Delårsbokslut för Meltron AB (publ), 556988-9834 Perioden 2019-05-01-2019-12-31

Flerårsöversikt (Koncern)

2019/2020

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-dec

sept-okt

Nettoomsättning

1 935

1 087

Rörelseresultat

-12 732

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-14 198

-3 744

Balansomslutning

25 530

30 698

Eget kapital

14 714

-17

Resultat per aktie, kr

-0,3

-0,1

Soliditet %

57,6%

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

132 587 175

93 951 086

Pågående registrering av aktier

-

-

Genomsnittligt antal aktier

44 861 866

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,6

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

11

Definitioner nyckeltal:

Rörelseresultat:
Resultat före finansnetto
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Resultat per aktie:
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden
Soliditet:
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt antal aktier:
Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång

Meltron Oy förvärvades 2019-08-31, därför redovisas siffror för koncernen för perioden september till december 2019. Jämförelsetal för moderbolaget Meltron AB (publ) redovisas i delårsrapporten. I samband med förvärvet ändrades bolagets räkenskapsår till juli-juni varför innevarande räkenskapsår omfattar perioden 2019-05-01-2020-06-30.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Efter godkännande av Meltron AB (dåvarande A Uni-light LED AB) årsstämma 2019-08-20 genomfördes förvärvet av Meltron Oy 2019-08-31 varvid Meltron Oy blev helägt dotterbolag till Meltron AB. Transaktionen gjordes till en värdering av Meltron AB till 800 k€ och Meltron Oy till 5 M€ och till en kurs av 0,65 kr/aktie i Meltron AB. Eftersom Meltron Oy värderades väsentligt högre och dess ägare blev dominerande ägare i 'det nya Meltron AB' har transaktionen hanterats som ett 'omvänt förvärv'.

Som en del av förvärvet av och sammanslagningen med Meltron Oy beslutade styrelsen för Meltron AB, i enlighet med mandat från årsstämman, om en företrädesemission om drygt 15 MSEK med en ytterligare övertilldelning om ca 5 MSEK. Emissionen genomfördes under november med stort intresse. Genom att styrelsen redan innan emission startade hade säkrat betydande förtida teckningsförbindelser blev den samlade teckningen 24 MSEK. Styrelsen beslutade därför att, i kraft av årsstämmans mandat, utöka övertilldelningen till 8,8 MSEK och därigenom ge full tilldelning till samtliga tecknare. I en särskild emission tilldelades bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission ca 1,5 milj aktier som kvittning för en del av sitt arvode. De sammanlagda kostnaderna för emissionen (arvoden, garantikostnader, räntor, prospekt, tryck- och distributionskostnader, mm) uppgår till ca 5 MSEK och belastar perioden.

Efter registrering av samtliga emissioner hos Bolagsverket har bolaget nu 132 587 715 st aktier och 37 097 629 st utestående teckningsoptioner (TO3) med lösen 2020-05-02-2020-05-29. Det registrerade aktiekapitalet är 33 146 793,75 kr.

Verksamheterna i Meltron AB och Meltron Oy är helt integrerade och bedrivs i en organisation. Försäljningen under perioden september-december om sammantaget 1,9 Mkr, varav knappt hälften under perioden november-december, har varit relativt begränsad och skett endast i Sverige avseende djurstallsbelysning och i Finland avseende industribelysning. I Sverige har försäljningen delvis avsett en ny och enklare teknisk lösning för djurstallar, som bygger på direkt likströmsmatning till lamporna. Detta ger ett mycket bra ljus och de första indikationerna är att detta ger positiva effekter på djuren med ökad mjölkproduktion som resultat. Kunderna har indikerat stark vilja till ytterligare beställningar.

Installationerna i Finland avser dels stora öppna ytor på industrier och hamnar, där Meltrons lampor ger ett mycket bra och jämnt fördelat ljus, dels underhålls- och serviceanläggningar där vatten under tryck ställer krav på täthet. I Österrike har de tidigare sålda anläggningarna tagits i drift med gott resultat och vår distributör har utökat sina aktiviteter och är bl a drivande i en inköpsorganisation för små och medelstora lantbrukare. Pågående certifiering av en förbättrad version av lamporna för djurstallar är ett kvalitetskrav från framförallt den tyska marknaden. Denna avslutas under första kvartalet 2020.

Under perioden har ett viktigt samarbets- och JV-avtal träffats med Industrial Security Alliance Partners i USA, som är verksamt inom övervakning och säkerhet och har bl a utvecklat avancerade kamerasystem med hög upplösning. ISAP avser integrera sina övervakningssystem i Meltrons belysningssystem, fr a 'street lights', både för den amerikanska marknaden och för andra marknader. Samarbetet utvecklas väl. ISAP har verksamhet i Mellanöstern och numera även i Oman.

Bolagets produktion sker i Kina vad avser djurstallsbelysning och vissa övriga produkter samt i Finland och i någon mån Estland vad avser industri- och vägbelysning. En översyn av Bolagets produktions- och outsourcing-strategi har påbörjats för att optimera den samlade produktionen. Bolaget har under perioden investerat ca 2 MSEK i en specialanpassad maskin för montering av lampor med mycket höga täthetskrav. Maskinen har utvecklats i Finland för Bolagets räkning.

Under perioden har, förutom kostnaderna för emissionen och nämnda maskininvestering, kostnader tagits för inköp av handelsvaror (färdiga produkter). Personalkostnaderna har ökat något genom att viss personal övergått från konsultförhållande till anställning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Bolaget har i januari 2020 träffat överenskommelse en större investerare, som deltog i emissionen, om ett omedelbart brygglån om 7 MSEK, som löses genom kvittning mot aktier i samband med att löptiden för teckningsoptionerna avslutas i maj 2020. Kvittningen kommer att ske mot ett aktiepris som är det lägre av optionskursen (0,85 SEK/aktie) och genomsnittskursen för aktien under låneperioden. Likviditeten fram till och bortom lösentiden för teckningsoptionerna är därmed säkerställd.

Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till delårsrapporten, som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.meltron.com och investerarsidan http://investor.uni-lightled.com/

Nästa rapport

Eftersom innevarande räkenskapsår är förlängt till perioden maj 2019 - juni 2020 (14 månader) kommer nästa rapport att avse perioden maj 2019 - dec 2019 och lämnas 26 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-21 kl 08:30 CET,

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron får en ny distributör i Sverige

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.


Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.


Förändringar i ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.


Changes in Meltron management

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.
Meltron AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Meltron AB (publ) carries out guaranteed new issue with preferential rights for existing shareholders

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2021-22

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2021-22

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.
Bokslutskommuniké för Perioden 2021-07-01 - 2022-06-30

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted