Meltron AB (publ), 556988-9834 - Bokslutskommuniké för perioden 2019-05-01 - 2020-06-30

Verksamhetsperioden i sammandrag

Augusti 2019: Dagens Meltron bildas genom samgående med Meltron Oy

Augusti 2020: Fortsatt expansion säkras genom garanterad företrädesemission om 25 MSEK

Flerårsöversikt (Koncern)
Tkr, om inte annat anges 2019/2020
sept-juni
2019/2020
sept-dec
2019/2020
sept-okt
Nettoomsättning 3 160 1 935 1 087
Rörelseresultat -21 091 -12 732 -3 595
Resultat efter finansiella poster -23 211 -14 198 -3 744
Balansomslutning 23 036 25 530 30 698
Eget kapital 12 926 14 714 -17
Resultat per aktie, kr -0,3 -0,3 -0,1
Soliditet % 56,1% 57,6% -0,1%
Antal aktier vid periodens slut 160 111 553 132 587 175 93 951 086
Pågående registrering av aktier - - -
Genomsnittligt antal aktier 83 993 399 44 861 866 26 697 914
Aktiekurs på balansdagen, kr 0,35 0,60 0,91
Antal anställda, årsmedeltal 11 11 11
Antal anställda, vid periodens slut 11 11 11

Definitioner nyckeltal:
2019-08-31 förvärvades Meltron OY och därför redovisas siffror för koncernen för perioden september 2019 till juni 2020

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Resultat per aktie:
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden
Soliditet:
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt antal aktier:
Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång

I samband med förvärvet av och sammanslagningen med Oy MTG Meltron (nu Meltron Oy) 2019-09-01 ändrades räkenskapsåret för Meltron AB till juli-juni, vilket innebär att senaste räkenskapsår förlängdes och omfattar perioden 2019-05-01-2020-06-30. Det förvärvade finska bolaget konsolideras för perioden 2019-09-01-2020-06-30. Redovisningen avser således

 • För moderbolaget 2019-05-01 - 2020-06-30 (14 mån)
 • För koncernen 2019-09-01 - 2020-06-30 (10 mån)

Jämförelsetalen avser delårsrapporter per 2019-10-31 resp 2020-12-31 samt tidigare helår.

Redovisningsprinciper: Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

 • Efter godkännande av Meltron AB (dåvarande A Uni-light LED AB) årsstämma 2019-08-20 genomfördes förvärvet av Meltron Oy 2019-08-31 varvid Meltron Oy blev helägt dotterbolag till Meltron AB.

 • I samband med förvärvet av Meltron Oy gjordes en företrädesemission om drygt 15 MSEK med en ytterligare övertilldelning om ca 5 MSEK. Emissionen genomfördes under november med stort intresse och styrelsen beslutade att öka emissionen till 24 MSEK.

 • Bolaget ingick i februari en överenskommelse om ett konvertibelt lån om ca 7 MSEK med den största ägaren, Megabond Tallinn OU, som konverterades till ca 27 milj aktier 1 juni.

 • Totalt antal aktier är vid verksamhetsårets slut 160 111 553 st och aktiekapitalet 40 027 888,25 SEK. Inga teckningsoptioner är utestående.

 • Under perioden har ett viktigt samarbets- och JV-avtal träffats med Industrial Security Alliance Partners (ISAP) i USA, som är verksamt inom övervakning och säkerhet och som bl a har utvecklat avancerade kamerasystem med hög upplösning. ISAP har integrerat sina övervakningssystem i Meltrons belysningssystem, framför allt 'street lights', både för den amerikanska marknaden och för andra marknader. Samarbetet utvecklas väl och MeltronUSA har nyligen lanserat en egen web-sida. Emellertid har Coronapandemin i praktiken stoppat alla försäljningsaktiviteter hittills under 2020.

 • ISAP har dessutom verksamhet i Mellanöstern och numera även i Oman där ett närmare och bredare samarbete med Meltron är under utveckling tillsammans med en lokal partner. Meltron har framgångsrikt levererat in första installation på ett ryttarstadion i Oman.

 • Verksamheterna i Meltron AB och Meltron Oy är helt integrerade och bedrivs i en gemensam organisation, som integrerats och förstärkts under året, bl a rekryterades två försäljningsdirektörer i slutet av året. Ett antal strategiska beställningar har erhållits, i flera fall första pilotorder och ibland med specifik kundanpassning, som varit en stor konkurrensfördel för Meltron, exempelvis:
  • Skogsindustri (Stora, Metso)
  • Gas (AGA, Gasum)
  • Kärnkraftverk (Finland)
  • Läkemedel Finland (dessutom har Meltron i hård konkurrens valts som 'preferred supplier' av ett större internationellt farma-bolag för ett första moderniseringsprojekt)

Coronaeffekter

Under första halvåret 2020 avstannade många försäljningsaktiviteter p g a Coronapandemin, t ex utställningar och mässor, och kunddialogerna har blivit utdragna och många kunder har tydligt försenat sina investeringsbeslut i den osäkra situation som råder. Detta har påverkat försäljningen negativt, även om bolaget försökt utnyttja tiden för kunddiskussioner där så varit möjligt. Även vissa leveranser, framför allt från Kina har också försenats.

Finansiella kommentarer

Årets resultat för koncernen (-23 MSEK) belastas bland annat med förvärvs- och emissionskostnader (6 MSEK), kostnader för utveckling, patent mm (2,2 MSEK), inköp av komponenter och lageruppbyggnad (1,5 MSEK), avskrivningar av patent mm (3,5 MSEK) och personalkostnader (4 MSEK).

En stor del av de tillförda medlen har använts för att täcka löpande drift, återbetala vissa lån och andra fordringar samt investering i maskiner och komponenter. Av dessa medel har 19 MSEK tillförts Meltron Oy och ökat det egna kapitalet. Det bokförda värdet av dotterbolaget Meltron Oy har därför ökat från 52 MSEK vid förvärvet till 71 MSEK vid verksamhetsårets slut. Huvuddelen av Meltrons framtida intäkter förväntas komma ur Meltron Oy's produktportfölj, oavsett hur försäljningen sker.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga osäkerhetsfaktorer

Meltrons fokus är nu på marknadsföring och försäljning, både direkt som i Finland och i ett nära samarbete med de nuvarande distributörerna, framför allt i Skandinavien och Tyskland-Österrike, som successivt knyts närmare bolaget, samt inte minst genom samarbetet med partners i USA och Mellanöstern. Inriktningen inom ett antal nischmarknader är följande:

 • Industri, som kraftigt utvidgas med Meltron Oy's produktportfölj, koncentreras till Finland, Sverige och Tyskland samt genom nämnda partners i USA och Mellanöstern, i första hand:
  • industriell belysning i krävande miljö, t ex underhållsverkstäder;
  • kraftfull belysning av stora utomhusytor, t ex hamnar, uppställningsplatser, industrigårdar; denna belysning kan också användas för sportanläggningar, där bolagets teknik för att optimera belysningen är särskilt intressant;
  • ytterligare nischer för den högkvalitativa gastäta och explosionssäkra belysningen (EX) med tillämpningar framför allt inom olje- och gasindustrin, farmaseptisk industri m fl, med mycket krävande kunder och miljöer; dessa områden har mycket stor potential och är inte geografiskt begränsade
 • Vägbelysning och belysning för andra offentliga platser där bolaget har en sofistikerad produkt som med speciell optisk teknik ger överlägset jämn ljusfördelning över vägbanan.
 • Djurstallar, som länge varit bolagets huvudområde, koncentreras till Sverige och Tyskland-Österrike. Den senare marknaden är ca 12 gånger större än den svenska.

De sammanlagda försäljningsplanerna är ca 20 MSEK för 2021 med en förväntad snabb ökning åren därefter. Konkurrensen är hård men företagets val av nischmarknader underlättar försäljningen.

Insatser görs också på fortsatt på teknik- och produktutveckling och inte minst på att upprätthålla patent och certifieringar. Bolagets know-how inom ljusberäkningar och optimering av belysningen har stort värde.

Corona: Den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin och återstarten av de ekonomiska aktiviteterna utgör ett fortsatt osäkerhetsmoment i hur försäljningsverksamheten kan utvecklas den närmaste tiden.

Väsentlig händelse efter verksamhetsperiodens slut

Fortsatt finansiering säkrad: Styrelsen fattade i slutet av verksamhetsåret beslut om att, enligt mandat från årsstämman och inom ramen för bolagsordningens bestämmelser, förbereda en företrädesemission om ca 25 MSEK för att säkra fortsatt drift. G&W Fondkommission fick i uppdrag att sköta emissionen och att syndikera en garanti på ca 80 % i kombination med teckningsförbindelser om ca 1,7 MSEK från huvudägare, styrelse och ledning.

Intresset för bolaget har varit stort och garantin kunde säkras till 100 % (grundgaranti plus toppgaranti), vilket kunde offentliggöras 2020-08-25 tillsammans med villkoren för emissionen. Företrädesemissionen planeras genomföras 28 september till 13 oktober 2020. Det innebär att de kraftigt ökade insatserna för marknadsföring och försäljning kan genomföras enligt plan och lägga grunden för en snabb expansion.

Resultatdisposition, offentliggörande mm

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om 35 821 805 kr överföres i ny räkning.

Årsredovisningen planeras offentliggöras 2020-09-02 tillsammans med revisionsberättelsen och hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com respektive www.investor.meltron.com.

Årsstämma hålls 2020-09-25 i Stockholm.

Nästa finansiella rapport planeras offentliggöras 2021-02-25.

Denna Bokslutskommuniké har inte varit föremål för revision.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optic, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; ville.sistonen@meltron.fi

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2020-08-26 kl 11.30.

Meltron certifieras enligt ISO 9001:2015

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).


Meltron receives ISO 9001:2015 certification

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).
Meltron förstärker ledningen

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.


Meltron reinforces its management team

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.
Meltron publicerar emissionsmemorandum

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 25 september 2020

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 25 september 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 25 September 2020

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 25 September 2020 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2019-20

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för the förlängda räkenskapsåret 2019-05-01-2020-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2020-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2019-20

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the extended financial year 2019-05-01-2020-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2020-08-26.


Meltron AB (publ) kallar till Årsstämma 25 Sept

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ) calls Annual General Meeting on 25 September 2020

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN MELTRON AB (PUBL)


Meltron AB (publ), 556988-9834 - Bokslutskommuniké för perioden 2019-05-01 - 2020-06-30

Verksamhetsperioden i sammandrag

Augusti 2019: Dagens Meltron bildas genom samgående med Meltron Oy

Augusti 2020: Fortsatt expansion säkras genom garanterad företrädesemission om 25 MSEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted