Uni-light offentliggör Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30

A Uni-light LED AB offentliggör i dag sin reviderade Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30, som är tillgänglig på bolagets hemsida www.uni-lightled.com

Den finansiella informationen i Årsredovisningen framgår sedan tidigare i bokslutskommunikén som offentliggjordes 28 juni 2019.

Väsentlig information sedan dess har bolaget offentliggjort i pressmeddelande 4 juli 2019, nämligen

- ett samgående med Oy MTG Meltron Ltd i Finland
- ett förslag till emission om 15 MSEK, samt optioner om upp till 20 MSEK, vilken garanteras till 12 MSEK av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission och av teckningsförbindelser från styrelse och ledning.

Detta påverkar bolagets ställning positivt. Samgåendet och emissionen förutsätter ändringar i bolagsordning och godkännande av årsstämma, som hålls 20 augusti 2019. Bolaget har idag kallat till årsstämman, se separat pressmeddelande.

Revisorn kan med hänvisning till att bolaget i balansräkningen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om 11 063 949 kronor, vars värde han inte kan bedöma, inte uttala sig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och därför varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen. Efter sin granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget tillstyrker han att årsstämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsstämma hålls 20 augusti 2019 kl 10:00 på advokatfirman Delphi's kontor, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm, se separat pressmeddelande.

Halvårsbokslut publiceras 5 december 2019.

Stockholm den 18 juli 2019

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel: +46 70 686 2304

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.uni-lightled.com

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl 09:00.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Meltron på väg in i pharma-industrin - första beställning och utvald som leverantör

Meltron har nu genom dotterbolaget Meltron Oy i Finland fått en första order från läkemedelsindustrin. Efter en mycket lång period av utvärdering, och vissa modifieringar för att möta kundspecifika krav, har Fermion Oyj nu beställt 20 st av Meltrons gasexplosionssäkra EX lampor för en pilotinstallation vid sin anläggning i Uleåborg, Finland. Fermion, som ingår i Finlands största läkemedelsföretag Orion Corp, tillverkar aktiva farmacevtiska substanser (API). Meltron EX möter Fermions alla krav. Certifieringen för EX utvidgades i början av året.


Meltron breaks into pharmaceuticals market - first order and selected supplier

Meltron, through the subsidiary Meltron Oy in Finland, has received its first order in the pharmaceutical industry. After a very long period of evaluation, and some modifications to meet the customer's specific needs, Fermion Oyj has ordered 20 pcs of Meltron's gas explosive proof EX lights for a pilot installation in Oulu, Finland. Fermion Oyj, a wholly owned subsidiary of the Finnish medical company Orion Corporation, manufactures Active Pharmaceutical Ingredients (API). The Meltron EX fulfils all requirements of Fermion. The EX certification was extended in the beginning of the year.


Meltron ökar takten i försäljningen och rekryterar två marknadsdirektörer

Efter en period av förberedelser och uppbyggnad av en aktiv portfölj av viktiga kundrelationer och projekt ökar nu Meltron takten i marknads-och försäljningsarbetet. Meltron har rekryterat två marknadsdirektörer med global erfarenhet för att stärka tillväxten i Skandinavien, Europa och Mellanöstern. Det innebär också en större uppbackning av vårt JV med ISAP I USA och, I det längre perspektivet, även i Asien.


Meltron steps up marketing & sales and hires two directors

After a period of preparations and building an active pipeline of important customer relations and key projects, Meltron is now stepping up its marketing and sales efforts. Meltron has signed up and hired two global level Vice Presidents to strengthen the growth of the company in Scandinavia, Europe and Middle East and Africa. This will support the JV with ISAP in the US and in the longer perspective also Asia.

First pilot order from gas company in Finland

Meltron has received a pilot order for the EX gas explosion proof lights, a first important order from Gasum Oy, a Finnish state owned gas company with sales of 1.1 bill euro. Gasum distributes biogas and LNG and runs a network of gas filling stations in Finland, Sweden and Norway, primarily for heavy traffic and transportation.
First installation up and running in Oman

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.
Meltron ready to take off 2020!

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted