Delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

Juli - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 3 977 KSEK (2 329)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 153 KSEK (-6 173)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 086 KSEK (-5 538)

· Resultat per aktie, -0,68 SEK (-0,68)

Väsentliga händelser juli - september 2021

· Unibap tecknade en överenskommelse med Simera Sense för att integrera Simera Senses instrument med Unibaps SpaceCloud-lösning.

· Unibap vann en order på en pilotinstallation hos Sandvik Materials Technology

· Unibaps SpaceCloud operativt i rymden efter lyckad uppsändning med SpaceX Falcon 9

· Unibap publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloud-samarbetet med ytterligare en rymdmission som planderas till januari 2022

· På årsstämman den 21 oktober valdes Karin Nilsdotter och Kye Andersson in som nya styrelseledamöter. Hans Enocson lämnade styrelsen och Ingrid Engström valdes till styrelsen ordförande. Vidare beslutades bland annat att bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december, samt att till följd av detta förlänga innevarande räkenskapsår till att omfatta perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.

VD har ordet

Först i världen med smart datahantering i rymden och viktig order från Sandvik Materials Technology

Det nya räkenskapsåret har börjat lika spännande som det föregående avslutades.

Den lyckade uppskjutningen av vår Spacecloud-lösning på D-orbits ION-Wild Ride Mission är en stor framgång och vi har visat att vi är inte bara ledande utan även först i världen vad gäller smart datahantering i rymden. Under det första kvartalet har vi kunnat verifiera att samtliga 23 förinstallerade innovativa applikationer fungerar och levererar data exakt som planerat. Unibap har nu skapat förutsättningar för intäktsströmmar från debitering för tid och resursutnyttjande på satelliter. Ett stort steg för Unibap och ett kliv mot att förverkliga vår vision att ta en ledande position på den utmanande men stora marknaden inom dataförädling, både i rymden och på jorden.

I oktober kunde vi även meddela nästa steg i denna spännande resa då vi utökar vårt samarbete med D-orbit med ytterligare en rymdmission planerad till januari 2022. Denna mission blir den första där applikationer på SpaceCloud i realtid analyserar satellitbilder.

I augusti tecknade vi ett avtal med Simera Sense för att integrera deras avancerade instrument med vår SpaceCloud lösning, med fokus på forskning och på tillämpningar för jordbruk. Avtalet är inte bara en viktig del i vårt arbete att bygga ett ekosystem runt SpaceCloud med applikationer från flera kommersiella partners, utan även ett viktigt bidrag till att utveckla ett mer hållbart jordbruk.

Med andra ord en riktigt spännande och positiv utveckling för molnbaserade datortjänster i rymden och satelliter som direkt kommunicerar med varandra.

Under kvartalet lanserade vi "Unibap Talk" i samband med den stora Satellitkonferensen "Smallsat". I dessa finns mycket spännande att lyssna till om man vill ha fördjupad information kring möjligheterna med vår Spacecloud lösning och de möjligheter som nu växer fram inom New Space. Unibap Talk återfinns på vår hemsida www.unibap.com

Inom vårt affärsområde Industri vann vi i augusti en order från Sandviks Materials Technology gällande en pilotinstallation för avsyning av rör. Ordern följer en lyckad förstudie som genomfördes under våren 2021 där flera typer av högkvalitativa rör avsynades i mindre skala. Den nu beställda pilotinstallationen är baserad på Unibaps Intelligent Vision Platform (IVP) och genomförs i skarp produktionsmiljö. Syftet är att identifiera och visa defekters position på röret som ett beslutsstöd till operatören. Systemet kommer att bidra till högre kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, och ökad automation.

Under det första kvartalet slutförde vi även den lyckad nyemission som tillförde bolaget nära 38 miljoner kronor efter emissionskostnader

Under hösten har vi som så många andra börjat återgå till det nya normala och återvänder succesivt till kontoret i större skala. Fantastiskt roligt och stimulerande att äntligen kunna jobba tillsammans och mötas på annat sätt än enbart digitalt. Den positiva utvecklingen gör att vi nu har den spännande utmaningen att i tillräcklig takt hinna med att rekrytera ännu fler talanger till vårt team.

Jag vill också passa på att välkomna våra nya medlemmar i styrelsen, Karin Nilsdotter och Kye Andersson.

Uppsala i november 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala, 2021-11-11

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79


Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Unibap erhåller en order för mjukvara och hårdvara till en satellitmission

Unibap AB (publ) har erhållit en order för en rymddator till en satellitmission från ett stort europeiskt rymdföretag. Unibap kommer att leverera mjukvara och hårdvara för intelligent databearbetning baserat på Unibaps SpaceCloud, samt enheter för utveckling och support. Ordervärdet är på 350 kEUR och kommer att levereras under andra halvan av 2022.


Unibap receives order for software and processing hardware to a satellite mission

Unibap AB (publ) has received an order for a spaceflight solution to a satellite mission from a large European space company. Unibap will deliver software and data processing unit for flight based on its SpaceCloud product line, together with engineering support and development products. The order value is 350 kEUR and will be delivered during second half of 2022.


Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").


Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.


Unibap secures extension with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud® demonstration.

Unibap AB (publ.) is expanding the demonstrations and the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has extended Unibaps proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The extension adds another ESA financial contribution of KEUR 200. The extension will further evaluate SpaceCloud in orbit. Unibap will in addition carry out additional marketing and business development activities to strengthen Europe's position in downstream data driven value services.


UNIBAP GENOMFÖR EN FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 24,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag den 12 maj 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 oktober 2021, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är till 91,4 procent omfattad av tecknings- och garantiåtaganden. Därutöver är även Swedbank Robur positiva till emissionen och har uttryckt en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna resterande 8,6 procent (motsvarande sin pro rata-andel).

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak att användas till att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastrukturprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen

Unibap AB (publ) har beviljats 4 miljoner kronor från Rymdstyrelsen för att etablera en SpaceCloud testbädd på AI Swedens Edge Lab i Göteborg som går under namnet SpaceEdge. SpaceEdge blir världens första testbädd för rymd-apputveckling med möjlighet att ladda upp appar till SpaceCloud-satelliter. SpaceEdge är ett långsiktigt samarbete mellan Unibap och AI Sweden där etableringsfasen genomförs under perioden april 2022 och april 2023.


Unibap and AI Sweden will establish SpaceEdge and receives funding from the Swedish National Space Agency

Unibap AB (publ) has received funding of 4 MSEK million from the Swedish National Space Agency (SNSA) to set up a SpaceCloud testbed at the AI Sweden Edge Lab in Gothenburg called SpaceEdge. SpaceEdge is the world's first testbed for space app development with the possibility to upload apps to SpaceCloud in-orbit. SpaceEdge is a long term partnership between Unibap and AI Sweden, where the first development phase of the testbed will take place from April 2022 to April 2023.


Unibap AB receives an order from the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) for SpaceCloud development equipment

Unibap AB (publ) has received an order of a SpaceCloudâ iX5 and iX10 development equipment by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) to be delivered at the end of March 2022. This allows JAXA to explore the potential of SpaceCloudâ and to evaluate its use in future missions.


Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB har tecknat ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden.


Unibap and Saab Emerging Technologies sign a long-term cooperation agreement

Unibap AB (publ) and Saab Emerging Technologies AB have signed a long-term cooperation agreement for joint data driven business development. The companies have identified several commercial opportunities both nationally and internationally to pursue under the cooperation. The companies will also develop a joint plan for product and service offerings.


Unibap receives follow-on order for SpaceCloud in a satellite constellation

Unibap AB (publ) has received a follow-on order of KUSD 298 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the second part within a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, covering deliveries in 2022 and 2023, (see press release from June 3, 2021).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted