Meltron AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av utgivande av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras, vilka ger möjlighet till teckning av aktier i Bolaget under maj 2020, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 20,0 MSEK före relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive nödvändigt rörelsekapital samt teknik- och affärsutveckling och övrig drift. Eventuell emissionslikvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förstärkning av försäljningsorganisationen, löpande drift, samt för att stärka balansräkningen. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 12,6 MSEK av garantiåtaganden och teckningsförbindelser, vilket motsvarar ca 82 procent av Erbjudandet, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.

Bakgrund och motiv

Bolagsledningarna för Meltron AB (tidigare A Uni-light LED AB) och Oy MTG-Meltron Ltd ("Oy Meltron") inledde diskussioner hösten 2018 om ett eventuellt samarbete. Båda företagen designar LED-belysning för en global och snabbt växande marknad, och tillhandahåller patenterade tekniska belysningsalternativ inom ett flertal nischmarknader med krav på hög kvalitet. Meltron AB och Oy Meltron har delvis men inte helt liknande kundsegment och geografisk närvaro. Därtill har båda företagen hög teknisk kompetens och designar sina egna ljuskällor och övrig elektronik, samt har outsourcad tillverkning. Diskussionerna resulterade i att Meltron AB förvärvade Oy Meltron under sommaren 2019 och företagen har påbörjat konsolidering av verksamheterna.  Den nya koncernen har nu en gedigen teknisk bas både gällande know-how och patent, samtidigt som man har starka och konkurrenskraftiga applikationer inom flera nischmarknader. Den sammanslagna koncernen är därmed ett teknikbolag med betydande utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Bolaget bedömer att stora utvecklingsmöjligheter nu finns i Europa, framförallt i nischsegmenten för belysning inom industrin, djurstallar och vägbelysning.

Ytterligare potentiella tillväxtmöjligheter finns bland annat i Oman och USA, där Meltron under flera år aktivt bearbetat marknaderna och tecknat distributions- och samarbetsavtal. Nyligen slöts ett samarbetsavtal i ett nystartat joint-venture bolag mellan Oy Meltron och Industrial Security Alliance Partners (ISAP) avseende den nordamerikanska marknaden. Detta jv-bolag kombinerar Meltrons ljusteknik med ISAP's säkerhets- och övervakningsteknik.

- Jag ser att det sammanslagna bolaget har en stark teknik- och produktbas, som öppnar spännande utvecklingsmöjligheter inom de valda tillämpningsområdena och marknadsnischerna, sägen Ville Sistonen, VD för Meltron AB. Nu skall vi kraftfullt satsa på att bygga upp marknadsnärvaro och försäljning för att möta det stora intresse vi möter.

För att finansiera utvecklingen och tillgodose existerande och nya behov på marknaden föreligger ett kapitalbehov. Detta är bakgrunden och motivet till den förestående Företrädesemissionen. I och med Erbjudandet genomförs en bred finansiering för den nya större koncernens kommersialisering.  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 1,1 MSEK från styrelse, ledning och befintliga aktieägare och garantiåtaganden om ca 11,5 MSEK från ett konsortium av investerare, vilket sammantaget, ca 12,6 MSEK, motsvarar cirka 82 procent av det totala Erbjudandet. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Bolaget kommer vid fullteckning av Erbjudandet maximalt erhålla en nettolikvid om ca 12,5 MSEK genom Erbjudandet, efter emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK varav 1,2 MSEK utgörs av garantiersättning som erläggs kontant. Därtill kommer eventuell övertilldelning och senare eventuell teckning genom utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för emitterade units. Av nettolikviden kommer drygt 4 MSEK att användas för återbetalning av brygglån som upptagits.

Nettolikviden från Erbjudandet avses att fördelas uppskattningsvis som följer i prioritetsordning:
Utökad försäljningsorganisation 30 %
Produktion och teknisk utveckling 20 %
Återbetalning av brygglån 30 %
Övrigt rörelsekapital 20 %

Nettolikviden från Erbjudandet jämte eventuell likvid från teckningsoptioner inom ramen för emitterade units i Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, med nuvarande likvida medel inkluderat, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare units på samma villkor upp till 5 MSEK genom en riktad emission, en övertilldelning. Under maj månad 2020 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare ca 20 MSEK före relaterade emissionskostnader om ca 0,8 MSEK i det fall de i Företrädesemissonen ingående teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut (därtill ev. övertilldelning enligt ovan). Den likvid som Bolaget skulle tillföras vid utnyttjande av teckningsoptioner kommer att användas för att accelerera marknadsföringen och blir en kapitalinjektion för att stärka balansräkningen.

Företrädesemissionen i sammandrag 

 • De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller för fyra (4) befintliga aktier en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.
 • En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan används för nyteckning av aktier i Bolaget under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs motsvarande 0,85 SEK per aktie.
 • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
 • Teckningskursen per unit är 0,65 SEK, motsvarande 0,65 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 15,3 MSEK (före emissionskostnader). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 • Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 29 oktober 2019.
 • Vid fullteckning tillförs Meltron initialt cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units tillförs Meltron ytterligare cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningstid för nyemissionen är 31 oktober - 18 november 2019.
 • Företrädesemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
 • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning upp till ca 5 MSEK på motsvarande villkor som i Erbjudandet.

Preliminär tidplan

Måndag 28 oktober 2019 Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen
Tisdag 29 oktober 2019 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen
Onsdag 30 oktober 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Torsdag 31 oktober 2019 Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU startar
Torsdag 14 november 2019 Handel med uniträtter avslutas
Måndag 18 november 2019 Teckningsperioden avslutas
Torsdag 21 november 2019 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för Företrädesemissionen
Meltrons styrelse beslutade den 30 september 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman om en nyemission av högst 23 487 771 aktier samt att emittera högst 23 487 771 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ger rätt till teckning av totalt 23 487 771 aktier i Bolaget. Företrädesemissionen genomföras i form av utgivande av s.k. units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Därutöver kan styrelsen komma att besluta om att vid överteckning av Erbjudandet emittera ytterligare upp till ca 7,7 miljoner aktier och 7,7 miljoner teckningsoptioner i form av units till samma villkor som i Erbjudandet, innebärande en initial emissionslikvid om ytterligare 5 MSEK.

Meltron's aktiekapital uppgår före nyemissionen till 23 487 771,25 SEK fördelat på 93 951 085 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,25 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 6 871 942,75 SEK. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 6 871 942,75 SEK.  

Fyra (4) befintliga aktier i Bolaget ger rätt till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit är 0,65 SEK. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 29 maj 2020 och teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan ske under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs motsvarande 0,85 SEK per aktie.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade teckningsförbindelser av befintliga aktieägare, styrelse och ledning, garanterad upp till ett belopp om cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 30 oktober 2019.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. Vidare är Advokatfirman Delphi legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected] 

Meltron AB (publ)
Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic MTF. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 september 2019 kl 16:15 CET.

Om Meltron
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Meltron's aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet MLTR.

Nerladdningsbara filer

Meltron AB (publ) har säkrat stor del av kommande nyemission genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har ingått avtal avseende garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK inför kommande nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som kommunicerades i mars 2022. Företrädesemissionen planeras uppgå till cirka 16,1 MSEK och avses genomföras i september 2022.


Meltron AB (publ) has secured a major part of the forthcoming new issue through guarantee undertakings and subscription commitments

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has entered into agreements regarding guarantee undertakings and subscription commitments of approximately SEK 10.3 million for the forthcoming new issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue") communicated in March 2022. The Rights Issue is planned for an amount of approximately SEK 16.1 million and is expected to be conducted in September 2022.


Sammanläggning av aktier i Meltron AB (publ)

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.


Reverse share split in Meltron AB (publ)

The board of directors of Meltron AB (publ), reg.no 556988-9834 (the "Company) has resolved that the record date for the reverse share split shall be 20 May 2022. Through the reverse share split, ten (10) existing shares will be consolidated into one (1) new share.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Meltron AB (publ) den 3 maj 2022

Vid extra bolagsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com


Report from the Extraordinary General Meeting of Meltron AB (publ) on 3 May 2022

At the extraordinary general meeting (the "EGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 3 May 2022 the EGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the EGM and the complete proposals for resolution, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MELTRON AB (PUBL)

The shareholders of Meltron AB (publ), reg.no. 556988-9834, (the "Company"), are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 3 May 2022 at 10:00 a.m. at the offices of Advokatfirman Delphi at Mäster Samuelsgatan 17 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting will commence at 09:30 a.m.


Meltron säkrar finansiering samt föreslår ny styrelseledamot

Meltron har nu avtalat om en kortsiktig lånefinansiering för cirka sex månader framåt. Styrelsen kommer efter sommaren att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt kassaflöde under 2023.


Meltron secures financing and nominates new Board member

Meltron has now secured a short term financing for the next six months. The Board will after the summer do a rights issue in order to repay the bridge loans and to secure further financing until planned positive cash flow in 2023.
Meltrons halvårsrapport för 2021-07-01-2021-12-31

Finansiella highlights (koncern)

 • Nettoförsäljningen sjönk till 1,4 MSEK (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-10,7) inkl avskrivningar och nedskrivning av IPR för Dairy Light om 5,8 MSEK
 • Nettoresultatet var -19,2 MSEK (-14,1)
 • Rörelsens kassaflöde var -11,8 MSEK (-12,3)

Väsentliga händelser under halvåret

 • God utveckling med kunder inom skogsindustrin
 • Samarbete med Huawei påbörjades för att utveckla avancerade ljussystem för "Smart Cities"
 • Samarbetet med ISAP (US) och av agri-sektorn har pausats
 • Nyemission om 26 MSEK genomfördes hösten 2021

Meltrons half year report for 2021-07-01-2021-12-31

Financial highlights (Group)

 • Net sales decreased to 1,4 MSEK (2,7)
 • Operating result was -18,6 MSEK (-10,7), incl depreciations and write-down of Dairy Lights of 5,8 MSEK
 • Net result was -19,2 MSEK (-14,1)
 • Cash flow from operations was -11,8 MSEK (-12,3)

Significant events during first half of the year

 • Good progress made with Forestry Industry customers
 • Cooperation with Huawei started to develop advanced lighting system for "Smart Cities"
 • Cooperation with ISAP (US) and the Agricultural lighting segment put on hold
 • Successful rights issue 26 MSEK carried out in Autumn 2021

Meltron utser ny VD med gedigen erfarenhet av belysning

Styrelsen för Meltron har utsett Stefan Kåla till VD. Stefan har examen från Svenska handelshögskolan i Vasa, är 50 år, uppvuxen i Österbotten och bor i Helsingfors sedan många år. Han har arbetat hela sin karriär i belysningsbranschen. Under nästan 20 år var Stefan marknadsdirektör och exportchef för Oy Lival Ab, som är en ledande leverantör av butiksbelysning, allt från livsmedelsbutiker till varuhus. Stefan byggde med hjälp av en liten grupp medarbetare upp ett nät av återförsäljare och distributörer och ledde dem till en försäljning av mer än 1350 MSEK/år. Han satt i ledningsgruppen för Lival och deltog mångsidigt i företagets processer, bland annat produktutveckling. De senaste fem åren har han arbetat för Nordic Light inom svenska ITAB-koncernen med att bygga upp verksamheten i Europa. Även Nordic Light är specialiserat inom butiksbelysning med IKEA och H&M som storkunder över hela världen.


Meltron appoints new CEO with extensive lighting experience

The Board of Meltron has appointed Stefan Kåla as CEO. Stefan has a degree from the Swedish School of Economics of Vaasa, grew up in Österbotten and lives in Helsinki since many years. His whole career is in the lighting business. For almost 20 years Stefan was marketing director and head of exports at Oy Lival Ab, a leading supplier of lighting systems for shops and retail, everything from food shops and supermarkets to department stores. Leading a small team of colleagues Stefan built a network of resellers and distributors and was responsible for sales of more than 130 M€/year. He was member of the management team at Lival and participated in many aspects of the company's processes, i.a. product development. The last five years he has been working for Nordic Light in the ITAB group of Sweden, building its European business. Nordic Light is also specialized in lighting for the retail industry with IKEA and H&M as large customers worldwide.


Meltron tecknar överenskommelse - genombrott I Oman

Meltron har nu tecknat ett Memorandum of Understanding med regeringen I Oman om leveranser av lampor till flera projekt och att senare etablera en sammansättningsfabrik i Oman för framtida leveranser.


Meltron signs break-through agreement in Oman

Meltron has now signed a Memorandum of Understanding with the Government of Oman for the deliveries of luminaries for several projects and for eventually establishing an assembly facility in Oman for future deliveries.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted