Delårsrapport 1 juli 2019- 30 september 2019

Första kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättning 1 971 KSEK (1 000)

· Rörelsens kostnader 6 826 KSEK (7 713)

· Resultat efter finansiella poster -3 865 KSEK (-4 895)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,53 SEK (-0,99)

· Kassaflödet för det första kvartalet var -1 923 KSEK (-8 616)

· Investeringar i produktutveckling 516 KSEK (1 815)

 

Väsentliga händelser under kvartalet 1 juli - 30 september 2019

· Under juli blev Unibap certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen är utfärdad av RISE och intygar att bolagets ledningssystem lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.

· I juli tillkännagav Constellation Research Inc sin tredje årliga "Business Transformation 150", en global elitlista över ledare för innovativa affärstransformation. I år finns Unibaps VD Fredrik Bruhn med på listan, ett erkännande som ger tillgång till ett mycket relevant nätverk och som skapar nya möjligheter för Unibaps utveckling.

· I september fick Unibap i uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB till ett värde av 250 KSEK. Förstudien kommer att genomföras i samarbete mellan företagen under hösten 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· I oktober mottog Unibap AB (publ) en beställning av en rymddator och tillhörande tjänster till Nasas satellitmission Hyperspectral Thermal Imagine (HyTI). Beställningen uppgick till 3 072 KSEK och leveransen kommer att ske från och med hösten 2019 till och med våren 2020.

· I oktober godkändes det internationella projektet "Bumble", där Unibap ska bidra med utveckling inom självgenererande automationsdesign. Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar Unibaps arbete med 1 300 KSEK. Projektet genomförs under perioden november 2019 till och med 2022.

· På årsstämman i oktober 2019 valdes Andras Vajlok in som ny styrelseledamot och Gunnar Bergstedt lämnade styrelsen. Bland annat beslutade stämman om ett personaloptionsprogram med kvalificerade optioner samt ett optionsprogram till VD.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie 2018/2019 pågår under perioden 4-15 november 2019. Teckningskursen är fastställd till 23,38 kronor.

VD har ordet

Affärer inom nya och befintliga verksamhetsområden

Under räkenskapsårets första kvartal har vi fokuserat på att färdigställa två stora kundprojekt inom lackering- och hårdmetallkvalitetskontroll. Med avseende på omsättningsnivå så är det första kvartalet tufft eftersom det innehåller såväl semestermånader som underhållsveckor inom industrin. Kvartalets omsättning uppgick till 1 971 KSEK (1 000), vilket glädjande nog innebar nästan en fördubbling i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det är också mycket positivt att vår "virtuella operatör" inom lackering och ytbehandling har tagits i storskalig drift hos kund och kommer att analysera miljontals artiklar per år.

Beställningen från Plastal Industri AB visar att våra lösningar inom lackering och ytbehandling är generellt tillämpbara, i detta fall handlar det om lackerade plastdetaljer för fordonsindustrin.

Under kvartalet har vi genomfört flera marknadsaktiviteter tillsammans med Intel och GE Digital vid den gemensamma demonstrationsanläggningen för intelligent automation vid Intels 5G IOT Center i Kista. Vi har bland annat genomfört utbildningar och visat exempel på nya tillämpningar för såväl befintliga som potentiella kunder. Samarbetet med Intel och GE Digital innebär även att vi syns i deras erbjudanden. Flera filmer är tillgängliga på vår webbsida, välkommen att titta!

I början av oktober kom en genombrottsorder inom rymdsegmentet i och med beställningen av dator och tjänster till Nasas satellitkommission HyTI. Vi ser denna beställning som ytterligare ett bevis på att Nasa och deras amerikanska underleverantörer betraktar våra produkter som världsledande. Denna affär tillsammans med affärsutveckling genom vår amerikanska distributör Moog Inc har potential att ge en ökad efterfrågan på våra rymdprodukter.

Unibap är ett forsknings- och utvecklingsintensivt bolag och för oss är det viktigt att delta i strategiska forskningsprojekt tillsammans med företag, universitet och högskolor. Under perioden november 2019 till och med 2022 kommer vi bland annat medverka i projektet "Bumble", som en del av ett svenskt konsortium som utvecklar mjukvaruverktyg för säker programvara. Vi kommer fokusera på att utveckla vår verktygsportfölj inom automatisk automationsdesign för att minska installationstider.

I företrädesemissionen som genomfördes under slutet av 2018 förvärvades teckningsoptioner som nu kommer att konverteras. Vi hoppas att det är många som vill utöka sitt engagemang i vår resa och likviden kommer att användas för fortsatt utveckling av vår affärsmodell med sikte på nya kommersiella affärer.

Uppsala i november 2019

Fredrik Bruhn, VD

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 klockan 08.00 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, [email protected],se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


Unibaps SpaceCloud operativt i rymden efter lyckad uppsändning med SpaceX Falcon 9

Unibaps lösning för snabb dataanalys, lagring och kommunikation kallad SpaceCloud, är nu i bruk i rymden efter en lyckad uppsändning och initial drifttagningsfas. SpaceCloud sändes upp den 30 juni 2021 på D-Orbits Wild Ride ION mission tillsammans med 87 andra satelliter på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral.Unibap vinner order på en pilotinstallation hos Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology beställer en pilotinstallation för avsyning av rör för divisionen Tube i Sandvik. Unibap kommer att installera en kvalitetsavsyningsstation under hösten 2021 för att i nästa steg vidare utvärdera automatiserad avsyning med hjälp av AI.


Simera Sense and Unibap have signed an agreement to integrate Simera Sense instruments with the SpaceCloud solution for a space mission

Unibap AB (publ.) is continuing the rollout of SpaceCloud, providing cloud computing and cloud services in space. Simera Sense and Unibap have signed an agreement to integrate Simera Sense instruments with the SpaceCloud solution from Unibap for an earth imaging mission targeting research and applications for agriculture. The project is implemented during August 2021 to June 2022 and has a value of approximately KUSD 140.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap AB

Unibap AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2021 via poströstning.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.


SpaceCloud makes maiden flight in June from Cape Canaveral to validate future space data handling

Unibap AB (publ), a leading NewSpace data and information processing company, is now ready to validate its cloud computing SpaceCloud® ecosystem in space. SpaceCloud will hitch a ride to space at the end of June 2021 from Cape Canaveral on ION Satellite Carrier, D-Orbit's orbital transportation vehicle, as part of the WILD RIDE mission. D-Orbit announced the mission scope on May 31st, 2021 and the SpaceCloud demonstrations and tests to verify on-orbit timely data generation for Earth Observation applications will be carried out during the third mission phase. The SpaceCloud in-orbit validation on WILD RIDE includes applications developed by Unibap and third parties for disaster monitoring, video and image data transfer optimization, space domain awareness, advanced image processing for precision agriculture, defense early warning and integrated satellite communication. The applications are selected to target the four highest-value markets segment of space data.


Unibap genomför riktad nyemission om 38 mkr för fortsatt tillväxt

Unibap AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse, med stöd av det bemyndigande som lämnades av Unibaps årsstämma den 21 oktober 2020, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 38 mkr.


Anne Haaber-Bernth lämnar styrelsen för Unibap

Anne Haaber-Bernth har meddelat styrelsens ordförande att hon av personliga skäl beslutat att lämna sin plats som styrelseledamot i Unibap AB (publ).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted