Bokslutskommuniké för A Uni-light LED AB (publ) Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på patenterade linjära drivdon. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som konventionell LED men med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Lamporna är designade med olika tekniska finesser anpassade för olika marknadssegment eller applikationsformer. Syftet är att kontinuerligt förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och hållbarhet. Bolaget utvecklar också alternativa, enklare system för specifika tillämpningar.

Verksamheten i Sverige startade hösten 2014 då den flyttades från USA där grunden lagts med forskning och utveckling. Tillverkning sker i Shanghai, Kina, hos Kingdom Electronics. Bolaget har ett tekniksamarbete med partners i Sverige och Kina. Försäljningen sker för närvarande i huvudsak genom våra svenska, engelska och tysk/österrikiska distributörer. Vår kinesiska tillverkare har sålt belysning till ett par större projekt i Tibet.

De nischmarknader vi fokuserar på är Djurstallar respektive Industri. I alla applikationer är 'svåra' och krävande miljöer en fördel. Viktiga men begränsade resurser läggs på marknadsföring och försäljning samt teknisk vidareutveckling av våra lampor och system.  Försäljningen har dock under året inte utvecklats som planerats, delvis p g a tidigare tekniska problem som nu är avhjälpta.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

 • Bolaget genomförde i början av verksamhetsåret en nyemission som inbringade netto ca 2,8 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har Bolaget 13 071 455 utestående aktier och inga utestående optioner. Verksamheten har under året präglats av stor återhållsamhet och sänkta kostnader. De löpande kostnaderna ('burn rate') har hållits under 200 kkr per månad. Likviditeten är ansträngd vid räkenskapsårets slut.
 • Försäljningen minskade med ca 40 % jämfört med föregående år och är mycket under förväntningarna. Försäljningen i Sverige är dock högre än tidigare år, trots en avvaktande marknad vad gäller djurstallar, delvis som en följd av förra årets torka och dess finansiella belastning för många jordbruk. Intresset är fortsatt stort och den svenske distributören har en stor mängd utestående offerter som han förväntar skall ge betydande försäljning de närmaste månaderna.
 • En av de större svenska installationerna av den nya High Bay lampan drabbades av störningsproblem, som var svåra att identifiera och som till slut ledde till att dessa ersattes av liknande lampor med separata drivdon. De utbytta lamporna kommer att kunna användas i mindre installationer.
 • Försäljningen i England har under året avstannat helt, delvis som en följd av tidigare tekniska problem med ett antal installationer, vilka dock åtgärdats och kunderna gottgjorts. Dessa tekniska problem är nu lösta, utbyteslampor och senare installationer har fungerat felfritt. Det återstår att komma överens med den engelske distributören om hur dessa kostnader skall regleras.
 • I Tyskland och Österrike har försäljningen varit mycket begränsad. Vår distributör har nyligen fått ett par beställningar men kunden önskar senare leverans. Kunderna efterfrågar produkter med högre täthetsklassning och accepterar då ett högre pris. Bolaget har tagit fram en sådan version som kommer att typgodkännas den närmaste tiden. Distributören är fortsatt aktiv på marknaden med ett betydande antal utestående offerter och räknar med aktiv försäljning under andra halvåret 2019.
 • Under senare delen av räkenskapsåret har ett samarbete inletts med en potentiell distributör i Italien och de första offerterna har lämnats.
 • Under andra halvåret har bolaget erhållit ca 1 Mkr i offentliga stöd från Vinnova och EU Horizon 2020 för att analysera marknadsförutsättningarna och ta fram en affärsutvecklingsplan för ett belysningssystem för tunnlar under byggnation med smartare funktion för nödbelysning, som Bolaget tidigare utvecklat till prototypstadium. Bolaget har gjort dedikerade insatser på inom dessa projekt och gjort godkända avrapporteringar. Inom ramen för EU-finansieringen gjordes även en s k fas-2 ansökan om EU-stöd för ett genomförande av planerna under två år. Bolagets ansökan klarade första granskningen, som eliminerar 90 % av ansökningarna, men EU meddelade i början av juni 2019 avslag. Ny ansökan har lämnats in. Utan detta stöd har Bolaget inte möjlighet att för närvarande utveckla tekniken och marknaden.
 • Under året sålde Bolaget sin andel av den svenska distributören till dess huvudägare. Samtidigt omarbetades och förnyades distributionsavtalet och innehåller bl a vissa miniminivåer för fortsatt exklusivitet.

För mera detaljer och bolagets ekonomiska ställning hänvisas dels till tabellen på nästa sida, dels till bolagets kommande årsredovisning, som kommer att publiceras inom kort i samband med kallelsen till årsstämman.

Väsentlig händelse efter verksamhetsåret

Som framgår ovan är Bolagets finansiella ställning ansträngd. Styrelsen har under våren arbetat intensivt med ett par alternativ på samarbeten och strukturella förändringar som skulle säkra Bolagets fortsatta verksamhet. Huvudalternativet innebär en stärkt teknisk plattform med en breddad produktportfölj, mycket goda utvecklingsmöjligheter och bra tillväxt samt goda förutsättningar för stärkt finansiering. Styrelsen räknar med att kunna slutföra och offentliggöra detta arbete inom kort.

Årsstämma kommer att hållas 20 augusti, kallelse och underlag kommer att skickas inom några veckor.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; [email protected]
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel +46 70 686 2304; [email protected]

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 09:00 CET.

Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.


Meltron får en ny distributör i Sverige

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.


Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.


Förändringar i ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.


Changes in Meltron management

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.
Meltron AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


Meltron AB (publ) carries out guaranteed new issue with preferential rights for existing shareholders

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.
Meltron offentliggör Årsredovisning 2021-22

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.


Meltron publishes Annual Report 2021-22

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.
Bokslutskommuniké för Perioden 2021-07-01 - 2022-06-30

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted