Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare -emissionen är säkrad fullt ut genom garanti

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade, ökade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent upp till ca 25 MSEK genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.

Bakgrund och motiv

Meltron utvecklar, producerar och distribuerar avancerande belysningssystem som bygger på LED-teknik och som baseras på över 20 års forskning. Bolagets arbete har genererat en högkvalitativ och patenterad produktfamilj. Meltron har i dagsläget meriterande referenskunder av hög dignitet, vilket skapar förutsättningar och underlättar för Bolaget att vinna ytterligare strategiskt viktiga pilotorder. Bolagets målsättning är att förädla pilotprojekten till globala ramavtal.

Nuvarande expansionsfas med avsikt att vinna fler prestigefyllda pilotorder och parallellt förädla redan vunna kontrakt kräver utökat rörelsekapital samt en utökad försäljningsorganisation. Detta är bakgrunden och motivet till den förestående Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 1,6 MSEK från styrelse, ledning och befintliga aktieägare och därutöver garantiåtaganden om ca 23,4 MSEK från två konsortier av investerare, fördelat på en s.k. bottengaranti upp till cirka 82 procent av emissionen och en s.k. toppgaranti mellan cirka 82 procent upp till 100 procent av emissionen. Sammantaget innebär detta att hela emissionen om cirka 25 MSEK säkrats genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Bolaget kommer att erhålla en nettolikvid om cirka 22,2 MSEK genom Erbjudandet, efter emissionskostnader om cirka 2,6 MSEK. Bottengaranter ersätts därutöver genom antingen kvittning mot nyutgivna aktier till samma villkor som i emissionen (14 procent ersättning motsvarande cirka 2,65 MSEK), alternativt kontant (12 procent motsvarande cirka 2,3 MSEK). Toppgaranter ersätts med 15 procent av resp. garantiåtagande (motsvarande cirka 0,7 MSEK) genom kvittning mot nyemitterade aktier efter fullföljt åtagande. Av nettolikviden kommer drygt 2 MSEK att användas för återbetalning av brygglån som upptagits tidigare.

Nettolikviden från Erbjudandet planeras att fördelas som följer:
Försäljningsorganisation: 40 %
Forskning och teknisk utveckling: 17 %
Produktionskapacitet: 20 %
Återbetalning av brygglån: 9 %
Övrigt rörelsekapita:l 14 %

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, med nuvarande likvida medel inkluderat, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en ytterligare riktad emission om upp till cirka 4 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.
  • Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Teckningskursen per aktie är 0,25 SEK.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 24 september 2020.
  • Vid full teckning tillförs Meltron cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstid är 28 september - 13 oktober 2020.
  • Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
  • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse komma att besluta om en ytterligare riktad emission om upp till ca 4 MSEK.

Preliminär tidplan

Tisdag 22 september 2020: Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande

Onsdag 23 september 2020: Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen

Torsdag 24 september 2020: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen

Måndag 28 september 2020: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsmemorandum

Måndag 28 september 2020: Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA startar

Fredag 9 oktober 2020: Handel med teckningsrätter avslutas

Tisdag 13 oktober 2020: Teckningsperioden avslutas

Fredag 16 oktober 2020: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för Företrädesemissionen
Meltrons styrelse beslutade den 25 augusti 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman om en företrädesemission av högst 100 069 720 aktier. Därutöver kan styrelsen vid stort intresse komma att besluta att emittera ytterligare upp till cirka 16 miljoner aktier i form av en ytterligare riktad emission, innebärande en emissionslikvid om ytterligare cirka 4 MSEK. Därtill kommer kvittning mot aktier till garanter, samt att viss del av den finansiella rådgivarens arvode avses att regleras genom kvittning mot aktier.

Meltrons aktiekapital uppgår före nyemissionen till 40 027 888,25 SEK fördelat på 160 111 553 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,25 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Vid teckning av samtliga aktier som idag har beslutats att emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 25 017 430 SEK.

Åtta (8) befintliga aktier i Bolaget ger rätt till teckning av fem (5) nya aktier till emissionskurs om 0,25 SEK/aktie. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger härvid en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade teckningsförbindelser av befintliga aktieägare, garanterad i en s.k. bottengaranti upp till ett belopp om cirka 20,5 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 12 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant, alternativt i form av kvittning mot nyutgivna aktier till motsvarande villkor som i Företrädesemissionen (14 procent). Därtill har en toppgaranti syndikerats på återstoden, ca 4,4 MSEK, upp till 100 procent av emissionen. Toppgaranter ersätts med 15 procent, ca 0,7 MSEK, i form av kvittning mot nyemitterade aktier till motsvarande villkor som i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det emissionsmemorandum som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 28 september 2020.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optic, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-08-25 kl 11:15.

Nerladdningsbara filer

Meltron förstärker ledningen

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.


Meltron reinforces its management team

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.
Meltron publicerar emissionsmemorandum

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 25 september 2020

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 25 September 2020

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 25 September 2020 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2019-20

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för the förlängda räkenskapsåret 2019-05-01-2020-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2020-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2019-20

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the extended financial year 2019-05-01-2020-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2020-08-26.


Meltron AB (publ) kallar till Årsstämma 25 Sept

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ) calls Annual General Meeting on 25 September 2020

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ), 556988-9834 - Bokslutskommuniké för perioden 2019-05-01 - 2020-06-30

Verksamhetsperioden i sammandrag

Augusti 2019: Dagens Meltron bildas genom samgående med Meltron Oy

Augusti 2020: Fortsatt expansion säkras genom garanterad företrädesemission om 25 MSEKMeltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare -emissionen är säkrad fullt ut genom garanti

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade, ökade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent upp till ca 25 MSEK genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.


Meltron AB (publ) makes a new issue with priority for current shareholders - the issue is guaranteed in full

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has, within the mandate given to it at the Annual Shareholders' meeting 20 August 2019, decided the make an issue of new shares with priority for current shareholders (the "Priority Issue" or the "Offer") of approximately 25 MSEK before costs of the issue. The proceeds will primarily be used to carry out the planned, increased sales activities, incl necessary working capital, for technical and business development and for operations. The issue is fully secured up to approximately 25 MSEK through guarantee commitments and pre-subscriptions; the Company has, however, neither requested nor received bank securities for these commitments.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted