Bokslutskommuniké för A Uni-light LED AB (publ) Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på patenterade linjära drivdon. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som konventionell LED men med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Lamporna är designade med olika tekniska finesser anpassade för olika marknadssegment eller applikationsformer. Syftet är att kontinuerligt förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och hållbarhet. Bolaget utvecklar också alternativa, enklare system för specifika tillämpningar.

Verksamheten i Sverige startade hösten 2014 då den flyttades från USA där grunden lagts med forskning och utveckling. Tillverkning sker i Shanghai, Kina, hos Kingdom Electronics. Bolaget har ett tekniksamarbete med partners i Sverige och Kina. Försäljningen sker för närvarande i huvudsak genom våra svenska, engelska och tysk/österrikiska distributörer. Vår kinesiska tillverkare har sålt belysning till ett par större projekt i Tibet.

De nischmarknader vi fokuserar på är Djurstallar respektive Industri. I alla applikationer är 'svåra' och krävande miljöer en fördel. Viktiga men begränsade resurser läggs på marknadsföring och försäljning samt teknisk vidareutveckling av våra lampor och system.  Försäljningen har dock under året inte utvecklats som planerats, delvis p g a tidigare tekniska problem som nu är avhjälpta.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

 • Bolaget genomförde i början av verksamhetsåret en nyemission som inbringade netto ca 2,8 Mkr efter emissionskostnader. Efter emissionen har Bolaget 13 071 455 utestående aktier och inga utestående optioner. Verksamheten har under året präglats av stor återhållsamhet och sänkta kostnader. De löpande kostnaderna ('burn rate') har hållits under 200 kkr per månad. Likviditeten är ansträngd vid räkenskapsårets slut.
 • Försäljningen minskade med ca 40 % jämfört med föregående år och är mycket under förväntningarna. Försäljningen i Sverige är dock högre än tidigare år, trots en avvaktande marknad vad gäller djurstallar, delvis som en följd av förra årets torka och dess finansiella belastning för många jordbruk. Intresset är fortsatt stort och den svenske distributören har en stor mängd utestående offerter som han förväntar skall ge betydande försäljning de närmaste månaderna.
 • En av de större svenska installationerna av den nya High Bay lampan drabbades av störningsproblem, som var svåra att identifiera och som till slut ledde till att dessa ersattes av liknande lampor med separata drivdon. De utbytta lamporna kommer att kunna användas i mindre installationer.
 • Försäljningen i England har under året avstannat helt, delvis som en följd av tidigare tekniska problem med ett antal installationer, vilka dock åtgärdats och kunderna gottgjorts. Dessa tekniska problem är nu lösta, utbyteslampor och senare installationer har fungerat felfritt. Det återstår att komma överens med den engelske distributören om hur dessa kostnader skall regleras.
 • I Tyskland och Österrike har försäljningen varit mycket begränsad. Vår distributör har nyligen fått ett par beställningar men kunden önskar senare leverans. Kunderna efterfrågar produkter med högre täthetsklassning och accepterar då ett högre pris. Bolaget har tagit fram en sådan version som kommer att typgodkännas den närmaste tiden. Distributören är fortsatt aktiv på marknaden med ett betydande antal utestående offerter och räknar med aktiv försäljning under andra halvåret 2019.
 • Under senare delen av räkenskapsåret har ett samarbete inletts med en potentiell distributör i Italien och de första offerterna har lämnats.
 • Under andra halvåret har bolaget erhållit ca 1 Mkr i offentliga stöd från Vinnova och EU Horizon 2020 för att analysera marknadsförutsättningarna och ta fram en affärsutvecklingsplan för ett belysningssystem för tunnlar under byggnation med smartare funktion för nödbelysning, som Bolaget tidigare utvecklat till prototypstadium. Bolaget har gjort dedikerade insatser på inom dessa projekt och gjort godkända avrapporteringar. Inom ramen för EU-finansieringen gjordes även en s k fas-2 ansökan om EU-stöd för ett genomförande av planerna under två år. Bolagets ansökan klarade första granskningen, som eliminerar 90 % av ansökningarna, men EU meddelade i början av juni 2019 avslag. Ny ansökan har lämnats in. Utan detta stöd har Bolaget inte möjlighet att för närvarande utveckla tekniken och marknaden.
 • Under året sålde Bolaget sin andel av den svenska distributören till dess huvudägare. Samtidigt omarbetades och förnyades distributionsavtalet och innehåller bl a vissa miniminivåer för fortsatt exklusivitet.

För mera detaljer och bolagets ekonomiska ställning hänvisas dels till tabellen på nästa sida, dels till bolagets kommande årsredovisning, som kommer att publiceras inom kort i samband med kallelsen till årsstämman.

Väsentlig händelse efter verksamhetsåret

Som framgår ovan är Bolagets finansiella ställning ansträngd. Styrelsen har under våren arbetat intensivt med ett par alternativ på samarbeten och strukturella förändringar som skulle säkra Bolagets fortsatta verksamhet. Huvudalternativet innebär en stärkt teknisk plattform med en breddad produktportfölj, mycket goda utvecklingsmöjligheter och bra tillväxt samt goda förutsättningar för stärkt finansiering. Styrelsen räknar med att kunna slutföra och offentliggöra detta arbete inom kort.

Årsstämma kommer att hållas 20 augusti, kallelse och underlag kommer att skickas inom några veckor.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; [email protected]
Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel +46 70 686 2304; [email protected]

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 09:00 CET.

Meltron AB (publ) har säkrat stor del av kommande nyemission genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har ingått avtal avseende garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK inför kommande nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som kommunicerades i mars 2022. Företrädesemissionen planeras uppgå till cirka 16,1 MSEK och avses genomföras i september 2022.


Meltron AB (publ) has secured a major part of the forthcoming new issue through guarantee undertakings and subscription commitments

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has entered into agreements regarding guarantee undertakings and subscription commitments of approximately SEK 10.3 million for the forthcoming new issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue") communicated in March 2022. The Rights Issue is planned for an amount of approximately SEK 16.1 million and is expected to be conducted in September 2022.


Sammanläggning av aktier i Meltron AB (publ)

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.


Reverse share split in Meltron AB (publ)

The board of directors of Meltron AB (publ), reg.no 556988-9834 (the "Company) has resolved that the record date for the reverse share split shall be 20 May 2022. Through the reverse share split, ten (10) existing shares will be consolidated into one (1) new share.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Meltron AB (publ) den 3 maj 2022

Vid extra bolagsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com


Report from the Extraordinary General Meeting of Meltron AB (publ) on 3 May 2022

At the extraordinary general meeting (the "EGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 3 May 2022 the EGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the EGM and the complete proposals for resolution, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MELTRON AB (PUBL)

The shareholders of Meltron AB (publ), reg.no. 556988-9834, (the "Company"), are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 3 May 2022 at 10:00 a.m. at the offices of Advokatfirman Delphi at Mäster Samuelsgatan 17 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting will commence at 09:30 a.m.


Meltron säkrar finansiering samt föreslår ny styrelseledamot

Meltron har nu avtalat om en kortsiktig lånefinansiering för cirka sex månader framåt. Styrelsen kommer efter sommaren att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt kassaflöde under 2023.


Meltron secures financing and nominates new Board member

Meltron has now secured a short term financing for the next six months. The Board will after the summer do a rights issue in order to repay the bridge loans and to secure further financing until planned positive cash flow in 2023.
Meltrons halvårsrapport för 2021-07-01-2021-12-31

Finansiella highlights (koncern)

 • Nettoförsäljningen sjönk till 1,4 MSEK (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-10,7) inkl avskrivningar och nedskrivning av IPR för Dairy Light om 5,8 MSEK
 • Nettoresultatet var -19,2 MSEK (-14,1)
 • Rörelsens kassaflöde var -11,8 MSEK (-12,3)

Väsentliga händelser under halvåret

 • God utveckling med kunder inom skogsindustrin
 • Samarbete med Huawei påbörjades för att utveckla avancerade ljussystem för "Smart Cities"
 • Samarbetet med ISAP (US) och av agri-sektorn har pausats
 • Nyemission om 26 MSEK genomfördes hösten 2021

Meltrons half year report for 2021-07-01-2021-12-31

Financial highlights (Group)

 • Net sales decreased to 1,4 MSEK (2,7)
 • Operating result was -18,6 MSEK (-10,7), incl depreciations and write-down of Dairy Lights of 5,8 MSEK
 • Net result was -19,2 MSEK (-14,1)
 • Cash flow from operations was -11,8 MSEK (-12,3)

Significant events during first half of the year

 • Good progress made with Forestry Industry customers
 • Cooperation with Huawei started to develop advanced lighting system for "Smart Cities"
 • Cooperation with ISAP (US) and the Agricultural lighting segment put on hold
 • Successful rights issue 26 MSEK carried out in Autumn 2021

Meltron utser ny VD med gedigen erfarenhet av belysning

Styrelsen för Meltron har utsett Stefan Kåla till VD. Stefan har examen från Svenska handelshögskolan i Vasa, är 50 år, uppvuxen i Österbotten och bor i Helsingfors sedan många år. Han har arbetat hela sin karriär i belysningsbranschen. Under nästan 20 år var Stefan marknadsdirektör och exportchef för Oy Lival Ab, som är en ledande leverantör av butiksbelysning, allt från livsmedelsbutiker till varuhus. Stefan byggde med hjälp av en liten grupp medarbetare upp ett nät av återförsäljare och distributörer och ledde dem till en försäljning av mer än 1350 MSEK/år. Han satt i ledningsgruppen för Lival och deltog mångsidigt i företagets processer, bland annat produktutveckling. De senaste fem åren har han arbetat för Nordic Light inom svenska ITAB-koncernen med att bygga upp verksamheten i Europa. Även Nordic Light är specialiserat inom butiksbelysning med IKEA och H&M som storkunder över hela världen.


Meltron appoints new CEO with extensive lighting experience

The Board of Meltron has appointed Stefan Kåla as CEO. Stefan has a degree from the Swedish School of Economics of Vaasa, grew up in Österbotten and lives in Helsinki since many years. His whole career is in the lighting business. For almost 20 years Stefan was marketing director and head of exports at Oy Lival Ab, a leading supplier of lighting systems for shops and retail, everything from food shops and supermarkets to department stores. Leading a small team of colleagues Stefan built a network of resellers and distributors and was responsible for sales of more than 130 M€/year. He was member of the management team at Lival and participated in many aspects of the company's processes, i.a. product development. The last five years he has been working for Nordic Light in the ITAB group of Sweden, building its European business. Nordic Light is also specialized in lighting for the retail industry with IKEA and H&M as large customers worldwide.


Meltron tecknar överenskommelse - genombrott I Oman

Meltron har nu tecknat ett Memorandum of Understanding med regeringen I Oman om leveranser av lampor till flera projekt och att senare etablera en sammansättningsfabrik i Oman för framtida leveranser.


Meltron signs break-through agreement in Oman

Meltron has now signed a Memorandum of Understanding with the Government of Oman for the deliveries of luminaries for several projects and for eventually establishing an assembly facility in Oman for future deliveries.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted