Årsredovisning 2018 / 2019

A Uni-light LED AB offentliggör i dag sin reviderade Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30, som är tillgänglig på bolagets hemsida www.uni-lightled.com

Den finansiella informationen i Årsredovisningen framgår sedan tidigare i bokslutskommunikén som offentliggjordes 28 juni 2019.

Väsentlig information sedan dess har bolaget offentliggjort i pressmeddelande 4 juli 2019, nämligen

- ett samgående med Oy MTG Meltron Ltd i Finland
- ett förslag till emission om 15 MSEK, samt optioner om upp till 20 MSEK, vilken garanteras till 12 MSEK av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission och av teckningsförbindelser från styrelse och ledning.

Detta påverkar bolagets ställning positivt. Samgåendet och emissionen förutsätter ändringar i bolagsordning och godkännande av årsstämma, som hålls 20 augusti 2019. Bolaget har idag kallat till årsstämman, se separat pressmeddelande.

Revisorn kan med hänvisning till att bolaget i balansräkningen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om 11 063 949 kronor, vars värde han inte kan bedöma, inte uttala sig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och därför varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen. Efter sin granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget tillstyrker han att årsstämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsstämma hålls 20 augusti 2019 kl 10:00 på advokatfirman Delphi's kontor, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, se separat pressmeddelande.

Halvårsbokslut publiceras 5 december 2019.

Stockholm den 18 juli 2019

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel: +46 70 686 2304

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.uni-lightled.com

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl 09:00.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Årsredovisning 2020/2021


Annual report 2020/2021


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2020-2021


Year end report 2020-2021


Halvårsrapport 2020/2021


Half Year report 2020/2021


Årsredovisning 2019/2020


Annual report 2019/2020


Revisionsberättelse


Auditors report


Bokslutskommuniké 2019/2020


Year-end report 2019/2020Halvårsrapport 2019 / 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted