Bokslutskommuniké 2016 / 2017

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • I juni genomfördes en garanterad nyemission.
 • I juli listades bolaget på NGM Nordic MTF
 • Under första halvåret uppgraderas alla lampor med nya högeffektiva dioder
 • Under de första halvåret utvecklades alla drivdon till att inte generera osynligt flimmer
 • Under hösten utvecklades en egen dimmer för att optimera installationer, inte generera elektromagnetisk störning och för att kunna leverera kompletta tekniska lösningar till kunderna
 • Under våren tecknades distributions- avtal med två distributörer i Tyskland-Österrike, med en distributör i Frankrike, med en distributör i Polen och med en grossist i Tyskland.
 • Bolaget har lagt ner mycket arbete på att internationalisera försäljningen under verksamhetsåret.

VD har ordet
2016/2017 har varit ett händelserikt år. I samband med en garanterad nyemission i juni togs in nytt kapital och bolaget godkändes för listning på NGM månaden därefter.

Härefter fokuserade bolaget på att

 • dels uppgradera lampornas drivdon med senaste generationen av dioder för att ge ännu mer ljus och med nya tekniska lösningar som medförde att lamporna inte generar osynligt flimmer. Det senare är vanligt förekommande för både fluorescerande lysrör, halogenlampor och LED-lampor och dessutom skadligt för både människor och djur.
 • dels på att utvidga försäljningen till tre länder i Europa-Tyskland, Frankrike och Polen.

Fokus har legat på belysning inom djurstallar, särskilt för mjölkproduktion. Våra ljuskällor ökar mjölkproduktionen med 8-10 % vilket också konfirmerats av en engelsk konsult. 10 % av denna marknad inom de länder i Europa vi säljer till idag motsvarar en årlig försäljning av US$ 15 miljoner. Det finns enligt vår kännedom idag bara ett till företag som tillverkar lampor för att öka mjölkproduktionen med en liknande teknik. Vi bedömer att vi har en unik chans att ta stora marknadsandelar inom denna sektor.

Inom FoU har vi också utvecklat kraftiga industrilampor utan drivdon men ändå dimringsbara. Tekniken är unik och marknaden är stor, dels pga lägre kostnader och mindre vikt, dels pga längre livslängd.

Bolaget har tyvärr också haft bekymmer under året, dels med försäljningen i England och med allmänt låga mjölkpriser och dels med implementeringen av den nyutvecklade dimmern.

 • Brexit med förändrade valutakurser och låga mjölkpriser har näst intill stoppat försäljningen där fram till helt nyligen. Mjölkpriserna i Europa har från sommaren 2017 till nu ökat med 30 % och påverkar nu väldigt positivt marknaden och förväntat utfall. Vi ser en återhämtning först nyligen i England. I Sverige har resultatet dock inte påverkats nämnvärt.
 • Den nya dimmern som tekniskt är avancerad krävde 5 månaders arbete för att uppnå rätt funktion och fungera i fält vilket avsevärt påverkat försäljningen under året. Problemen är nu lösta och försäljningen är igång igen.

Pga de oväntade kommersiella och tekniska händelserna som bolaget genomlidit kommer bolaget att ta in mer kapital genom en garanterad företrädesemission till aktieägarna för att kunna fortsätta verksamheten i den omfattning som är planerad. Emissionsbeloppet är bestämt till 10 MSEK och 70 % av beloppet är garanterat.

Här till kan adderas att

 • en första beställning inkommit i juni från en av representanterna i Tyskland/Österrike.
 • en beställning från England har precis kommit in och för en stor besättning -600 djur. Det största enskilda projektet hittills.
 • vi har tecknat ett "Letter of Intent" med ett svenskt företag om introduktion av våra lampor i deras produkter. Flimmerfritt ljus och obefintlig elektromagnetisk strålning är starka argument i vårt samarbete. Årlig produktion för bolaget förväntas bli ett par hundra tusen lampor motsvarande en försäljning på "ett antal" miljoner kr. Utvecklingen av vår produkt vilken innehåller viss avancerad automatik beräknas färdig under hösten 2017.
 • en ansökan om ett nytt världspatent kommer troligen att lämnas in under hösten avseende en ny teknik vi utvecklat inom drivdons- och flimmerteknik.
 • bolaget har utvecklat elektroniken för en lampa åt ett stort japanskt företag Iwasaki Electric som omsätter motsvarande US$ 600 miljoner inom belysningsbranschen. Företagets representant i Tyskland har just lagt in en beställning till Uni-light på cirka SEK 225,000 för att starta processen. Iwasaki har försäljning i Asien, Europa och USA.

Trots en mycket låg försäljning under året har Bolaget ändå skapat en stabil plattform för nästa verksamhetsår. Plattformens styrka kan definieras innehålla

 • ökad effektivitet för drivdonen
 • nya tekniska funktioner där det faktum att osynligt, skadligt flimmer inte genereras
 • en egen dimmer som nu fungerar perfekt med vår belysning
 • nya distributörsavtal i tre nya länder i Europa och ett i Australien
 • inledd produktion av elektroniken för ett stort japansk företag.
 • avtal om introduktion av våra ljuskällor i ett svenskt företags produkter med förväntad försäljning i miljonstorlek
 • en ansenligt förbättrad ekonomisk situation för Europas mjölkbönder.

För att effektivisera verksamheten kommer nu fokus att ligga på kommersialisering och försäljning gentemot de upparbetade marknaderna med våra nu väl beprövade system. Inga nya marknader kommer att planeras in detta år. Flimmerfritt ljus bedöms bli en ny viktig egenskap som marknaden kommer att sträva efter och Bolaget är redan klar med den nya tekniken. Skolor och kontorsarbetsplatser kan bli prioriterade nischer där skadan från osynligt flimmer är som störst idag.

Björn Naumburg
Verkställande direktör
A Uni-light LED AB (Publ)

Årsstämma och finansiell kalender
Årsstämma kommer att hållas den 5 september i Stockholm. Mer information kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisning och revisionsberättelse publiceras på bolagets hemsida den 30 juni. Delårsrapport för första halvåret 2017/2018 publiceras preliminärt den 5 december 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2017-06-30

För ytterligare information, kontakta Björn Naumburg
bjorn.naumburg@uni-lightled.com
Tel. 08 505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 16.30 CET.

Information om verksamheten i korthet
Uni-light utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på egna patent. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som andra men med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Ljuskällorna har utvecklats till att inte generera osynligt flimmer, en egenskap som förväntas få stort genomslag på marknaden. Osynligt flimmer har visat sig vara skadligt. Kostnadsmässig är produkterna konkurrenskraftiga.

Bolaget flyttades till Sverige från USA 2014. Forskning och utveckling bedrivs i USA av bolagets Tekniska Chef. Tillverkning sker i Shanghai, Kina i en fabrik-"Kingdom Electronics". Försäljningen sker genom kontrakterade distributörer.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. Bolaget fokuserar på Djurstallar, Industriella applikationer och Kryssningsfartyg. Här är bolagets ljuskällor mest kostnadseffektiva.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär