Uni-light går samman med Meltron i Finland

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete.  Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.

Diskussionerna har resulterat i en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen. Sammanslagningen har redan godkänts av Meltrons aktieägare. Sammanslagningen och en föreslagen företrädesemission förutsätter godkännande av Uni-lights aktieägare vid Uni-lights årsstämma 20 augusti 2019. Emissionen omfattar 15 MSEK i Units och upp till 20 MSEK vid senare fullt utnyttjande av de optioner som ingår i Units. Därtill kommer ev. övertilldelning vid stort intresse (upp till 5 MSEK). Emissionen är garanterad till ca 12 MSEK dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, dels via teckningsförbindelser från större ägare, bolagsledningen och styrelse. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att presenteras i detalj i samband med kallelsen till årsstämman, alternativt i pressrelease efter styrelsebeslut med förbehåll för godkännande av årsstämman.

Kombinationen av Uni-light och Meltron öppnar mycket spännande möjligheter. De båda bolagen har tillsammans en stark teknikplattform som grund för en portfölj av produkter med mycket hög kvalitet och attraktiva egenskaper för speciella tillämpningar. Detta gäller allt från belysning för djurstallar till explosionssäkra ljussystem för industri - raffinaderier, läkemedel, livsmedel - till kraftfull industribelysning till vägbelysning med oöverträffat jämn ljusfördelning. Det senare skapar säkrare trafikmiljöer, inte minst för oskyddade trafikanter, och ger också bra förutsättningar för kameraövervakning i utsatta miljöer och för skyddade objekt.

Det nya bolaget har delvis överlappande produkter och marknadsnischer mot framför allt industrin, vilka kommer att samordnas och bearbetas i det nya, sammanslagna och integrerade bolaget. I övrigt är marknadsbearbetningen och -kanalerna skiftande men präglas av teknikdriven försäljning med höga krav på medarbetarna. Förutsättningarna för detta är goda, tekniska prestanda och hög kvalitet skapar stora möjligheter för snabbt utbyggd och lönsam försäljning.

Ledningen för det nya bolaget räknar med break-even under slutet av andra verksamhetsåret. Potentialen för viktiga samarbeten och partnerskap, inte minst i USA, är goda vilket kan ge en snabbare försäljningsutveckling.

Ledningen för det nya bolaget kommer att bestå av:

 • Ville Sistonen, CEO (idag VD för Meltron)
 • Björn Naumburg, CCO (idag vVD, försäljningschef Uni-light)
 • Leo Hatjasalo, CTO (idag Teknikchef Meltron och grundare)

Till styrelse kommer att för årsstämman föreslås:

 • Göran Lundgren, ordf (idag VD Uni-light, tidigare ordf)
 • Pekka Pättiniemi, v ordf (idag ordf Meltron)
 • Håkan Fritz (idag ordf Uni-light)
 • Elisabet Wahlman
 • Sverker Littorin.

De föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att presenteras närmare i samband med kallelsen till årsstämman.

Affären i sammandrag
Steg 1: Uni-light köper Meltron i en apportemission. Värdering 0,8 MEUR resp. 5,0 MEUR. Efter apportemissionen kommer Meltrons nuvarande ägare äga 86,2 % av Unilight. Bolaget avser att föreslå namnbyte till Meltron AB.
Steg 2: Uni-light (dvs det kombinerade bolaget) gör i september en företrädesemission av units, var och en bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption, vilket innebär aktier om 15 MSEK och optioner som löses under första kvartalet 2020 och som, fullt utnyttjande, inbringar ca 20 MSEK. Aktieemissionen är garanterad till ca 12 MSEK, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission, som tidigare vid flera tillfällen bistått Uni-light med kapitalanskaffning, dels i form av teckningsförbindelser från större ägare, ledning och styrelse (totalt åtminstone ca 1 MSEK).

Affären hart godkänts av Meltrons aktieägare och förutsätter godkännande av aktieägarna i Uni-light vid årsstämma 20 augusti genom beslut om:

 • Ändring av bolagsordning:
  • Utökning av aktiekapital
  • Ändring av räkenskapsår till juli-juni
  • Ändring av bolagets namn till Meltron AB
 • Apportemission genom utbyte av ca 81 milj aktier i Uni-light mot samtliga aktier i Meltron
 • Företrädesemission om ca 23,5 milj aktier och ca 23,5 milj. optioner
 • Ny styrelse enligt ovanstående förslag.

Kallelse till årsstämman sänds senast 18 juli.        

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 4 juli 2019

Läs mer på www.uni-lightled.com

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron, tel: +358 40 746 4781

Vi finns på adress:
A Uni-light LED AB, c/o Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli  kl 15:30 CET. 

Meltron AB: Teckningstiden startar i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 11 oktober 2021, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 25 oktober 2021.


Meltron AB: Subscription period starts in share issue with priority for current shareholders

Today, 11 October 2021, is the first day of subcription in Meltron's share issue with priority for current shareholders. Subscription for shares is open through 25 October 2021.


Meltron får första beställning från en ledande dryckestillverkare

Meltron har fått en första beställning från en ledande vin&sprit tillverkare i Norden, som avser en installation av explosionssäkra LED armaturer. Ordern är på drygt 30 000 euro och kommer att levereras i år.


Meltron receives first order from a leading beverage company

Meltron has received a first time order from a leading wine & spirit company in the Nordic region for its explosive proof LED-lighting system. The order is in excess of 30 000 € and will be delivered this year.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 1 oktober 2021

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 1 Oct 2021

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 1 October 2021 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.


Huawei and Meltron launch collaboration to introduce a new digital approach to boost sustainable development of cities worldwide

Huawei Technologies Oy and Meltron Oy have entered into a Memorandum of Understanding and agreed a plan to introduce an ambitious solution which combines and integrates the strengths of the cutting-edge ICT technologies offered by Huawei and the superior Meltron lighting solutions.


Huawei och Meltron samarbetar kring införande av ny digital strategi för att främja hållbar utveckling i städer världen över

Huawei Technologies Oy och Meltron Oy har tecknat ett Memorandum of Understanding och enats om en plan för att lansera ambitiösa lösningar för hållbara städer, som förenar och integrerar fördelarna hos Huaweis banbrytande informations- och kommunikationstekniker (ICT) och Meltrons överlägsna belysningslösningar.


Meltron offentliggör Årsredovisning 2020-21

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2021-08-30.


Meltron publishes Annual Report 2020-21

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the financial year 2020-07-01-2021-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2021-08-30.


Meltron AB (publ) kallar till årsstämma 1 oktober 2021 och justerar tidplan för företrädesemission

Meltron AB (publ) kallar härmed aktieägarna till årsstämma 2021-10-01 kl 10:00 enligt nedan.


Meltron AB (publ) calls to Annual General Meeting 1 October 2021 and adjusts schedule for priority issue

Meltron AB (publ) hereby calls the shareholders to the Annual General Meeting 1 October at 10:00 as per below.


Bokslutskommuniké för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30

Halvåret

 • Nettoomsättningen ökade till 3,0 MSEK (1,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -18% till 8%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -14,2 MSEK (-9,8)
 • Rörelseförlusten ökade till -11,1 MSEK (-8,4)
 • Nettoresultatet var -11,3 MSEK (-9,0)
 • Kassaflödet från rörelsen var -6,1 MSEK (-1,3)

Helaåret

 • Nettoomsättningen ökade till 5,7 MSEK (3,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -29% till 21%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -27,6 MSEK (-21,4)
 • Rörelseförlusten ökade något till -21,7 MSEK (-21,1)
 • Nettoresultatet var -25,3 MSEK (-23,2)
 • Kassaflödet från rörelsen var -14,4 MSEK (-28,6)

Year End Report July 2020 - Jun 2021

2nd half Jan-Jun

 • Net sales increased to 3,0 MSEK (1,2)
 • Gross margin improved significantly from -18% to 8 %
 • Operating costs incl. D&A amounted to -14,2 MSEK (-9,8)
 • Opereting loss increased to -11,1 MSEK (-8,4)
 • Net result was -11,3 MSEK (-9,0)
 • Cash flow from operations was -6,1 MSEK (-1,3)

Full year

 • Net sales increased to 5,7 MSEK (3,2)
 • Gross margin improved significantly from -29% to 21%
 • Operating costs incl. D&A amounted to -27,6 MSEK (-21,4)
 • Opereting loss increased slightly to -21,7 MSEK (-21,1)
 • Net result was -25,3 MSEK (-23,2)
 • Cash flow from operations was -14,4 MSEK (-28,6)

Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare - emissionen är säkrad genom garanti

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande av beslut på kommande årsstämma den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent genom garantiåtaganden.


Meltron AB (publ) makes a new issue with priority for current shareholders - the issue is guaranteed in full

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, subject to approval at the Annual Shareholders' Meeting 1st October 2021, decided the make an issue of new shares with priority for current shareholders (the "Priority Issue" or the "Offer") of approximately 26 MSEK before costs of the issue. The proceeds will primarily be used to carry out the planned, increased sales activities, incl necessary working capital, for technical and business development, for repayment of short term loans and for operations. The issue is fully secured through guarantee commitments.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted