Bokslutskommuniké för Perioden 2021-07-01 - 2022-06-30

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer

Väsentliga händelser efter årets slut                                                                                         Inom ramen för mandat från årsstämman 2021-10-01 förbereder styrelsen en företrädesemission om 16,1 MSEK, som kommer att genomföras under september. G&W Fondkommission har fått uppdraget att ansvara för företrädesemissionen. Vid fullteckning kommer fortsatt finansiering till mitten av 2023 att vara säkrad. Diskussioner pågår också med ytterligare direktinvesterare.

VD sammanfattar                   

Meltron har under senaste halvåret genomgått en betydande förändringsprocess.  Under våren har vi framgångsrikt slutfört våra effektivitets- och kostnads-minskningsprogram, som har reducerat våra fasta driftskostnader med 30 procent från april och framåt. Vi har i stort sett avvecklat alla löpande externa konsulttjänster och satt fokus på utveckling av våra egna interna resurser och processer.

Kostnadsminskningsprogrammet fortsätter och vårt mål är att ytterligare sänka både fasta driftskostnader och framför allt materialkostnader, vilket skall förbättra vår konkurrenskraft och stärka vårt mål att vara kassaflödesneutrala i slutet av år 2023. Utöver sänkta materialpriser ser vi en breddning av vår leverantörsportfölj som en viktig del i att säkerställa tillgång av kritiska komponenter, särskilt i beaktande av de längre ledtider som nu råder. Inom produktutveckling fokuserar vi på att finjustera och uppgradera vår befintliga produktportfölj och gör ingen tung nyutveckling, så att bolagets resurser inriktas på att stödja försäljningsprocessen. 

Under senaste halvåret ökade vår omsättning med 18% jämfört med samma tidsperiod 2021. Kvaliteten på vår försäljning har förbättrats under perioden i den meningen att den inte innehåller så mycket försäljning av "enstaka, stora projekt", utan det är snarare en rullande försäljning till industrikunder i Finland. Vi räknar med att direktförsäljningen till industrin ökar gradvis, huvudsakligen i Finland. Vår nuvarande offertbok och framtidsutsikterna är ett tydligt bevis på att det bland stora industrikunder finns förtroende för våra högkvalitativa produkter för krävande miljöer. Faktum är att vi har en mycket stark kundbas i dessa stora industriföretag, som vi har byggt upp under många år.

Efter att jag började som VD för Meltron den 1 mars har mitt fokus varit på att dels ytterligare intensifiera vår nuvarande direktförsäljning och erbjudande mot industriella slutkunder, dels på att, som nästa logiska utvecklingssteg, bygga upp ett distributionsnät på närliggande marknader. De kan vara grossister, belysningsspecialister eller andra belysningstillverkare. Denna kombination kommer att tillåta oss att nå snabbare marknadspenetration på marknader där vi inte har någon närvaro idag. Vi har kommit långt i diskussionerna angående distribution i Sverige och Nordvästra Europa och hoppas på ett positivt avslut inom kort. Vårt nästa steg är att närma oss utvalda aktörer i Norge och Danmark. Vi är naturligtvis också engagerade i att slutföra öppna kunddialoger som vi har arbetat med i flera år, såsom våra erbjudanden i Mellanöstern men där ligger bollen just nu hos kunderna.

Vi ser att den lägre kostnadsstrukturen i kombination med en direkt- och distributionsförsäljning inom närliggande marknader kan ge företaget en mera hållbar ekonomisk utveckling framöver.

Stockholm, 26 augusti 2022
Stefan Kåla
VD Meltron AB (publ)

Resultatdisposition, offentliggörande, mm

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om 24 546 043 SEK balanseras I ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Årsredovisningen kommer att publiceras 2022-09-05 tillsammans med revisorsberättelsen. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-sida, www.meltron.com och https://investor.meltron.com/.

Årsstämman kommer att hållas 2022-09-30 I Stockholm.

Meltron's halvårsrapport för perioden 1 juli -31 dec 2022 publiceras 2023-02-22 (preliminärt). Rapporten publiceras på www.meltron.com

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, tel: +46 70 467 40 40; [email protected]
Stefan Kåla, VD, tel: +358 50 410 7802; [email protected] 

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2022-08-26 kl 09:00.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron får en ny distributör i Sverige

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.


Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.


Förändringar i ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.


Changes in Meltron management

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.
Meltron AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Meltron AB (publ) carries out guaranteed new issue with preferential rights for existing shareholders

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2021-22

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2021-22

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.
Bokslutskommuniké för Perioden 2021-07-01 - 2022-06-30

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted