Verksamhet

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltron AB, 556988-9834

Fastställd vid årsstämma 2021-10-01 / resolved at Shareholders' Annual General Meeting 2021-10-01

§1 Firma / Company name

Bolagets företagsnamn är Meltron AB (publ).
The company name is Meltron AB (publ).

§2 Styrelsens säte / Registered head office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.

§3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara; att designa, tillverka och sälja LED-ljuskällor, liksom att idka därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company shall be; to carry on business of design, production and sale of LED lights as well as carry on business in consistency with that.

§4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 36 000 000 kr och högst 144 000 000 kr.
The share capital shall be not less than SEK 36,000,000 and not more than SEK 144,000,000.

§5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.
The amount of shares shall be not less than 400,000,000 and not more than 1,600,000,000.

§6 Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bolaget skall ha 1 - 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The board of directors shall consist of 3 -10 members with a maximum of 10 deputy members. The company shall have 1 - 2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or a registered auditing company.

§7 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders' meeting

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of shareholders' meetings and extraordinary shareholders' meetings at which matters regarding amendments to the articles of association shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks before prior to the shareholders' meeting. Notice of other extraordinary shareholders' meetings shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the shareholders' meeting. Notice of shareholders' meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar and at the Company's website. Information that notice has been made shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Shareholders who want to participate in shareholders' meetings, shall notify the company not later than the day which is specified in the notice to the meeting. This day may not be a Saturday, Sunday, New Year's Eve, Midsummer Eve, Christmas Eve or other public holiday and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.
Shareholders may bring up to two counsels at shareholders' meetings only if the shareholder is giving notice of the number of counsels to the company in accordance with the previous paragraph.

§8 Årsstämma / Annual general shareholders' meeting

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter;
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

An annual general shareholders' meeting shall be held once yearly within 6 months from the end of the financial year. The following matters shall be dealt with at the annual general shareholders meeting:

 1. Election of a chairman at the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Election of one or two persons to attest to the correctness of the minutes;
 4. Question as to whether the meeting has been duly convened;
 5. Approval of the Agenda;
 6. Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report and, if applicable group financial statement and the group auditor's report;
 7. Resolution
  a) in respect of the profit and loss statement and the balance sheet, and, if applicable profit and loss statement and the balance sheet for the group,
  b) appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet,
  c) the director's and the managing director's discharge from liability if such a person is appointed;
 8. Resolution in respect of the fees of the board of directors and the auditors;
 9. Election of the board of directors, chairman of the board, auditors and possible deputy auditors;
 10. Other matter, which is to be considered by the meeting according to the Companies Act or the articles of association to have been properly submitted to the shareholders' meeting.

§9 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli - 30 juni.
The company's financial year shall be 1 July - 30 June.

10 § Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).

Nerladdningsbara filer

Meltron AB, 556988-9834


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted