Delårsrapport 1 juli 2020 - 31 mars 2021

Januari 2021 - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 1 848 KSEK (2 096)

· Rörelseresultatet uppgick till -7 214 KSEK (-6 391)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 948 KSEK (-7 913)

· Resultat per aktie, -0,86 SEK (-0,97)

· Bolaget utvärderar kontinuerligt olika affärsmöjligheter och har för närvarande pågående kontraktsdiskussioner om en större offert till en internationell satellittillverkare och operatör, vilka diskussioner kan komma att materialiseras inom en snar framtid eller inte

Juli 2020 - mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 8 465 KSEK (5 589)

· Rörelseresultatet uppgick till -18 126 KSEK (-17 133)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 145 KSEK (-18 801)

· Resultat per aktie efter utspädning -2,11 SEK (-2,45)

Väsentliga händelser januari - mars 2021

· Anders Blomberg utses i januari till ny VD för Unibap. Anders efterträder Fredrik Bruhn som tar rollen som Chief Evangelist inom digitalisering.

· Unibap sluter avtal med Assars Industries AB om installation av kvalitetsavsyningssystem för pulverlackering

· NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

· Unibap tecknar ett samarbetsavtal med D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden

· Unibaps projekt "Perfect Data" beviljas projektmedel från Vinnova om 1,8 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Unibap har i maj erhållit följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021

VD har ordet

Unibap tar SpaceCloud ut i rymden

2021 inleddes med att jag fick det stora förtroendet att axla rollen som Unibaps VD. Unibap är ett otroligt spännande bolag med stor potential och en stark innovationskraft. Jag ser verkligen fram emot att få förverkliga Unibaps ambitiösa plan tillsammans resten av teamet. VD-bytet möjliggör också att vi fullt ut tillvaratar Fredrik Bruhns unika kompetens inom AI och digitalisering. I sin roll som bolagets Chief Evangelist för digital transformation kan han fullt ut fokusera på strategiska samarbeten inom rymd och industri. I början av januari anslöt även vår nya CFO Jens Lagergren som rekryterats under hösten.

Inom affärsområdet rymd har vi slutlevererat vår iX5-100 till NASA HyTI-satelliten. Det är ett stort steg för Unibap då det är vår största affär hittills där vi levererar både rymddator och tjänster i ett större system. I februari kunde vi även berätta att NASA valt oss som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi, d v s teknik som möjliggör för flera rymdfarkoster att dela data och fatta snabba beslut tillsammans utan att behöva vänta på direktiv från en kontrollstation på marken.

SpaceCloud ekosystemet utökas snabbt med nya algoritmer och funktioner genom samarbeten med tredjepartsleverantörer. I december 2020 offentliggjorde vi ett samarbete med Amazon Web Services (AWS) för att integrera molntjänster. Vi har även tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Det är fantastiskt roligt att vi genom detta avtal kan presentera den första satellitintegratören och satellitoperatören som kommer att testa SpaceCloud i rymden.

Det är alltså riktigt spännande tider för molnbaserade rymddatortjänster i satelliter och vi kan se fram emot en positiv utveckling för hela rymdsektorn de kommande åren med genomslaget för satelliter som kommunicerar med varandra. Det kommer att ge många nya möjligheter precis som Internet-of-Things (IOT) gjort på jorden.

Vi har i maj erhållit följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund för leverans under sista kvartalet 2021. Att vi får fortsatt förtroende från en av våra första kunder är ett styrkebesked för Unibap och visar att vi fortsätter att erbjuda avancerade produkter som efterfrågas av rymdmarknaden.

Inom affärsområde Industri har vi mottagit en mindre beställning från Assars Industri AB för automatiserad kvalitetsavsyning av pulverlackering. Beställningen är viktig då den ger oss möjlighet att utnyttja vår tidigare lösning för industriell lackering och visa att den går att reproducera i en ny produktionsmiljö.

Vårt samarbete med Ekobot har förnyats med fokus på att tillsammans utveckla vision-tjänster baserade på vår Intelligent Vision Platform (IVP). Kommersiellt är samarbetet helt i linje med vår strategi att jobba i partnerskap med nischleverantörer av high-tech lösningar och licensera ut IVP och vår expertis inom vision SW. En intressant iakttagelse är att de tekniska utmaningarna vi ska lösa tillsammans med Ekobot påminner mycket om våra utmaningar för ombordprocessning av AI-applikationer i satelliter med våra SpaceCloud produkter. I samarbetet med Ekobot för vi samman vår kompetens kring avancerad kvalitetsavsyning med tillhörande analys från industrisidan med våra kunskaper inom prestandaoptimering av bildbehandling för inbyggda system från rymdsidan.

Den förstudie som vi fick från Fresenius Kabi under hösten har följts upp med ytterligare arbete under våren. Det är spännande att vi fått fortsatt förtroende från Kabi Fresenius inom området MedTech där kraven är mycket högt ställda.

Som ytterligare ett led i att vidareutveckla vår Intelligent Vision Platform (IVP) har vi ansökt och beviljats projektmedel från Vinnova. Projektet ger oss möjligheter att accelerera vår utveckling och att satsa på nya värdeskapande funktioner för att bygga utökade kundvärden.

Under våren har vi också att fått förtroendet att genomföra en mindre förstudie hos Sandvik Materials Technology avseende automatisk avsyning av rör. Förstudien är intressant utifrån att Sandvik är en stor global aktör inom metallbearbetning vilket är ett av våra identifierade områden att växa i.

I skrivandets stund fortsätter vi att leva med pandemin och dess effekter men vi hoppas och förbereder oss på en återgång till det nya normala. Framtiden ser onekligen spännande ut och vi är redo att ta framtidens intelligenta automation på jorden och i rymden till nästa steg.

Uppsala i maj 2021

Anders Blomberg, VD

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/, samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2021-05-12

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap AB

Unibap AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2021 via poströstning.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


SpaceCloud makes maiden flight in June from Cape Canaveral to validate future space data handling

Unibap AB (publ), a leading NewSpace data and information processing company, is now ready to validate its cloud computing SpaceCloud® ecosystem in space. SpaceCloud will hitch a ride to space at the end of June 2021 from Cape Canaveral on ION Satellite Carrier, D-Orbit's orbital transportation vehicle, as part of the WILD RIDE mission. D-Orbit announced the mission scope on May 31st, 2021 and the SpaceCloud demonstrations and tests to verify on-orbit timely data generation for Earth Observation applications will be carried out during the third mission phase. The SpaceCloud in-orbit validation on WILD RIDE includes applications developed by Unibap and third parties for disaster monitoring, video and image data transfer optimization, space domain awareness, advanced image processing for precision agriculture, defense early warning and integrated satellite communication. The applications are selected to target the four highest-value markets segment of space data.


Unibap genomför riktad nyemission om 38 mkr för fortsatt tillväxt

Unibap AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr.


Anne Haaber-Bernth lämnar styrelsen för Unibap

Anne Haaber-Bernth har meddelat styrelsens ordförande att hon av personliga skäl beslutat att lämna sin plats som styrelseledamot i Unibap AB (publ).
Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en beställning om 750 tusen US-dollar för bolagets SpaceCloud-produkter och därtill hörande support. Beställningen är en första del av ett tecknat avtal om totalt
1,98 miljoner US-dollar med levereras under 2021-2023. Avtalet innehåller också därefter en option på en volymbeställning om upp till 50 rymdflygningsenheter.


Unibap receives large SpaceCloud order for satellite constellation

Unibap AB (publ) has received an order of KUSD 750 for spaceflight products and support from the SpaceCloud product portfolio. This order is the first part of a signed agreement with a total value of MUSD 1.98, with delivery to be made between 2021 and 2023. Thereafter the agreement includes an option for volume shipment of up to 50 spaceflight units.


Unibap har slutit avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud

Unibap AB (publ.) fortsätter utvecklingen av SpaceCloud® för molntjänster i rymden. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) har godkänt Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet kommer att utföras tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud-applikationer. Unibap kommer även att genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att positionera Europa inom datadrivna värdekedjor.


Unibap secures contract with European Space Agency (ESA) Space Solutions for end-to-end SpaceCloud™ demonstration.

Unibap AB (publ.) is continuing the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. The European Space Agency (ESA) has selected Unibap's proposal through its Space Solutions initiative for demonstrating SpaceCloud end-to-end business model and technical feasibility to prepare for a commercial rollout. The project is implemented during May 2021 to May 2022 and has a value of approximately KEUR 285 of which ESA contributes with KEUR 200. The project will be performed together with SaraniaSat, inc. Unibap will in addition carry out marketing and business development activities to position Europe in downstream data driven value services.Unibap erhåller följdbeställningar av rymdkomponenter

Unibap AB (publ) har erhållet följdbeställningar av rymdkomponenter från en befintlig kund till ett värde av 207 KUSD för leverans under sista kvartalet 2021.


Unibap receives follow-on orders of space components

Unibap AB (publ) has from an existing customer received follow-on orders for space components for a value of 207 KUSD to be delivered Q4 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted