Bokslutskommuniké för perioden 2020-07-01 - 2021-06-30

Halvåret

 • Nettoomsättningen ökade till 3,0 MSEK (1,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -18% till 8%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -14,2 MSEK (-9,8)
 • Rörelseförlusten ökade till -11,1 MSEK (-8,4)
 • Nettoresultatet var -11,3 MSEK (-9,0)
 • Kassaflödet från rörelsen var -6,1 MSEK (-1,3)

Helaåret

 • Nettoomsättningen ökade till 5,7 MSEK (3,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -29% till 21%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -27,6 MSEK (-21,4)
 • Rörelseförlusten ökade något till -21,7 MSEK (-21,1)
 • Nettoresultatet var -25,3 MSEK (-23,2)
 • Kassaflödet från rörelsen var -14,4 MSEK (-28,6)

Väsentliga händelser under halvåret

 • Ordern från globalt läkemedelsbolag levererades enligt plan
 • Första större beställning på vägbelysning erhållen och levererad till Metsä Group
 • Rekordstor försäljnings pipe line på 82 MSEK

Väsentliga händelser under året

 • Genombrottsorder från globalt läkemedelsbolag
 • Framgångsrik emission om 32 MSEK hösten 2020
 • Följdbeställningar från industrikunder konsoliderar försäljningen
 • Försäljningsstrategin inriktas på partnerskap med globala partners

Väsentliga händelser efter årets slut

Fortsatt finansiering säkrad: styrelsen beslutade att initiera och förbereda en företrädesemission om 26 MSEK i oktober 2021 för att säkra fortsatt drift. G&W Fondkommission har syndikerat en botten-och en toppgaranti om tillsammans 100% av emissionsbeloppet, vilket säkerställer emissionen. Emissionen förutsätter ändringar i aktiekapital och andra godkännanden vid årsstämman 2021-10-01 och kommer sedan att genomföras 6-20 oktober 2021. Emissionen gör det möjligt för Meltron att satsa vidare på tillväxt, utveckling och ger rörelsekapital, inkl återbetalning av kortsiktiga lån.

VD har ordet

Meltron har under senaste halvåret fördjupat relationerna med viktiga kunder och samarbetspartners trots ett tufft affärsklimat. Vår försäljning ökade på årsbasis med 51 % och vi hade kunna växa snabbare utan de restriktioner som coronapandemin medfört och de begränsningar och förseningar i leveranskedjorna som inträffat mot slutet av perioden. Återstarten av den globala ekonomin har förvisso orsakat problem i förlängda leveranstider för allt från specialplaster till elektronikkomponenter. I början av 2021 beslutade vi att göra visa strategiska inköp för att förebygga en del av problemen. Vi bedömer att leveransbegränsningarna är ett problem på medellång sikt.

I ljuset av återstarten av ekonomin har vi åter engagerat oss I ett antal större project, inte minst I Mellanöstern, där vår pipe line är rekordstor. En viktig factor I att bygga intäkter är fortsatta och upprepade beställningar från flera stora industrikunder, som visar att perioden med långa test av våra produkter och lösningar är över och visar på ett erkännande av vår höga kvalitet. Vi räknar med en stadig tillväxt I dessa kundrelationer under det kommande året.

Vidare har Meltron gjort en noggrann granskning och 'fine'tuning' av vår strategi, I vilken alla medarbetare deltagit. Det har lett till två förändringar. För det första har vi skiftat vårt utvecklingsarbete från att skapa helt nya lösningar till att förbättra och konsolidera våra nuvarande lösningar för ett antal viktiga tillämpningar. Det kommer att sänka våra engångskostnader I samband med project och låta vår organisation fokusera på atts kapa försäljning och erbjuda bra ljuslösningar till våra kunder.

För det andra har vår översyn lett till en fokusering på att också sälja genom partnerskap. Även om vi avser att behålla och förstärka vår direktförsäljning för att fördjupa kontakten direkt med slutkunderna så räknar vi med att partnerskapen på sikt kommer generera betydande försäljning och tillväxt framöver. Centralt i denna strategi är tre multi-nationella partnerskap som är under utveckling. Vi är i långt gångna förhandlingar med en partner för våra explosionssäkra ATEX produkter; för våra produkter inom väg- och platsbelysning förhandlar vi med en global partner som avser integrera våra lösningar I sina Smart City koncept; och, slutligen, förhandlar vi med en välkänd global aktör om partnerskap för industriella belysningslösningar. Förutom etablerade kundnätverk och försäljningskanaler tillför alla partners olika styr- och kontrollsystem, som förstärker det samlade erbjudandet och gör att Meltron kan tillhandahålla "more than just light".

Dessa partnerskap har hittills varit den felande pusselbiten I vår försäljning. Vi har tekniskt starka och erkända ljuslösningar, men vi har saknar kanaler för att skala upp I tillräcklig omfattning. Direkt kundkontakt kommer fortfarande vara viktig för att vidareutveckla produkterna och lösningarna medan vi räknar med att större volymer och uppskalning, och därigenom lönsamhet, skall uppnås I nära samarbete med dessa partners. Vi ser därför framtiden an med tillförsikt och räknar med kommersiella genombrott under det kommande året.

Stockholm, Augusti 2021
Ville Sistonen, VD
Meltron AB

Resultatdisposition, offentliggörande, mm

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om -23,913,041 balanseras I ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Årsredovisningen kommer att publiceras 2021-09-07 tillsammans med revisorsberättelsen. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-sida, www.meltron.com och https://investor.meltron.com/.

Årsstämman kommer att hållas 2021-10-01 I Stockholm.

Meltron's halvårsrapport för perioden 1 juli -31 dec 2021 publiceras 2022-02-18 (preliminärt). Rapporten publiceras på www.meltron.com

För ytterligare information kontakta:

Ville Sistonen, CEO Meltron AB, tel: +358 40 746 4781; [email protected]
Mikko Sola, CFO Meltron AB, tel: +358 40 566 5335; [email protected]

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2021-08-30 kl 08:45.

Förändringar i styrelse och ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att genomföra förändringar i ledningen av bolaget, varvid Bolagets VD Ville Sistonen avgår och nuvarande ordförande Göran Lundgren tillträder som tillförordnad VD i Meltron AB. I samband med detta avgår Göran Lundgren som ordförande men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Elisabet Wahlman att leda arbetet som tillförordnad ordförande. Nuvarande CFO Mikko Sola tar över som VD för den finska verksamheten i Meltron Oy. Därutöver lämnar Pekka Pättiniemi på egen begäran styrelsen i Meltron.


Changes in Meltron's Board and management

The Board of Directors of Meltron AB has decided to implement changes in the Company's management. The CEO of the Company, Ville Sistonen, resigns, and the current Chairman of the Board, Göran Lundgren, takes position as acting interim CEO of Meltron AB. In connection with these changes, Göran Lundgren steps down as Chairman but remains on the Board of Directors. The Board of Directors has appointed Elisabet Wahlman to direct the work as acting Chairman of the Board. Mikko Sola, current CFO, takes over as CEO of the Finnish operations in Meltron Oy. Moreover, Pekka Pättiniemi steps down from the Board of Directors of Meltron at his own request.


Meltron får en order på High-Bay från UPM i Valkeakoski, Finland

Meltron har säkrat en order på 30,000 EUR från ett av de största företagen i Finland, UPM, ett globalt skogsföretag. UPM's produktionsanläggning i Valkeakoski har beställt cirka 100 enheter av Meltron's avancerade LED High-Bay system, som är designat för stora industrihallar. Detta är första gången UPM beställer High-Bay systemet, och det är den andra UPM-anläggningen, som kommer installera Meltrons produkter. UPM i Jämsänkoski har redan Meltron's PL och PLS produkter.


Meltron receives first High-Bay order from UPM at Valkeakoski, Finland

Meltron has secured a 30,000 EUR order from one of the biggest companies in Finland, UPM, a global forest company. UPM's Valkeakoski production site has ordered about 100 units of Meltron's advanced LED High-Bay system, designed for large industrial halls. This is the first time UPM orders the High-Bay system, and it is the second UPM production site which will be using Meltron's products. UPM at Jämsänkoski is already using Meltron's PL and PLS-system products.Meltron AB receives approx 26 MSEK from completed priority share issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or "the Company") today announces that the Company's priority share issue of approximately 26 MSEK has been subscribed at approx 59,4 %. The balance up to the full amount is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB: Teckningstiden startar i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 11 oktober 2021, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 25 oktober 2021.


Meltron AB: Subscription period starts in share issue with priority for current shareholders

Today, 11 October 2021, is the first day of subcription in Meltron's share issue with priority for current shareholders. Subscription for shares is open through 25 October 2021.


Meltron får första beställning från en ledande dryckestillverkare

Meltron har fått en första beställning från en ledande vin&sprit tillverkare i Norden, som avser en installation av explosionssäkra LED armaturer. Ordern är på drygt 30 000 euro och kommer att levereras i år.


Meltron receives first order from a leading beverage company

Meltron has received a first time order from a leading wine & spirit company in the Nordic region for its explosive proof LED-lighting system. The order is in excess of 30 000 € and will be delivered this year.


Kommuniké från årsstämman i Meltron AB (publ) den 1 oktober 2021

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.


Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 1 Oct 2021

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 1 October 2021 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.


Huawei and Meltron launch collaboration to introduce a new digital approach to boost sustainable development of cities worldwide

Huawei Technologies Oy and Meltron Oy have entered into a Memorandum of Understanding and agreed a plan to introduce an ambitious solution which combines and integrates the strengths of the cutting-edge ICT technologies offered by Huawei and the superior Meltron lighting solutions.


Huawei och Meltron samarbetar kring införande av ny digital strategi för att främja hållbar utveckling i städer världen över

Huawei Technologies Oy och Meltron Oy har tecknat ett Memorandum of Understanding och enats om en plan för att lansera ambitiösa lösningar för hållbara städer, som förenar och integrerar fördelarna hos Huaweis banbrytande informations- och kommunikationstekniker (ICT) och Meltrons överlägsna belysningslösningar.


Meltron offentliggör Årsredovisning 2020-21

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2021-08-30.


Meltron publishes Annual Report 2020-21

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the financial year 2020-07-01-2021-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2021-08-30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted