Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Meltrons halvårsrapport för 2020-07-01-2020-12-31

Flerårsöversikt (Koncern)

2020/2021

2019/2020

2019/2020

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

juli-dec

sept - dec

sept-juni

sept-okt

Nettoomsättning

2 670

1 935

3 160

1 087

Rörelseresultat

-10 654

-12 732

-21 091

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-14 045

-14 198

-23 211

-3 744

Balansomslutning

30 010

25 530

23 036

30 698

Eget kapital

24 230

14 714

12 926

-17

Resultat per aktie, kr

-0,07

-0,32

-0,28

-0,14

Soliditet %

80,7%

57,6%

56,1%

-0,1%

Antal anställda, årsmedeltal

11

11

11

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

11

11

11

Flerårsöversikt (Moderbolaget)

2020/2021

2019/2020

2019/2020

2019/2020

2018/2019

Tkr, om inte annat anges

juli-dec

maj-dec

maj-juni

sept-okt

maj-april

Nettoomsättning

255

460

1 113

314

1 073

Rörelseresultat

-4 813

-9 565

-13 655

-3 777

-6 638

Resultat efter finansiella poster

-5 114

-9 614

-14 308

-3 793

-6 640

Balansomslutning

104 719

81 530

84 448

79 403

12 293

Eget kapital

103 408

80 055

82 709

60 762

10 357

Resultat per aktie, kr

-0,03

-0,21

-0,17

-0,10

-0,20

Soliditet %

98,7%

98,2%

97,9%

76,5%

84,3%

Antal aktier vid periodens slut

288 219 331

132 587 175

160 111 553

93 951 086

13 071 455

Pågående registrering av aktier

-

-

-

-

-

Genomsnittligt antal aktier

191 589 464

44 861 866

83 993 399

26 697 914

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,18

0,60

0,35

0,91

0,35

Antal anställda, årsmedeltal

1

1

1

1

1

Antal anställda, vid periodens slut

1

1

1

1

1

Definitioner nyckeltal:

2019-08-31 förvärvades Meltron OY och därav redovisas siffror för koncernen för perioden september till december för 2019/2020.

Rörelseresultat:
Resultat före finansnetto

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Resultat per aktie:
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden

Soliditet:
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal aktier:
Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång

VD har ordet

Första halvan av räkenskapsåret har varit en period när vi har förstärkt bolaget och sett positiv förändring på alla områden inom Meltron. Vi gjorde ett viktigt genombrott genom att få ett av världens största läkemedelsbolag som kund. De valde Meltron tack vare våra överlägsna explosionssäkra produkter och den mycket höga kvaliteten. Leveranserna har kunnat ske något tidigare än planerat, och vi räknar med ytterligare ordrar mot slutet av andra halvåret. Vi har även lyckats vinna ett flertal nya, stora kunder i Norden i ett spektrum av branscher från skogsbruk till olja och gas, och de första pilotordrarna har levererats på ett bra sätt. De nya kunderna bidrar till det finansiella resultatet från och med slutet av första halvåret, och vi förväntar oss att volymerna ska öka under andra halvåret.

Vi har vidare förstärkt organisationen inom försäljning, ekonomisk förvaltning, produktion och produktledning för att hantera den tilltagande komplexiteten i vår verksamhet och lägga grund för framtida tillväxt. Vi har lyckats rekrytera framstående medarbetare med omfattande erfarenhet och imponerande meriter från sina respektive branscher. Trots att covid-19 gett upphov till ett utmanande ekonomiskt klimat är jag övertygad om att det starka team vi byggt upp kommer att göra det möjligt för oss att accelerera försäljningstillväxten och garantera bästa möjliga kvalitet i leveranserna till våra kunder.

Beträffande finansiering har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission, där emissionslikviden inkom under november. Företrädesemissionen övertecknades med 20 procent, vilket visar på att investerarna hyser en stark tilltro till vårt bolag. Efter emissionen kan bolaget nu redovisa en stark balansräkning som gett oss de medel vi behöver för att fortsätta investera i verksamhetstillväxt och FoU. Vi har spännande nya produkter på forskningsstadiet, liksom förbättringar av våra befintliga produktlinjer. Covid-19-situationen gör det besvärligt att förutsäga vår tillväxttakt, eftersom vi är beroende av våra kunders benägenhet att investera. Likväl är jag säker på att den goda återkoppling vi får på våra produkter och vårt ständigt växande kundunderlag kommer att leda till långsiktig framgång.

Till sist vill jag nämna att Meltron erhöll ett kvitto på sitt engagemang för kvalitet i slutet av det första halvåret, i form av ett ISO 9001:2015-certifikat. Vi har genom åren gjort omfattande investeringar för att utveckla och tillverka marknadens bästa armaturer enligt de striktaste kvalitetskraven. ISO 9001:2015-certifikatet är ett erkännande av att alla våra processer och organisationen i sin helhet lever upp till våra kvalitetslöften, och vi kommer att fortsätta göra vårt yttersta för att fortsätta på den inslagna vägen.

Stockholm/Helsingfors i februari 2021

Ville Sistonen, VD

Meltron AB

Väsentliga händelser under halvåret

 • Ny genombrottskund i läkemedelsbranschen
 • Framgångsrikt genomförd företrädesemission om 32 Mkr
 • Teamet förstärkt för framtida tillväxt
 • Kvitto på Meltrons engagemang för kvalitet - certifiering enligt ISO 9001:2015

Information om verksamheten

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på flera patent inom optik, elektronik och linjära drivdon för tillämpningar inom kritisk infrastruktur och krävande industriella miljöer.

Intäkter

Meltrons intäkter under första halvan av räkenskapsåret uppgick till 2,75 Mkr. Intäkterna började öka mot slutet av första halvåret, drivna av flera lyckade förvärv av nya, stora kunder, och vi förväntar oss att den positiva utvecklingen fortsätter under andra halvan av räkenskapsåret. Vår försäljningspipeline är tämligen bred, och vi emotser nya ordrar framför allt från de nya kunderna.

Rörelseförlust och nettoförlust

Koncernens rörelseförlust uppgick till -10,7 Mkr. Resultatet belastades av kostnader om -3,7 Mkr hänförliga till företrädesemissionen samt i viss mån av tidigarelagda investeringar i organisationen om -1 Mkr. Nettoförlusten uppgick till -14,1 Mkr och belastades av engångsräntekostnader om -2,0 Mkr hänförliga till tidigare finansieringslösningar som nu i huvudsak avslutats.

Balansräkning

Under perioden genomförde Meltron framgångsrikt en företrädesemission om 32 Mkr. Företrädesemissionen övertecknades med 20 procent, vilket visar på stark tilltro till bolaget och dess teknik hos investerarna. Som en följd av detta uppgick Meltrons soliditet till 81 procent vid periodens utgång.

Väsentliga risker och osäkerheter

Coronapandemin har fortsatt innebära begränsningar för verksamheten. Om pandemin försvåras eller drar ut på tiden kan det påverka våra kunders köpbeteenden och därmed vår förmåga att generera intäkter.

Meltron är ett tillväxtbolag och har därmed ett negativt kassaflöde. Det innebär att företaget måste försäkra sig om fortsatt finansiering. Förutom den framgångsrikt genomförda emissionen har vi inlett flera parallella förhandlingar om lånefinansiering för att täcka behovet av rörelsekapital under nästa räkenskapsår. Förhandlingarna är i ett tidigt skede och att säkra sådan finansiering är alltid behäftat med ett mått av osäkerhet. Vi känner tillförsikt inför det växande intresset från våra kunder och det förtroende som visats av våra investerare.

Meltron har inlett partnerskap i Oman och ett joint venture i USA. Utfallet av dylika partnerskap står inte helt inom vår kontroll, och det finns en risk att våra gemensamt överenskomna mål inte uppfylls.

Granskning

Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. Revisorn påpekar att bolaget i balansräkningen för koncernen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om cirka 14,9 milj kr, huvudsakligen patent, som han inte kan bedöma värdet av. Bolaget motiverar denna värdering med att en övervägande del av bolagets försäljning vilar på bolagets teknik och att bolaget räknar med en successivt ökande försäljning av dessa produkter.

Revisorn pekar vidare på värderingen av det finska dotterbolaget är cirka 82 milj kr och att han inte kan bedöma värdet av detta. Bolaget motiverar denna motivering av att den helt övervägande delen av framtida intäkter förväntas komma från denna verksamhet.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till halvårsrapporten samt revisorns rapport, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.meltron.com.

Redovisningsprinciper

Vid upprättandet av denna rapport har Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpats.

Nästa rapport

Meltron kommer att redovisa räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30 den 26 augusti 2021.

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; [email protected]

Mikko Sola, CFO Meltron AB, tel: +358 40 566 5335; [email protected]

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 kl 14:00 CET.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron får en ny distributör i Sverige

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.


Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.


Förändringar i ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.


Changes in Meltron management

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.
Meltron AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Meltron AB (publ) carries out guaranteed new issue with preferential rights for existing shareholders

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2021-22

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2021-22

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.
Bokslutskommuniké för Perioden 2021-07-01 - 2022-06-30

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted