Meltron AB (publ) kallar till Årsstämma 25 Sept

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 september 2020 klockan 15:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels antingen vara införd som direktregistrerad aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 17 september 2020 eller rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är måndagen den 21 september 2020, samt

(ii) dels senast måndagen den 21 september 2020, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Meltron AB (publ), Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm, eller per e-post till goran.lundgren@meltron.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 21 september 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.meltron.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning samt antalet närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig på hemsidan.

Bolaget följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier).
12. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande vid bolagsstämma).
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
14. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-06-30 balanseras i ny räkning.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT
Större aktieägare i Bolaget har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 9-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Större aktieägare i Bolaget föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med totalt 350 000 till att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter
Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman och Sverker Littorin samt nyval av Olof Heyman. Göran Lundgren föreslås omväljas som styrelseordförande.

Olof Heyman är civilingenjör kemi från KTH och har gjort större delen av sin karriär inom ABB-koncernen. Olof Heyman var CTO inom HVDC divisionen under 2003-2006 och byggde upp ett teknikcenter i Indien 2007-2009. Han var därefter, 2009-2012, global marknads- och försäljningschef för HVDC och därefter global chef för hela ABB:s HVDC-verksamhet 2012-2015. Omsättningen ökade kraftigt under hans ledning till 1 miljard USD per år. Under senare år har Olof Heyman varit engagerad i Ferroamp Elektronik AB, som ordförande och VD då bolaget framgångsrikt börsintroducerades. Olof Heyman är numera styrelseledamot och senior advisor till Ferroamp.

Till revisor föreslås omval av Roy Ytre-Eide.

YTTERLIGARE FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 samt § 5 avseende aktiekapitalet och antal aktier enligt följande:

  • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr." till "Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kr och högst 200 000 000 kr."
  • Lydelsen av § 5 ändras från "Antalet aktier skall uppgå till lägst 160 000 000 och högst 320 000 000" till "Antalet aktier skall uppgå till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000"

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande vid bolagsstämma)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 7 avseende deltagande vid bolagsstämma för att följa uppdateringar i lag enligt följande:

  • Lydelsen av § 7 stycke 2 ändras från "Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift och annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman." till
    "Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm senast två (2) veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.meltron.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i augusti 2020
Meltron AB (publ)
Styrelsen

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optic, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl 14.00.

Meltron förstärker ledningen

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.


Meltron reinforces its management team

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.
Meltron publicerar emissionsmemorandum

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 25 september 2020

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 25 September 2020

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 25 September 2020 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2019-20

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för the förlängda räkenskapsåret 2019-05-01-2020-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2020-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2019-20

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the extended financial year 2019-05-01-2020-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2020-08-26.


Meltron AB (publ) kallar till Årsstämma 25 Sept

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ) calls Annual General Meeting on 25 September 2020

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ), 556988-9834 - Bokslutskommuniké för perioden 2019-05-01 - 2020-06-30

Verksamhetsperioden i sammandrag

Augusti 2019: Dagens Meltron bildas genom samgående med Meltron Oy

Augusti 2020: Fortsatt expansion säkras genom garanterad företrädesemission om 25 MSEKMeltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare -emissionen är säkrad fullt ut genom garanti

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade, ökade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent upp till ca 25 MSEK genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.


Meltron AB (publ) makes a new issue with priority for current shareholders - the issue is guaranteed in full

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has, within the mandate given to it at the Annual Shareholders' meeting 20 August 2019, decided the make an issue of new shares with priority for current shareholders (the "Priority Issue" or the "Offer") of approximately 25 MSEK before costs of the issue. The proceeds will primarily be used to carry out the planned, increased sales activities, incl necessary working capital, for technical and business development and for operations. The issue is fully secured up to approximately 25 MSEK through guarantee commitments and pre-subscriptions; the Company has, however, neither requested nor received bank securities for these commitments.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted