Uppfinnaren 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.uppfinnaren1ab.se.

Bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 3 under avsnittet "Kritiska bedömningar och uppskattningar" av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att moderbolaget har förmåga att tillskjuta medel. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig finns det en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta."

Upplysningen om fortsatt drift är i enlighet med vad som kommunicerades i ett pressmeddelande i Oscar Properties Holding AB (publ), org nr 556870-4521 den 29 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta: Per-Axel Sundström, styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget, +46 (0) 8 510 607 70, [email protected]

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 16.00 (CEST)


Uppfinnaren 1 AB (publ) erhåller obligationsinnehavares godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Pressmeddelande 3 november 2021

Det skriftliga förfarandet som initierades genom kallelse den 8 oktober 2021 (det "Skriftliga Förfarandet"), avseende vissa ändringar i villkoren för Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") utestående eviga obligationslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationerna"), har idag avslutats.


Uppfinnaren 1 AB (publ) initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån

Pressmeddelande 8 oktober 2021

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") under sitt eviga obligationslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationerna") i syfte att få innehavarnas godkännande att ändra villkoren för Obligationerna såsom framgår av Bolagets pressmeddelande från den 1 oktober 2021.


Pressmeddelande 6 oktober 2021

Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar att majoritetskraven i det skriftliga förfarandet som initierades den 10 september 2021 inte har uppnåtts samt att nyemissionen som Bolaget fattade beslut om den 22 september 2021 har dragits tillbaka.Uppfinnaren 1 AB (publ) announces its intention to carry out a directed share issue of up to 1,500,100 new shares by way of set-off against bonds with ISIN SE0007278262

Reference is made to Uppfinnaren 1 AB (publ)'s (the "Company") outstanding secured callable fixed rate perpetual bonds with ISIN SE0007278262 (the "Bonds"). Capitalised terms not defined herein shall unless otherwise stated have the meaning given to them in the terms and conditions of the Bonds (the "Terms and Conditions").Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 902 434 kr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 212 553 685 kr.
  • Skulderna uppgick till 79 947 817 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 763 836 kr.
  • Bolagets soliditet var 72,67 %.


Helårsrapport 1 januari - 31 december 2020

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 427 932 kr.
  • Per 31 dec uppgick eget kapital till 225 081 119 kr.
  • Skulderna uppgick till 65 546 320 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 525 193 kr.
  • Bolagets soliditet var 77,45 %.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted