TRYGGHEM LÄMNAR INFORMATION OM RESULTAT FRÅN SKRIFTLIGT RÖSTNINGSFÖRFARANDE

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("Emittenten") lämnar härmed information om resultat från skriftlig röstningsförfarande.

Resultat från skriftligt röstningsförfarande

Den 27 juli 2020 initierade Intertrust (Sweden) AB ett skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna. I korta drag innebar Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs med 3 år (till den 20 maj 2023), (ii) att Emittenten ges ett temporärt anstånd med betalning av ränta på Obligationerna, (iii) att Emittenten gör en partiell amortering av Obligationerna motsvarande 16 procent av nominellt belopp per Obligation ("Amorteringen") och (iv) att 40 procent av nominellt belopp per Obligation kvittas mot preferensaktier i Emittenten denominerade i SEK ("Preferensaktierna") genom en kvittningsemission och att nominellt belopp per Obligation därmed reduceras med motsvarande belopp ("Kvittningsemissionen").

Det skriftliga röstningsförfarandet, som avslutades kl. 12.00 idag, uppnådde beslutsförhet och en erforderlig majoritet av Obligationsinnehavare röstade för att godkänna förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet. Det är således fastställt att förslaget i det skriftliga röstningsförfarandet har godkänts.

Avstämningsdag för Amorteringen och deltagande i Kvittningsemissionen

Avstämningsdagen, på vilken en Obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att ha rätt att erhålla Amorteringen och delta i Kvittningsemissionen, är den 1 september 2020 ("Avstämningsdagen").

Infallandet av Avstämningsdagen den 1 september 2020 är villkorat av att TryggHem Projekt Holding AB innan det datumet öppnat och pantsatt det VP-konto på vilket stamaktierna i Emittenten kommer att innehas. I det fall detta villkor inte är uppfyllt senast den 24 augusti 2020 kommer Emittenten att återkomma med information om nytt datum för Avstämningsdagen.

Förväntat datum för utbetalning av Amorteringen och utskiftande av Preferensaktierna

Förväntat datum för (i) utbetalning av Amorteringen är den 8 september 2020 och (ii) utskiftande av Preferensaktierna är den 10 september 2020. Notera att det kan komma att dröja ytterligare tid innan förvaltare levererat Preferensaktier till sina kunder.

Information om beräknad transaktionsspärr

För undvikande av CSD-tekniska komplikationer relaterade till genomförandet av Kvittningsemissionen kommer en transaktionsspärr att införas i Euroclear och VPS. Transaktionsspärren förväntas läggas in den 1 september 2020 och hävas den 16 september 2020. Notera att transaktionsspärren kan komma att hävas vid ett senare datum om nödvändigt.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se

Vid frågor avseende mottagande av Preferensaktier, vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission AB via epost: info@eminova.se, eller via telefon: 08-684 211 00.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)

TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från "ax till limpa" med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar.

TRYGGHEM LÄMNAR INFORMATION OM RESULTAT FRÅN SKRIFTLIGT RÖSTNINGSFÖRFARANDE

TryggHem Projekt 1 AB (publ) ("Emittenten") lämnar härmed information om resultat från skriftlig röstningsförfarande.
TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ).


DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.


TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 30 JUNI 2019

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. Vidare har koncernens två huvudsakliga koncept Lilleby och Trygghetsbostäder tagit form.

Periodens resultat är sämre än förväntat och vi är lidande av höga finansiella kostnader i kombination med detaljplaneprocesser som tar längre tid än vad som är rimligt att förvänta

1 juli 2018 till 30 juni 2019 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 mkr (115,1) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt från Brandstationen i Bro och Englamarken.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 mkr (38,0). Rörelseresultatet har framförallt påverkats av förseningar i planprocesser, samt högre produktionskostnader i pågående projekt.
  • Periodens resultat uppgick till -35,3 mkr (-6,4) och påverkas negativt av höga finansiella kostnader.
  • Totala tillgångar uppgick till 390,4 mkr (432,6), eget kapital 73,9 mkr (109,2) samt räntebärande skulder 278,4 mkr (305,2).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018/2019.

DELÅRSRAPPORT 31 DECEMBER 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän marknadsanpassning av projektportföljen.TRYGGHEM PROJEKT 1 AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE 30 JUNI 2018

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har fortsatt fokusera på utvecklingen av våra viktiga projekt i Täby och på Ekerö samt en allmän renodling av projektportföljen. En mycket viktig milstolpe nåddes när Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, vann laga kraft i januari 2018. Bolagets slutsålda projekt Brf Brandstationen i Bro och Brf Lyftsaxen är i produktion enligt tidplan med inflyttning under hösten. Det nyligen förvärvade projektet Englamarken i Skokloster har utvecklats mycket positivt med en försäljningsgrad om ca 90% och byggstartades under sommaren.

1 januari till 30 juni 2018 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 90,9 mkr (120,6) och avser i huvudsak intäkter från successiv vinstavräkning av pågående projekt, där merparten avser Brandstationen i Bro.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,2 mkr (29,2).
  • Periodens resultat uppgick till 1,0 mkr (12,7).
  • Totala tillgångar uppgick till 432,5 mkr (393,1), eget kapital 109,2 mkr (115,6) samt räntebärande skulder 305,2 mkr (264,0).

TRYGGHEM SÄLJER PROJEKTFASTIGHET I SALEM

TryggHem Bostads AB (publ) har igår avyttrat del av projektfastigheten Salem 5:67, inom området Söderby Park, Salem med tillträde samma dag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted