Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare - emissionen är säkrad genom garanti

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande av beslut på kommande årsstämma den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent genom garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Meltron utvecklar, producerar och distribuerar avancerande belysningssystem som bygger på LED-teknik och som baseras på över 20 års forskning. Bolagets arbete har genererat en högkvalitativ och patenterad produktfamilj. Meltron har i dagsläget meriterande referens-kunder av hög dignitet, vilket skapar förutsättningar och underlättar för Bolaget att vinna ytterligare strategiskt viktiga pilotordrar. Bolagets målsättning är att förädla pilotprojekten till globala ramavtal.

Nuvarande expansionsfas med avsikt att vinna fler prestigefyllda pilotordrar och parallellt förädla redan vunna kontrakt till löpande beställningar kräver utökat rörelsekapital samt en utökad försäljningsorganisation, även med partnerskap. Under senaste halvåret har
Bolaget kommit långt i diskussioner med globala samarbetspartners, vilket kommer att öppna nya, viktiga kanaler för marknadsföring och försäljning. Detta är bakgrunden och motivet till den förestående Företrädesemissionen.

Bolaget har erhållit garantiåtaganden om ca 26 MSEK från två konsortier av investerare, fördelat på en s.k. bottengaranti upp till cirka 90 procent av emissionens belopp och en s.k. toppgaranti mellan cirka 90 upp till 100 procent av emissionen, vilket sammantaget innebär att hela emissionen om cirka 26 MSEK säkrats genom garantiåtaganden. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Bolaget kommer vid full teckning av Erbjudandet maximalt att erhålla en nettolikvid om cirka 20,0 MSEK genom Erbjudandet efter emissions- och garantikostnader. Bottengaranter ersätts kontant med 10 procent (motsvarande cirka 2,3 MSEK). Toppgaranter ersätts kontant med 11 procent av respektive garantiåtagande (totalt motsvarande cirka 0,3 MSEK). Detta oaktat eventuell kompletterande riktad emission upp till cirka 5 MSEK som kan komma att beslutas vid stort intresse. Av nettolikviden kommer drygt 6 MSEK att användas för återbetalning av brygglån som upptagits tidigare.

Nettolikviden från Erbjudandet planeras att fördelas approximativt enligt följande:
Försäljning och marknadsföring 25 %
Forskning och teknisk utveckling, certifiering 10 %
Produktionskapacitet 10 %
Återbetalning av brygglån 30 %
Övrigt rörelsekapital 25 %

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, med nuvarande likvida medel inkluderat, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande arton (18) månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare aktier till samma villkor upp till cirka 5 MSEK genom en riktad emission.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.
  • En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Teckningskursen per aktie är 0,09 SEK.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 4 oktober 2021.
  • Vid full teckning tillförs Meltron cirka 26 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstid är 6 oktober - 20 oktober 2021.
  • Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom garantiåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
  • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission om upp till ca 5 MSEK på motsvarande villkor som i Erbjudandet.
  • Årsstämman den 1 oktober 2021 har att godkänna styrelsens beslut om Företrädes-emissionen samt minskning av aktiekapitalet (se nedan under "Villkor för Företrädesemissionen"). Kallelse till stämman avses att offentliggöras 31 augusti 2021.

Preliminär tidplan

Torsdag 30 september 2021 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande

Fredag 1 oktober 2021 Första dag för handel med aktier utan rätt att delta

i Företrädesemissionen.

Årsstämma.

Måndag 4 oktober 2021 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen

Onsdag 6 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA startar

Fredag 15 oktober 2021 Handel med teckningsrätter avslutas

Onsdag 20 oktober 2021 Teckningsperioden avslutas

Måndag 25 oktober 2021 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för Företrädesemissionen
Meltrons styrelse beslutade den 30 augusti 2021, villkorat av godkännande av beslut på kommande årsstämma, om en företrädesemission av högst 288 219 331 aktier. Företrädesemissionen är även villkorad av att årsstämman även fattar beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier, dels för förlusttäckning och dels för avsättning till fritt eget kapital, varvid Bolagets aktiekapital minskas från 48 141 792,25 kronor till 25 939 739,79 SEK. Förutsatt att styrelsen förslag om minskning av aktiekapitalet, varvid kvotvärde minskas från 0,25 SEK till 0,09 SEK, godkänns av kommande årsstämma, uppgår Meltrons aktiekapital före nyemissionen till 25 939 739,79 SEK fördelat på 288 219 331 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Vid teckning av samtliga aktier som idag har beslutats att emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 25 939 739,79 SEK.

En (1) befintlig aktie i Bolaget ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till en emissionskurs om 0,09 SEK/aktie. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger härvid en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Styrelsen kan därutöver komma att besluta att vid överteckning av Erbjudandet emittera ytterligare upp till cirka 55 miljoner aktier i form av en kompletterande riktad emission, innebärande en emissionslikvid om ytterligare cirka 5 MSEK.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad i en s.k. bottengaranti upp till ett belopp om cirka 23,6 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Därtill har en toppgaranti syndikerats på återstoden, ca 2,3 MSEK, upp till 100 procent av emissionen. Toppgaranter ersätts kontant med 11 procent, ca 0,3 MSEK. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det emissionsmemorandum som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 6 oktober 2021.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädes-emissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Läs mer på www.meltron.com

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected]

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl 08:30 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press-meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Nerladdningsbara filer

Förändringar i styrelse och ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att genomföra förändringar i ledningen av bolaget, varvid Bolagets VD Ville Sistonen avgår och nuvarande ordförande Göran Lundgren tillträder som tillförordnad VD i Meltron AB. I samband med detta avgår Göran Lundgren som ordförande men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Elisabet Wahlman att leda arbetet som tillförordnad ordförande. Nuvarande CFO Mikko Sola tar över som VD för den finska verksamheten i Meltron Oy. Därutöver lämnar Pekka Pättiniemi på egen begäran styrelsen i Meltron.


Changes in Meltron's Board and management

The Board of Directors of Meltron AB has decided to implement changes in the Company's management. The CEO of the Company, Ville Sistonen, resigns, and the current Chairman of the Board, Göran Lundgren, takes position as acting interim CEO of Meltron AB. In connection with these changes, Göran Lundgren steps down as Chairman but remains on the Board of Directors. The Board of Directors has appointed Elisabet Wahlman to direct the work as acting Chairman of the Board. Mikko Sola, current CFO, takes over as CEO of the Finnish operations in Meltron Oy. Moreover, Pekka Pättiniemi steps down from the Board of Directors of Meltron at his own request.


Meltron får en order på High-Bay från UPM i Valkeakoski, Finland

Meltron har säkrat en order på 30,000 EUR från ett av de största företagen i Finland, UPM, ett globalt skogsföretag. UPM's produktionsanläggning i Valkeakoski har beställt cirka 100 enheter av Meltron's avancerade LED High-Bay system, som är designat för stora industrihallar. Detta är första gången UPM beställer High-Bay systemet, och det är den andra UPM-anläggningen, som kommer installera Meltrons produkter. UPM i Jämsänkoski har redan Meltron's PL och PLS produkter.


Meltron receives first High-Bay order from UPM at Valkeakoski, Finland

Meltron has secured a 30,000 EUR order from one of the biggest companies in Finland, UPM, a global forest company. UPM's Valkeakoski production site has ordered about 100 units of Meltron's advanced LED High-Bay system, designed for large industrial halls. This is the first time UPM orders the High-Bay system, and it is the second UPM production site which will be using Meltron's products. UPM at Jämsänkoski is already using Meltron's PL and PLS-system products.Meltron AB receives approx 26 MSEK from completed priority share issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or "the Company") today announces that the Company's priority share issue of approximately 26 MSEK has been subscribed at approx 59,4 %. The balance up to the full amount is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB: Teckningstiden startar i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 11 oktober 2021, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 25 oktober 2021.


Meltron AB: Subscription period starts in share issue with priority for current shareholders

Today, 11 October 2021, is the first day of subcription in Meltron's share issue with priority for current shareholders. Subscription for shares is open through 25 October 2021.


Meltron får första beställning från en ledande dryckestillverkare

Meltron har fått en första beställning från en ledande vin&sprit tillverkare i Norden, som avser en installation av explosionssäkra LED armaturer. Ordern är på drygt 30 000 euro och kommer att levereras i år.


Meltron receives first order from a leading beverage company

Meltron has received a first time order from a leading wine & spirit company in the Nordic region for its explosive proof LED-lighting system. The order is in excess of 30 000 € and will be delivered this year.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 1 oktober 2021

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 1 Oct 2021

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 1 October 2021 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.


Huawei and Meltron launch collaboration to introduce a new digital approach to boost sustainable development of cities worldwide

Huawei Technologies Oy and Meltron Oy have entered into a Memorandum of Understanding and agreed a plan to introduce an ambitious solution which combines and integrates the strengths of the cutting-edge ICT technologies offered by Huawei and the superior Meltron lighting solutions.


Huawei och Meltron samarbetar kring införande av ny digital strategi för att främja hållbar utveckling i städer världen över

Huawei Technologies Oy och Meltron Oy har tecknat ett Memorandum of Understanding och enats om en plan för att lansera ambitiösa lösningar för hållbara städer, som förenar och integrerar fördelarna hos Huaweis banbrytande informations- och kommunikationstekniker (ICT) och Meltrons överlägsna belysningslösningar.


Meltron offentliggör Årsredovisning 2020-21

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2021-08-30.


Meltron publishes Annual Report 2020-21

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the financial year 2020-07-01-2021-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2021-08-30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted