Unibap genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 32,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 16 november 2018, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Unibap cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Därmed är hela Företrädesemissionen säkerställd. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018 och sex (6) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 40 SEK per unit.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 27 november till och med den 12 december 2018.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 25 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november till och med 15 november 2019.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda kommersialiseringen av Bolagets produkter genom att möjliggöra investeringar i säljorganisationen samt vidare produktutveckling.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Unibap är ett modernt IT-bolag som utvecklar AI-lösningar inom robotik. Bolaget erbjuder lösningar för automatiserad kvalitetssäkring och intelligent automation och robotik vilket möjliggörs av produkter och system grundade i tekniken Intelligent Vision System ("IVS"). Systemet skapar perception och kognitiva förmågor med hjälp av en säkerhetskritisk hård- och mjukvaruarkitektur kombinerat med artificiell intelligens. IVS-systemet är ett artificiellt syncentrum som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck och kan, baserat på dessa intryck, ta beslut eller styra robotar utan att någon programmering av robotarna behöver göras. Unibap är verksamt inom tre områden där Bolagets lösningar tillämpas på olika sätt. Inom tillverkningsindustrin för att utföra automatiserad kvalitetssäkring och för att möjliggöra intelligent automation, samt inom rymdindustrin för övervakning och datahantering.

Sedan Bolagets notering våren 2017 har fokus varit att kommersialisera Bolagets lösning och öka produkternas tillämpningsområden, vilket påverkat resultatet negativt. Som ett resultat av den beslutade strategin märker Bolaget nu ökat intresse från industrier som resulterat i flertalet ordrar och pilotprojekt där Bolagets produkter nu testas hos samarbetspartners och potentiella kunder. Det är Unibaps bedömning att ett kapitaltillskott skulle intensifiera denna kommersialisering och påskynda Bolagets ekonomiska utveckling.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

 • Vidareutveckla Bolagets produkter och relaterade tjänster inom både automatisk kvalitetsavsyning samt intelligent och flexibel automation och robotik genom att utöka resurserna inom utvecklingsorganisationen.
 • Expandera säljorganisation och därmed öka marknadsnärvaron inom automatisk kvalitetsavsyning till fler industrivertikaler i Sverige, Norden och Tyskland över tid, genom ökade investeringar i nationella och internationella aktiviteter i kombination med utökad personalstyrka i sälj- och marknadsorganisationen.
 • Ökat fokus på affärsmodell med kvalitetsavsyning som en tjänst (QAaaS). Kapitalbehovet ökar initialt då Bolagets system behöver installeras och testas innan intäkter per avsynad produkt genereras.
 • Vidareutveckling av specifika tjänster som är baserade på data som Bolagets system automatiskt inhämtar och lagrar över tid. Denna vidareutveckling omfattar nya potentiella tillämpningsområden där ytterligare produktivitetsförbättringar kan uppnås genom automation av processer, statistik och rapporter.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Unibap har, med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman den 22 oktober 2018, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 23 november 2018. Sex (6) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 40 SEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 1 623 746 aktier och högst 811 873 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 219 569,13 SEK, från cirka 658 707,39 SEK till cirka 878 276,52 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med den 27 november till och med den 12 december 2018.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 33,3 procent.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 4 november 2019 till och med den 15 november 2019.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under perioden från och med den 21 oktober till och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte vara lägre än 20 SEK eller högre än 30 SEK, vilket innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla som lägst cirka 16,2 MSEK och som högst cirka 24,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 109 784,57 SEK till högst cirka 988 061,09 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 30 procent av teckningsförbindelser och till cirka 70 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Gunnar Bergstedt (styrelseledamot), Fredrik Bruhn genom bolag (VD och styrelseledamot), Håkan Nytorp genom bolag (styrelseledamot), Robert Nyberg (Head of Marketing and Business Development), Lena W Jansson genom bolag (Head of Communication and Talent), Ulrika Bergström (CFO), LiseLotte Söder genom bolag (avgående CFO) samt ett antal storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av bland annat Gunnar Bergstedt genom bolag (styrelseledamot) samt ett antal befintliga ägare i Bolaget. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

 • 20 november 2018:
  Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
   
 • 21 november 2018
  Sista handelsdag i Unibaps aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
   
 • 22 november 2018
  Första handelsdag i Unibaps aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
   
 • 23 november 2018
  Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
   
 • 27 november - 10 december 2018
  Handel i uniträtter på Nasdaq First North
   
 • 27 november - 12 december 2018
  Teckningsperiod för Företrädesemissionen
   
 • 14 december 2018
  Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

2018-11-16

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 klockan 08.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Unibap och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Unibaps aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Unibap lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Unibap genomför riktad nyemission om ca 18,8 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Unibap AB (publ) (Nasdaq First North: UNIBAP, Bolaget) meddelar idag att Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som gavs av Unibaps årsstämma den 22 oktober 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 250 kronor före emissionskostnader ("Nyemissionen").


Mikael Steiner från ABB tillträder som försäljningschef vid Unibap

Mikael Steiner tillträder som försäljningschef vid Unibap under våren 2019, dock senast 3 juli. Mikael kommer närmast från rollen som Head of Marketing and Sales, Northern Europe vid ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning av försäljnings- och marknadsorganisationen har skett genom nyrekrytering av Robert Lindegren som Solutions Strategy Specialist.


Mikael Steiner from ABB becomes Sales manager at Unibap

Mikael Steiner will take over as Sales Manager at Unibap in the spring of 2019, but no later than July 3. Mikael comes from the role of Head of Marketing and Sales, Northern Europe at ABB Control Technologies. Further strengthening of the sales and marketing organization has taken place through the recruitment of Robert Lindegren as Solutions Strategy Specialist.


Unibap erhåller följdbeställning av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet en följdbeställning av rymdkomponenter från befintliga kunden Satellogic S.A. till en summa av $99,900 USD för leverans under första halvan av 2019.


Unibap receives follow-on order of space components

Unibap AB (publ) has received a follow-on order from Satellogic S.A. for space components of $99.900 USD for delivery during 1H 2019.


Robert Nyberg lämnar sin tjänst och övergår till konsultuppdrag

Robert Nyberg har valt att lämna sin anställning som Head of marketing and business development per den 30 april 2019. Robert kommer att återgå till arbete i det egna konsultbolaget och på konsultbasis fortsätta arbeta med Unibap.Halvårsrapport 1 juli 2018 - 31 december 2018

Andra kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 1 781 KSEK (2 009)
 • Rörelsens kostnader 7 011 KSEK (6 963)
 • Resultat efter finansiella poster -2 631 KSEK (-3 744)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -0,54 SEK (-0,76)
 • Periodens kassaflöde 22 102 KSEK (-4 550)
 • Investeringar i produktutveckling 1 337 KSEK (487)

Perioden, 1 juli 2018 - 31 december 2018

 • Nettoomsättning 2 781 KSEK (2 602)
 • Rörelsens kostnader 14 723 KSEK (12 045)
 • Resultat efter finansiella poster -7 525 KSEK (-6 670)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  -1,54 SEK (-1,35)
 • Periodens kassaflöde 13 488 KSEK (-7 463)
 • Investeringar i produktutveckling 3 152 KSEK (1 476)

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.


Unibap develops 5G ready demonstrator for smart factories

Unibap AB (publ.) has agreed with Intel Corporation to jointly develop a 5G ready demonstrator during 1H of 2019 to showcase technology and abilities to the future's smart factories. The demonstration will first be displayed at Intel's '5G & IOT innovation center' in Stockholm and later internationally at fairs and exhibitions. Initially, a first demo of Unibap's Intelligent and Flexible Automation is covered. The collaboration also intends to expand the demonstrator in the future with additional capabilities, including Unibap's Automated Quality Assurance and Enhanced / Virtual reality including connections to industrial clouds


Unibap förstärker inom försäljning och affärsutveckling

Under hösten genomfördes en lyckad emission på 32,5 miljoner kr i syfte att intensifiera arbetet inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ett led i denna satsning förstärker vi därför under en begränsad tid vårt team genom att styrelseordförande Hans Enocson och styrelseledamot Håkan Nytorp går in som konsulter under två dagar i veckan.


Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik

Unibap AB (publ) har ingått licensavtal med amerikanska Moog Inc avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar som tidigare kommunicerats i avsiktsförklaring den 27 november 2018. Licenstagaren är Moog Inc via Moog Broad Reach med kontor i Tempe, Arizona.

Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens. Tekniköverföringen kommer ske under första halvan av 2019 samt parallell omedelbar affärsutveckling på befintliga produkter.


Unibap enters into technology license agreement for Artificial Intelligence (AI) processing technology with Moog Inc

Unibap AB (publ) has finalized the previously announced intention to license its Artificial Intelligence (AI) processing technology to Moog Inc. The license covers Unibap's core space technology, both hardware designs and software stacks. The technology transfer will occur during the first half of calendar year 2019.


Unibap tecknar avtal med ABB att ingå i partnernätverket för robotar

Unibap AB (publ) och ABB har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Unibap ingår i ABB:s partnernätverk för robotar med möjlighet att bli Auktoriserad Value Partner. Avtalet gäller från december 2018.


Unibap has entered into an agreement with ABB to join partner network for robots

Unibap AB (publ.) has been granted access to ABB's partner network for robots with the ability to become an Authorized Value Provider. The agreement is valid from December 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär