Halvårsrapport 2019 / 2020

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

Väsentliga händelser under räkenskapsårets första sex månader

I början av juli offentliggjorde Bolaget ett samgående med Oy MTG Meltron Ltd i Finland, varvid A Uni-light LED AB, nu namnändrat till Meltron AB, förvärvade samtliga aktier i Meltron Oy genom betalning med aktier i Meltron AB, dvs genom en apportemission. Affären förutsatte en ytterligare kapitalisering av det nya bolaget genom en företrädesemission. Det förutsatte aktieägarnas godkännande, vilket gavs vid årsstämman 20 augusti 2019. Stämman godkände bl a namnändringen till Meltron AB (publ) samt att ändra räkenskapsåret till juli-juni, vilket innebär att innevarande räkenskapsår förlängs till 14 månader, maj 2019-juni 2020.

Transaktionen genomfördes sedan 31 augusti varvid Meltron Oy blev helägt dotterbolag till Meltron AB. Transaktionen gjordes till en värdering av Meltron AB till 800 k€ och Meltron Oy till 5 M€ och till en kurs av 0,65 kr/aktie i Meltron AB. Eftersom Meltron Oy värderades väsentligt högre och dess ägare blev dominerande ägare i 'det nya Meltron AB' har transaktionen hanterats som ett 'omvänt förvärv'. Efter denna transaktion genom en apportemission är antalet aktier 93 951 085 och aktiekapitalet 23 487 771,25 kr. Kostnaderna för transaktionen är i båda bolagen tillsammans ca 1 Mkr.

I redovisningen för räkenskapsårets första sex månader ingår således Meltron Oy för tiden september-oktober, dvs för två månader.

I kraft av ett bemyndigande från årsstämman fattade styrelsen den 30 september beslut att genomföra en företrädesemission på ca 15 Mkr, som garanterades till drygt 80 % dels av ett garantikonsortium sammansatt av G&W Fondkommission, dels av teckningsförbindelser från bl a styrelse och ledning. Emissionen gjordes av s k Units för 0,65 kr/unit med en unit per fyra befintliga aktier. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption med lösen i maj 2020 till 0,85 kr/aktie.

Försäljningen under perioden fram till 31 oktober om sammantaget 1,4 Mkr har varit relativt begränsad och skett endast i Sverige avseende djurstallsbelysning och i Finland avseende industribelysning. I Sverige har försäljningen delvis avsett en ny och enklare teknisk lösning för djurstallar, som bygger på direkt likströmsmatning till lamporna. Detta ger ett mycket bra ljus och de första indikationerna är att detta ger positiva effekter på djuren med ökad mjölk-produktion som resultat. Installationerna i Finland avser dels stora öppna ytor på industrier och hamnar, där Meltrons lampor ger ett mycket bra och jämnt fördelat ljus, dels underhålls- och serviceanläggningar där vatten under tryck ställer krav på täthet. En första installation av Meltrons speciella vägbelysning har just tagits i drift med mycket positivt mottagande. I Österrike har de tidigare sålda anläggningarna tagits i drift med gott resultat och vår distributör har utökat sina aktiviteter och är bl a drivande i en inköpsorganisation för små och medelstora lantbrukare. Pågående certifiering av en förbättrad version av lamporna för djurstallar är ett kvalitetskrav från framförallt den tyska marknaden. I UK har vissa garantiåtgärder vidtagits på tidiga installationer men i övrigt har aktiviteten varit låg.

Under perioden har ett viktigt samarbets- och JV-avtal träffats med Industrial Security Alliance Partners i USA, som är verksamt inom övervakning och säkerhet och har bl a utvecklat avancerade kamerasystem med hög upplösning. ISAP avser integrera sina övervakningssystem i Meltrons belysningssystem, fr a 'street lights', både för den amerikanska marknaden och för andra marknader. På sikt kan tillverkning eller sammansättning komma att ske i USA. Meltron Oy har sedan ett par år en partner i Oman, som levererat ett par första demonstrationsprojekt.

Bolaget fick under förra räkenskapsåret 1Mkr i finansiering från Vinnova och från EU's Horizon 2020 program för fas 1, marknadsanalys och formering av pilotprojekt för smart tunnelbelysning. Detta ledde till en ansökan för fas 2, som klarade den första granskningen och presenterades för en urvalskommitte i maj. I den slutliga prioriteringen ansågs dock tillämpningarna och marknaden för snäv och ansökan avslogs. Med Meltron Oy's produktportfölj har bolagets förutsättningar förbättrats väsentligt, men vi prioriterar f n inte detta arbete och har skjutit det på framtiden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Emissionen inleddes med första teckningsdag 31 oktober och genomfördes således efter delårsperioden. Genom styrelsens och ledningens aktiva dialog med ett antal investerare fanns redan då teckningsförbindelser för inalles 11,7 Mkr, strax under garantibeloppet. Emissionen har sedan slutförts under november och övertecknades med 57 % till sammanlagt 24,1 Mkr. Styrelsen beslutade därför att göra en större övertilldelning för att bereda full tilldelning. Kostnaderna för emissionen, inkl garantier, uppgår till närmare 4,5 Mkr, varav 0,4 Mkr uppstått under första halvåret och belastar detta. G&W Fondkommission har erhållit 1 Mkr av sin ersättning i form av aktier i en riktad kvittningsemission. Styrelse, VD och ledning deltog i emissionen med ca 1500 000 aktier. Efter emissionerna är totala antalet aktier 132 587 175 och det registrerade aktiekapitalet 33 146 793,75 kr.

Efter dessa emissioner är bolagets egna kapital och soliditet återställda på en tillfredsställande nivå.

Granskning

Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. Revisorn påpekar att bolaget i balansräkningen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om cirka 16,7 milj kr, huvudsakligen patent, som han inte kan bedöma värdet av. Bolaget motiverar denna värdering med att en övervägande del av bolagets försäljning vilar på bolagets teknik och att bolaget räknar med en successivt ökande försäljning av dessa produkter.

Revisorn pekar vidare på den pressade likviditeten och osäkerheten under de närmaste 12 månaderna och den kritiska utvecklingen av försäljningen under denna period. Styrelsen och bolagets ledning arbetar som nämnts ovan på flera olika lösningar för att säkra verksamheten på kort sikt och stärka försäljningen.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till halvårsrapporten samt revisorns rapport, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.meltron.com och investerarsidan http://investor.uni-lightled.com/

Nästa rapport

Eftersom innevarande räkenskapsår är förlängt till perioden maj 2019 - juni 2020 (14 månader) kommer nästa rapport att avse perioden maj 2019 - dec 2019 och lämnas 25 februari 2020.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-12-18 kl 15:00 CET,

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Halvårsrapport 2021-2022


Half Year Report 2021-2022


Årsredovisning 2020/2021


Annual report 2020/2021


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2020-2021


Year end report 2020-2021


Halvårsrapport 2020/2021


Half Year report 2020/2021


Årsredovisning 2019/2020


Annual report 2019/2020


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2019/2020


Year-end report 2019/2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted