Bokslutskommuniké för A Uni-light LED AB (publ) Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på patenterade linjära drivdon. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som konventionell LED men med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Lamporna är designade med olika tekniska finesser anpassade för olika marknadssegment eller applikationsformer. Syftet är att kontinuerligt förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och hållbarhet. Bolaget utvecklar också alternativa, enklare system för specifika tillämpningar.

Verksamheten i Sverige startade hösten 2014 då den flyttades från USA där grunden lagts med forskning och utveckling. Tillverkning sker i Shanghai, Kina, hos Kingdom Electronics. Bolaget har ett tekniksamarbete med partners i Sverige och Kina. Försäljningen sker för närvarande i huvudsak genom våra svenska, engelska och tysk/österrikiska distributörer. Vår kinesiska tillverkare har sålt belysning till ett par större projekt i Tibet.

De nischmarknader vi fokuserar på är Djurstallar respektive Industri. I alla applikationer är 'svåra' och krävande miljöer en fördel. Viktiga men begränsade resurser läggs på marknadsföring och försäljning samt teknisk vidareutveckling av våra lampor och system.  Försäljningen har dock under året inte utvecklats som planerats, delvis p g a tidigare tekniska problem som nu är avhjälpta.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

  • Bolaget genomförde i början av verksamhetsåret en nyemission som inbringade netto ca 2,8 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har Bolaget 13 071 455 utestående aktier och inga utestående optioner. Verksamheten har under året präglats av stor återhållsamhet och sänkta kostnader. De löpande kostnaderna ('burn rate') har hållits under 200 kkr per månad. Likviditeten är ansträngd vid räkenskapsårets slut.
  • Försäljningen minskade med ca 40 % jämfört med föregående år och är mycket under förväntningarna. Försäljningen i Sverige är dock högre än tidigare år, trots en avvaktande marknad vad gäller djurstallar, delvis som en följd av förra årets torka och dess finansiella belastning för många jordbruk. Intresset är fortsatt stort och den svenske distributören har en stor mängd utestående offerter som han förväntar skall ge betydande försäljning de närmaste månaderna.
  • En av de större svenska installationerna av den nya High Bay lampan drabbades av störningsproblem, som var svåra att identifiera och som till slut ledde till att dessa ersattes av liknande lampor med separata drivdon. De utbytta lamporna kommer att kunna användas i mindre installationer.
  • Försäljningen i England har under året avstannat helt, delvis som en följd av tidigare tekniska problem med ett antal installationer, vilka dock åtgärdats och kunderna gottgjorts. Dessa tekniska problem är nu lösta, utbyteslampor och senare installationer har fungerat felfritt. Det återstår att komma överens med den engelske distributören om hur dessa kostnader skall regleras.
  • I Tyskland och Österrike har försäljningen varit mycket begränsad. Vår distributör har nyligen fått ett par beställningar men kunden önskar senare leverans. Kunderna efterfrågar produkter med högre täthetsklassning och accepterar då ett högre pris. Bolaget har tagit fram en sådan version som kommer att typgodkännas den närmaste tiden. Distributören är fortsatt aktiv på marknaden med ett betydande antal utestående offerter och räknar med aktiv försäljning under andra halvåret 2019.
  • Under senare delen av räkenskapsåret har ett samarbete inletts med en potentiell distributör i Italien och de första offerterna har lämnats.
  • Under andra halvåret har bolaget erhållit ca 1 Mkr i offentliga stöd från Vinnova och EU Horizon 2020 för att analysera marknadsförutsättningarna och ta fram en affärsutvecklingsplan för ett belysningssystem för tunnlar under byggnation med smartare funktion för nödbelysning, som Bolaget tidigare utvecklat till prototypstadium. Bolaget har gjort dedikerade insatser på inom dessa projekt och gjort godkända avrapporteringar. Inom ramen för EU-finansieringen gjordes även en s k fas-2 ansökan om EU-stöd för ett genomförande av planerna under två år. Bolagets ansökan klarade första granskningen, som eliminerar 90 % av ansökningarna, men EU meddelade i början av juni 2019 avslag. Ny ansökan har lämnats in. Utan detta stöd har Bolaget inte möjlighet att för närvarande utveckla tekniken och marknaden.
  • Under året sålde Bolaget sin andel av den svenska distributören till dess huvudägare. Samtidigt omarbetades och förnyades distributionsavtalet och innehåller bl a vissa miniminivåer för fortsatt exklusivitet.

För mera detaljer och bolagets ekonomiska ställning hänvisas dels till tabellen på nästa sida, dels till bolagets kommande årsredovisning, som kommer att publiceras inom kort i samband med kallelsen till årsstämman.

Väsentlig händelse efter verksamhetsåret

Som framgår ovan är Bolagets finansiella ställning ansträngd. Styrelsen har under våren arbetat intensivt med ett par alternativ på samarbeten och strukturella förändringar som skulle säkra Bolagets fortsatta verksamhet. Huvudalternativet innebär en stärkt teknisk plattform med en breddad produktportfölj, mycket goda utvecklingsmöjligheter och bra tillväxt samt goda förutsättningar för stärkt finansiering. Styrelsen räknar med att kunna slutföra och offentliggöra detta arbete inom kort.

Årsstämma kommer att hållas 20 augusti, kallelse och underlag kommer att skickas inom några veckor.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; goran.lundgren@uni-lightled.com
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel +46 70 686 2304; hakan.ae.fritz@gmail.com

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 09:00 CET.

Meltron får ny order på belysning till kraftverk från Helen Oy

Meltron har fått en ny beställning på sin marknadsledande belysning PLS, med absolut tät LED belysning, och på Pylon LED belysning från Helen Oy, Helsingfors energibolag. Order-värdet överstiger 40 k€.


Meltron receives new order from Helen Oy for power plant

Meltron has received a new order for its market leading PLS, sealed LED lights and the Pylon LED lights from Helen Oy, the Helsinki energy provider. The order value exceeds 40 k€.

Meltron certifieras enligt ISO 9001:2015

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).


Meltron receives ISO 9001:2015 certification

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).
Meltron förstärker ledningen

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.


Meltron reinforces its management team

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.
Meltron publicerar emissionsmemorandum

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted