Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").

Offentliggörande av Memorandum
Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av units. Memorandumet, inklusive anmälningssedlar, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unibap.com samt på Aktieinvest FK AB, www.aktieinvest.se/emission/unibap2022.

Teckningstiden löper under perioden 23 maj - 7 juni 2022. Teckningskursen är 68 SEK per unit. Fullständiga villkor för företrädesemissionen framgår av Memorandumet samt av Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2022.

Memorandumet innehåller bland annat ett VD-ord, som nedan återges i sin helhet.

 

VD-ord

De senaste tolv månaderna har varit mycket händelserika för Unibap. Vår första uppskjutning av SpaceCloud-systemet runt midsommar 2021 följdes av ytterligare en i januari i år och fler uppskjutningar är redan planerade. Att vi nu bevisat systemets funktionalitet i rymden är en mycket viktig milstolpe och vi ser ett starkt ökat intresse från marknaden för Unibap och SpaceCloud.

Vi har visat att vi via SpaceCloud kan uppdatera en satellit med nya funktioner när den är i omloppsbana. Vi kan nu skapa relevant information på 1-3 minuter, reducera databandbredden med upp till 99,9 % och öka den potentiella nyttjandegraden på en satellit med över 30 gånger. Detta, tillsammans med att nästan vem som helst nu kan skapa en app för rymddata, förändrar spelplanen för hela rymdindustrin.

Under de senaste månaderna har vi tecknat flera viktiga samarbetsavtal. Ett med SAAB Emerging Technologies (SET) för att utveckla tjänsteerbjudanden kopplat till SpaceCloud och ett samarbetsavtal med Northvolt Revolt för att utveckla en ny teknik för återvinning av batterier. Vi har även etablerat SpaceEdge som världens första testbädd för rymdapp-utveckling med möjlighet att skicka upp appar till SpaceCloud-satelliter. Satsningen sker i samarbete med AI Sweden, med stöd av Rymdstyrelsen.

Bolaget är inne i en intensiv och spännande period där vi accelererat vårt arbete i pågående kund- och utvecklingsprojekt för att möta den kraftigt ökade efterfrågan och de högt ställda förväntningar som marknaden har på Unibap. Denna acceleration är förstås resurskrävande och vi har bara i årets första kvartal anställt tretton nya kollegor och fortsätter att nyrekrytera nyckelkompetenser framför allt för att skapa den leveransorganisation som krävs för att möta den ökade efterfrågan.

Det ökade antalet medarbetare tillsammans med behovet av ett utökat elektroniklabb medförde att vi i april flyttade till nya större lokaler i Uppsala, klart bättre anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan arbeta tillsammans igen och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag.

Vi har en mycket spännande och expansiv tid framför oss och jag ser med tillförsikt fram emot en utveckling där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners öppnar upp och utvecklar nya marknader både i rymden och på jorden. Jag vill också passa på att tacka Unibaps alla fantastiska medarbetare som med sin kompetens, energi och positiva can-do attityd har tagit oss dit vi är idag och som jag är övertygad om kommer att vara en nyckel till vår framtida expansion.

Jag vill även tacka våra aktieägare för det förtroende de har visat Unibap genom åren och välkomnar nu både nuvarande och nya aktieägare att bli en del av Unibaps spännande framtid.

Lena W Jansson

Tillförordnad VD, Unibap AB (publ.)

Rådgivare

Swetechuity AB och Lindahls Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppsala 2022-05-20

För mer information, kontakta:

Lena W Jansson
tf. VD

[email protected]
+46 72 450 15 15

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Unibap receives hardware order from US distributor

Unibap's US distributor Moog Inc. is ordering SpaceCloud development units for 150,000 USD with immediate delivery. These iX10-family development units will be distributed to customers in the United States.


Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas

Den 21-24 juni 2022 pågår Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas där Unibap tillsammans med Amazon Web Services (AWS) och D-Orbit ska hålla föredrag om interplanetär datorinfrastruktur i yttre rymden. Detta är ett tydligt första steg mot framtidens internet i rymden. 


Unibap offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 326 022 Units, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Unibap tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.


The research behind Unibap's SpaceCloud is recognized by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences as technology with great potential for business and societal benefit.

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) yearly highlights a diversity of research projects from Swedish universities with the potential to create benefits, through commercialization, business and method development or societal impact. The topic of this year's IVA's 100-list is technology with great potential for business and societal benefit in the service of humanity.


Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted