Helårsrapport 1 januari - 31 december 2020

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 427 932 kr.
 • Per 31 dec uppgick eget kapital till 225 081 119 kr.
 • Skulderna uppgick till 65 546 320 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 525 193 kr.
 • Bolagets soliditet var 77,45 %.

Övrig information

 • Peter Norman har under perioden tillträtt som styrelseledamot.
 • Bolaget har den 30 juni och 28 december lämnat meddelande angående inställda räntebetalningar. Bolaget har valt att ställa in de räntebetalningar som ska ske på räntebetalningsdagarna den 7 juli 2020 och 7 januari 2021 i enlighet med punkt 10.4 i obligationsvillkoren.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Helårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Kr

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning

0

0

Rörelseresultat

180 599

-1 103 996

Resultat efter fin poster

2 427 932

6 933 763

Uppgifter på balansdagen:

Balansomslutning

290 627 439

314 835 574

Soliditet %

77,45

77,92

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 16 juli 2021.

Stockholm den 19 februari 2021

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Per-Axel Sundström, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:30 CET.


Helårsrapport 1 januari - 31 december 2020

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 427 932 kr.
 • Per 31 dec uppgick eget kapital till 225 081 119 kr.
 • Skulderna uppgick till 65 546 320 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 525 193 kr.
 • Bolagets soliditet var 77,45 %.


Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Finansiell översikt

 • Periodens resultat uppgick till 3,0 mkr (6,2).
 • Eget kapital uppgick till 238,7 mkr (245,3).
 • Skulderna uppgick till 66,1 mkr (66,6) och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 50,1 mkr (49,3).
 • Likvida medel uppgick till 0,5 mkr (0,5)
 • Soliditet 78 % (78)

Uppfinnaren 1 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Uppfinnaren 1 AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.uppfinnaren1ab.se.


Uppfinnaren 1 AB (publ) har lämnat ett meddelande angående inställd räntebetalning

Uppfinnaren 1 AB (publ) ("Bolaget") lämnar ett meddelande till innehavarna av Bolagets utestående 175 000 000 kronor förlagslån med ISIN SE0007278262 ("Obligationen") som ursprungligen emitterats av Bolaget den 7 juli 2015 i enlighet med obligationsvillkoren och vars obligationsvillkor därefter reviderats den 14 december 2017 ("Obligationsvillkoren").


Helårsrapport 1 januari - 31 december 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 272 130 kr.
 • Per 31 dec uppgick eget kapital till 245 304 187 kr.
 • Skulderna uppgick till 69 531 387 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 49 710 414 kr.
 • Bolagets soliditet var 77,92 %.

Uppfinnaren 1 AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 468 011 kr.
 • Per 30 juni uppgick eget kapital till 251 813 403 kr.
 • Skulderna uppgick till 66 623 330 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 49 344 600 kr.
 • Bolagets soliditet var 79,08 %.


Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 305 937 kr.
 • Per 31 december uppgick eget kapital till 518 308 759 kr.
 • Skulderna uppgick till 61 326 800 kr och bestod huvudsakligen av skulder till koncernen. Bolagets soliditet var 89,42%.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted