippers, the world's largest sustainable ship-from-store network

· A new omnichannel logistics partnership solution for retail brands

· Improves the speed and convenience of fulfilment from store to customers, sustainably


Urb-it expands Yodel UK partnership

Extending last-mile sustainable delivery services in London and launching in Glasgow & BristolNOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, (the "Company") holds an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.


Urb-it carries out a directed share issue to Ingka Investments of SEK 95 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it" or the "Company") has resolved on a directed issue to Ingka Investments, the investment arm of Ingka Group, the main IKEA retailer ("Ingka Investments") of 21,590,909 shares, subject to approval from an extraordinary general meeting (the "Share Issue"). The subscription price in the Share Issue amounts to SEK 4.40 per share. The Company raises SEK 95 million before transaction related costs through the Share Issue. The board of directors has also decided to postpone the announcement of the interim report for the third quarter to 29 November 2021 as part of the completion of the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten, ("Ingka Investments") av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av Nyemissionen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted