Delårsrapport Q1 1 juli -30 september 2020

juli - september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 2 329 KSEK (1 652)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 173 KSEK (-3 930)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 538 KSEK (-3 865)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,68 SEK (-0,53)

Väsentliga händelser, juli - sept 2020

· I augusti inleder Unibap och SSC en dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

· Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

· I september erhåller Unibap en mindre förstudie från Husqvarna Group AI lab för att utforska nya möjligheter med datafusion för kommersiella applikationer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Fredrik Bruhn väljer att lämna VD posten för att ta rollen som bolagets Chief evangelist i digitalisering. Fredrik Bruhn kommer dock att vara kvar som VD fram tills att ny VD är rekryterad och tillträtt tjänsten.

· Unibap får beställning av den amerikanska distributören Moog Inc på nästa generations SpaceCloud applikationsutvecklingsprodukter till ett ordervärde om 123 000 USD med leverans i november

· Jens Lagergren utses till ny CFO och tillträder den 11 januari 2021

· Unibap kompletterar SpaceCloud ekosystem med ledande programvara för geografisk informationsanalys · Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende fortsatt arbete av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning.

VD har ordet

SpaceCloud OS kommer med på NASA HYTI satellitmissionen och genomförd pilot inom biotech

Räkenskapsårets första kvartal inleddes med en digital rivstart i och med rymdmässan SmallSat där vi tillsammans med Atlantic council genomförde ett virtuellt seminarium där Amazon, Microsoft, Spaceflight Industries/BlackSky och ESA deltog som experter inom framtidens AI och molntjänster i rymden.

Det blev också startskottet för vår lansering av vårt varumärke SpaceCloud, där vi nu har levererat SpaceCloud grundmjukvaran för integration i NASA HYTI satelliten. Enkelt kan vi beskriva SpaceCloud som en "Appstore" för satellittjänster. Genom att använda våra lösningar kan kunder anpassa funktionaliteten i satelliterna med smarta appar och hantera olika behov. Exempelvis kan en satellit utrustad med rätt sensorer och SpaceCloud hantera appar för att upptäcka utsläpp av olja och skogsbränder.

Vi ser en mycket stark intresseökning från USA och Europa för våra rymdprodukter och inte minst våra SpaceCloudlösningar. Vi arbetar med fullt fokus på att ta hand om dessa intresseförfrågningar och realisera det in till affärer och spännande samarbeten. Vi har under hösten förstärkt med ytterligare en säljare inom rymd för att möta upp förfrågningar och genomföra tester av tredjepartsmjukvaror till SpaceCloud ekosystemet. Bland annat har vi genomfört avancerade tester tillsammans med det amerikanska företaget SaraniaSat av den ledande satellitanalysprogramvaran ENVI/IDL. ENVI används i många jordbaserade analystjänster av satellit-information och nu har vi visat att ENVI-användare enkelt kan komplettera sina analyser på jorden med analyser direkt i satelliter och korta ner tiden för lägesbilden.

I vårt industrispår så har det, efter en tuff vår då många företag på grund av covid-19 avvaktat investeringar, börjat röra på sig. Vi har bland annat fått fler möjligheter att komma ut till kund och besöka deras anläggningar samt slutföra viktiga pilotprojekt. En viktig pilot som nyligen slutredovisades rör kvalitetskontroll för massproduktion inom biomedicin/life science. Piloten har genomförts tillsammans med Fresenius Kabi och öppnar vägen till en ny spännande vertikal. Vi har även getts en unik chans att pröva våra lösningar på typiska problem i biomedicinska processer via vårt deltagande i Testa Challenge. Life science har hittills inte varit ett fokusområde men vi ser att våra lösningar kan göra stor nytta även inom detta område. Marknadens karaktär med omfattande regleringar och högt ställda kvalitetskrav passar bra för det vi kan erbjuda med våra Intelligent Vision Platform (IVP) lösningar.

Jag nämnde i förra vd-ordet att vi levererat en provanläggning till Husqvarna avseende en pilot för tjänster utöver vår befintliga installation. Jag kan nu glädjande konstatera att denna pilot genomförts med goda resultat och förstärker vårt erbjudande inom bearbetad metall. Vi har även erhållit en mindre förstudie från Husqvarna Group AI lab för att utforska nya möjligheter med datafusion för kommersiella applikationer. Idag finns våra högvolymstjänster för produktion hos avmålning och ytbehandling hos Husqvarna och vi är förstås mycket glada att tillsammans med Husqvarna och Husqvarna AI lab kunna studera fler möjligheter med vår teknik. Husqvarna har även förlängt serviceavtalet på lackeringskontrollslinjen med ett år.

Som kommunicerat kommer jag att lämna VD-posten för att kunna fokusera på strategiska samarbeten inom rymd och industri i rollen som Chief evangelist i digital transformation. Jag ser fram emot att förverkliga vår vision med vårt team och ny VD och att fokusera min kraft på det som gör störst nytta för bolaget. Rekrytering av ny VD är påbörjad och jag kvarstår som VD fram till dess att ny VD är på plats.

Till sist några rader om Covid-19 som fortsätter att påverka världen. Vi var snabba att anpassa oss till rådande situation genom att ställa om till att arbeta hemifrån och mötas i digitala forum. Det har inneburit att vi hittills varit lyckligt förskonade från sjukdom och kunnat fortsätta arbeta med samma kapacitet som tidigare. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om och fånga nya möjligheter. Digital transformation tar tid, men jag kan konstatera att Unibap ligger rätt i tiden och med ökande bevis på våra lösningar och tjänster.

Uppsala i november 2020

Fredrik Bruhn, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Unibaps projekt "Perfect Data" beviljas projektmedel från VINNOVA

Unibap har beviljats projektmedel från Vinnova inom ramen för Innovationsprojekt i små och medelstora företag. Unibap kommer i projektet att vidareutveckla sitt system för att skapa artificiella operatörer, Intelligent Vision Platform, i syfte att ytterligare öka produktiviteten hos våra kunder. Projektet samfinansieras av Vinnova och Unibap varav Vinnova bidrar med 1 833 905 kr och Unibap med 1 833 905 kr för ett totalt projektvärde på 3 667 810 kronor. Projektet löper över 12 månader med start mars 2021.


D-Orbit första integratören som testar SpaceCloud i rymden

Unibap AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Unibap och D-Orbit kommer gemensamt att utföra validering och tester i syfte att utvärdera och utveckla framtida kommersiella molntjänster i rymden. Samarbetsavtalet innebär att Unibap bidrar med SpaceCloud produkter och programvara samt att D-Orbit bidrar med integration och uppsändning till rymden under andra kvartalet 2021.


SpaceCloud makes its maiden spaceflight with D-Orbit in Q2 2021

Unibap AB (publ) has signed a launch service and mutual collaboration contract for In-Orbit Validation (IOV) and In-Orbit Demonstration (IOD) of SpaceCloud hardware and services with D-Orbit UK Ltd. The contract covers launch and operations of an Unibap SpaceCloud iX5-100 payload under a no-exchange of funds agreement. Unibap and D-Orbit will jointly perform the validation and demonstration for the purpose of evaluating and developing future commercial cloud computing services in space. Unibap contributes with flight computer hardware, SpaceCloud software. The D-Orbit contribution is the integration and launch of the SpaceCloud payload. Both organisations will demonstrate sophisticated applications using the SpaceCloud ecosystem.

Unibap's SpaceCloud solution will be integrated into D-Orbits ION Satellite Carrier spacecraft scheduled for launch in Q2 2021. The ION spacecraft will operate in a Polar, close to Sun Synchronous orbit (SSO).NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

Unibap AB (publ) har erhållit en beställning från Nasa Ames Research Center i Mountain View, Silicon Valley, Kalifornien, avseende 25 SpaceClouddatorer från serien "Skalbara rymdfarkostsberäkningsenheter" baserade på iX5-familjen för stora och små rymdfarkoster. Dessa kommer användas inom Nasas markbaserade forskning för att utveckla framtidens autonoma rymdfarkoster och arkitekturer.


NASA selects Unibap as provider of 25 SpaceCloud units for Distributed Spacecraft Autonomy research

Unibap AB (publ) has received an order from NASA Ames Research Center in Mountain View, Silicon Valley, California for 25 SpaceCloud "Scalable spacecraft compute evaluation" products from the iX5-family of on-board payload data processing units. The products will be used for NASA's ground-based research to advance autonomous capabilities for distributed space systems.


Unibap sluter avtal med Assars Industri AB om installation av kvalitetsavsyningssystem för pulverlackering

Assars Industri AB lägger beställning från Unibap AB (publ.) avseende ett system för kvalitetsavsyning av lackerade detaljer. Unibap ska under våren/sommaren leverera en intelligent avsyningscell baserad på Intelligent Vision Platform (IVP) för identifiering av lackeringsdefekter i Assars pulverlackeringslina.


Anders Blomberg utses till ny VD för Unibap

Styrelsen i Unibap har utsett Anders Blomberg till ny VD och han kommer att tillträda sin tjänst senast den 4 mars 2021. Som tidigare kommunicerats kommer nuvarande VD Fredrik Bruhn att ta rollen som bolagets Chief evangelist inom digitalisering samt att kvarstå som styrelseledamot i bolaget.


Anders Blomberg appointed new CEO of Unibap

Unibap's board of directors has appointed Anders Blomberg as new CEO and he will take up his position no later than March 1, 2021. As previously communicated, the current CEO, Dr. Fredrik Bruhn, will take on the role as Unibap's Chief Evangelist in Digitalization and remain as a director of the corporate board.


Unibap får ytterligare följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende slutförande av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende optimering, integration och slutförande av deras system för kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i april och november 2020 och som pågått under hösten 2020. Ordervärdet är ca 1 431 000 kronor och leveransen görs under våren 2021.


Unibap receives additional follow-up order regarding completion of pilot installation automatic sorting and quality inspection from SweTree Technologies AB

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding optimization, integration and completion of their system for quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of completed design and construction work carried out during 2020 with press releases communicated in April and November 2020. The follow-on order value is approximately SEK 1,430,000 and the delivery will be carried out during spring 2021.


Unibap inleder samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud

Unibap AB (publ) tillkännager idag att man kommer avser integrera molntjänster från AWS med Unibaps hårdvara för rymdapplikationer i syfte att kunna erbjuda kunder molnteknik såsom containers och serverlös beräkningskapacitet i satelliter och rymdfarkoster med lägre latens och till en lägre kostnad. Detta kommer att underlätta datahantering i rymden för såväl satellitoperatörer som applikationsutvecklare. Samarbetet kommer ge kunder inom flyg- och satellitindustrin tillgång till AWS-tjänster och lösningar direkt i en rymdanpassad miljö och erbjuda möjligheter till autonomi och eventhantering i satelliter.

Kombinationen av Unibaps och AWS tjänster kommer ger kunder inom satellit- och flygindustrin tillgång till edgetjänster från AWS i realtid när satelliter befinner sig i omloppsbana. Därigenom kommer kunderna kunna skala systemets resurser efter behov och dynamiskt tilldela virtuell kapacitet till olika uppgifter, vid olika tidpunkter, utan inblandning av markstationer.

AWS och Unibap kommer tillsammans kunna hjälpa kunder att snabbt omvandla rådata till beslutsstödsinformation som kan användas för autonom hantering av satellitkonstellationer, för att reducera datamängder som skickas till jorden, eller för att skicka larmindikationer inom sekunder, istället för minuter eller timmar som är vanligt idag. Unibap går i och med samarbetet med i AWS Partner Network (APN) och kommer tillsammans med AWS genomföra integrationen i faser med målet att genomföra initiala tester och valideringar under 2021.


Unibap becomes a member of Amazon Web Services (AWS) Partner Network and begins collaboration to integrate AWS cloud, storage and edge services into SpaceCloud

Unibap AB (publ) announces AWS integration with Unibap space-focused hardware and software that will enable container and serverless compute with lower latencies and less cost. This simplifies data management for satellite operators and application developers. The collaboration will allow customers to access AWS services and capabilities in the space environment for autonomous edge processing and event handling. The combination will give aerospace and satellite customers real-time access to AWS edge services and capabilities on orbit so that they can run various workloads that are dynamically allocated to virtual resources based on mission need without having to connect back to resources on Earth. Together, AWS and Unibap will help customers quickly turn raw satellite data into actionable information that can be used to autonomously command satellite constellations, reduce the volume of data downlinked to Earth, and disseminate alerts in seconds instead of having to wait minutes or even hours. Unibap, which has joined the AWS Partner Network (APN), and AWS will jointly perform the integration in phases, aiming for initial testing and validation during 2021.Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende fortsatt arbete av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

SweTree Technologies AB lägger en uppföljningsbeställning på Unibap avseende systemoptimering och pilotinstallation av automatisk sortering och kvalitetsavsyning av somatiska embryon för skogsnäringen. Beställningen är en fortsättning på tidigare genomfört design- och konstruktionsarbete enligt pressmeddelande i april 2020 och som pågått under hösten 2020. Ordervärdet är ca 530 000 kronor och leveransen görs under 2020.


Unibap receives follow-up order from SweTree Technologies AB regarding implementation of the pilot installation for automatic sorting and quality control

SweTree Technologies AB places a follow-up order on Unibap regarding system optimization and pilot installation of automatic sorting and quality inspection of somatic embryos for the forest industry. The order is a continuation of previously completed design and construction work according to a press release in April 2020, which as in development in fall 2020. The order value is approximately 530 000 SEK and delivery will be made in 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted