Unibap inleder samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud

Unibap AB (publ) tillkännager idag att man kommer avser integrera molntjänster från AWS med Unibaps hårdvara för rymdapplikationer i syfte att kunna erbjuda kunder molnteknik såsom containers och serverlös beräkningskapacitet i satelliter och rymdfarkoster med lägre latens och till en lägre kostnad. Detta kommer att underlätta datahantering i rymden för såväl satellitoperatörer som applikationsutvecklare. Samarbetet kommer ge kunder inom flyg- och satellitindustrin tillgång till AWS-tjänster och lösningar direkt i en rymdanpassad miljö och erbjuda möjligheter till autonomi och eventhantering i satelliter.

Kombinationen av Unibaps och AWS tjänster kommer ger kunder inom satellit- och flygindustrin tillgång till edgetjänster från AWS i realtid när satelliter befinner sig i omloppsbana. Därigenom kommer kunderna kunna skala systemets resurser efter behov och dynamiskt tilldela virtuell kapacitet till olika uppgifter, vid olika tidpunkter, utan inblandning av markstationer.

AWS och Unibap kommer tillsammans kunna hjälpa kunder att snabbt omvandla rådata till beslutsstödsinformation som kan användas för autonom hantering av satellitkonstellationer, för att reducera datamängder som skickas till jorden, eller för att skicka larmindikationer inom sekunder, istället för minuter eller timmar som är vanligt idag. Unibap går i och med samarbetet med i AWS Partner Network (APN) och kommer tillsammans med AWS genomföra integrationen i faser med målet att genomföra initiala tester och valideringar under 2021.

Den senaste tidens ökande antal kommersiella satellituppskjutningar har skapat en enorm ökning av mängden data som genereras i rymden. Företag och organisationer aktiva inom området samlar ofta in och bearbetar mer än 100 terabyte (TB) data per dag, 365 dagar om året. Det handlar om kamera- och radarbilder, signaldata, och data från olika sensorer . Det här resulterar i ett dramatiskt ökat behov av datalagring och beräkningskapacitet.

Den traditionella lösningen är att kunder ofta länkar ner rådata från särskilda satelliter. Därefter flyttas datan till en plats för bearbetning och det kan ta upp till 24 timmar innan informationen blir tillgänglig för analys. Fördröjningen mellan datainsamling och analys har dock gjort det svårt för kunder att på ett snabbt och korrekt sätt kunna bedöma avvikelser eller förändringar under kritiska förhållanden, såsom vid katastrofövervakning, eller användning av geografiska informationssystem och flyg- och sjötransportledningssystem. Det här kommer dessutom att bli en allt större utmaning när rymdutforskningen rör sig bortom låga omloppsbanor och längre ut i rymden.

Samarbetet mellan Unibap och AWS kommer möjliggöra för kunder inom satellit- och flygindustrin att snabbare och mer flexibelt kunna samla in och bearbeta data, samt att omedelbart kunna utföra analyser medan satelliten och utrustningen befinner sig i omloppsbana i rymden. Detta möjliggörs genom direkt tillgång till AWS-tjänster för beräkning, lagring och hantering av containers i rymdfarkosten.

Till exempel så kommer satellitoperatörer att kunna programmera sina satelliter så att de utför autonoma kommandon och kontroller, trots begränsad eller endast tidvis tillgång till nätverksuppkoppling. Detta gör det möjligt att uppdatera satelliter flexibelt och i realtid med uppdragsspecifika applikationer, vilket ökar användarnyttan och kundvärdet i enskilda farkoster, eller hela konstellationer. En satellit som till exempel har haft en uppgift att övervaka missiluppskjutningar från jorden kan uppdateras och ställas om till att istället övervaka rymden. Med detta kommer även möjligheten att fördela arbetsintensiva uppgifter inom bearbetning och analys av data mellan flera satelliter inom en konstellation, eller med andra kompatibla system.

Unibap erbjuder kostnadseffektiva, strålningstoleranta och högpresterande cloud computing-lösningar för satelliter under varumärket SpaceCloud. Unibaps SpaceCloud-lösning iX5-100 står för dataanalys, sensordatahantering och satellitkommunikation i den kommande NASA-finansierade satelliten Hyperspectral Thermal Imager (HYTI), som ska sändas upp under 2021 av Hawaii Spaceflight Laboratory (HSFL) vid University of Hawaii.

- Jag är oerhört glad att nu kunna kommunicera samarbetet med AWS som en viktig del i vår ambition av storskalig digital transformation. Tidpunkten för vårt samarbete kring att erbjuda en fullständig molnupplevelse i rymden är perfekt och kulmen av många års intern utveckling och kontinuerligt stöd från investerare, svenska och europeiska rymdstyrelserna, våra tidiga kunder och våra fantastiska medarbetare. Vi kan nu snabbt ta nästa steg med molntjänster i rymden med AWS och gemensamt möjliggöra nya affärsmodeller, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

- Kunder inom satellitindustrin måste vara säkra på att deras lösningar håller hög tillförlitlighet och robusthet i rymdmiljö. Unibaps högpresterande SpaceCloud-processor och deras övriga robusta rymdsäkra hårdvarulösningar, i kombination med edgetjänsterna från AWS, kommer göra det möjligt för kunder att bygga och driva varje bit av sina rymduppdrag med hjälp av tjänster från AWS, säger Shayn Hawthorne, AWS Aerospace & Satellite Technology Leader.

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 klockan 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Johan Åman utses till ny VD för Unibap

Styrelsen i Unibap har utsett Johan Åman till ny VD och han kommer att tillträda sin tjänst så snart som möjligt men dock senast den 16 mars 2023.


Johan Åman appointed new CEO of Unibap

Unibap's board of directors has appointed Johan Åman as new CEO and he will take up his position as soon as possible but at the latest on March 16 2023.

 


Unibap AB har tagit beslutet att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB

Unibap AB (Publ) har idag efter diskussioner med Northvolt Revolt AB tagit beslutet att inte gå vidare ytterligare i samarbetet. Detta då vi inte har kunnat nå en överenskommelse i den långsiktiga kommersiella modellen. Detta kommer även med största sannolikhet få till följd att Unibap i förtid avbryter sitt deltagande i Vinnovaprojektet kopplat till "Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller".


Unibap AB have taken the decision to stop further collaboration with Northvolt Revolt AB

Unibap AB (Publ) have after discussions with Northvolt concluded that we will not further extend the ongoing collaboration. This due to the reason that we have not been able to reach an agreement in the long-term commercial model. This will in addition with a high probability also affect our contribution in the ongoing Vinnova project "Semi-automated Dismantling System for Battery Metal Recovery and Recycling."


Delårsrapport juli 2021 - juni 2022

April - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 969 KSEK (4 268)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 791 KSEK (-8 494)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 852 KSEK (-8 498)
 • Resultat per aktie -1,08 SEK (-1,05)

 

Juli 2021 - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 894 KSEK (12 733)
 • Rörelseresultatet uppgick till -36 148 KSEK (-26 621)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -36 377 KSEK (-25 644)
 • Resultat per aktie -4,00 SEK (-3,16)

 

  Väsentliga händelser april - juni 2022

 • Den 10 maj inkluderades SpaceCloud på Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademiens (IVA:s) 100-list, som i år särskilt uppmärksammar forskning på temat teknik i mänsklighetens tjänst
 • Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission till ett värde om 350 kEUR
 • Unibap offentliggör utfall i företrädesemission som tillför bolaget 24,8 MSEK före emissionskostnader
 • Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas
 • Unibap erhåller en order om 150 KUSD från Moog, bolagets distributör i USA


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Unibap bekräftar att dialog förs med industrikonsortiet bakom projektet kallat "Bifrost", samt att inga avtal har ingåtts
 • Unibap erhåller order på iX5 Engineering Models från bolagets distributör i USA, Moog, till ett värde av 228 800 USD

Unibap receives hardware orders from US distributor for flight missions

Unibap's US distributor Moog Inc. is ordering SpaceCloud® iX5 Engineering Models for 228,800 USD for delivery to customers in the United States.Unibap receives hardware order from US distributor

Unibap's US distributor Moog Inc. is ordering SpaceCloud development units for 150,000 USD with immediate delivery. These iX10-family development units will be distributed to customers in the United States.


Unibap på scen med Amazon Web Services och D-Orbit under Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas

Den 21-24 juni 2022 pågår Amazon re:MARS konferensen i Las Vegas där Unibap tillsammans med Amazon Web Services (AWS) och D-Orbit ska hålla föredrag om interplanetär datorinfrastruktur i yttre rymden. Detta är ett tydligt första steg mot framtidens internet i rymden. 


Unibap offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 326 022 Units, motsvarande cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent. Unibap tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.


The research behind Unibap's SpaceCloud is recognized by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences as technology with great potential for business and societal benefit.

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) yearly highlights a diversity of research projects from Swedish universities with the potential to create benefits, through commercialization, business and method development or societal impact. The topic of this year's IVA's 100-list is technology with great potential for business and societal benefit in the service of humanity.


Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted