Bokslutskommuniké 2020

- Hyresintäkterna ökade med 10% och uppgick till 211 mkr (192)

- Överskottsgraden uppgår till 74,9% (73,6)

- Förvaltningsresultat per aktie uppgår till 8,80 kr (8,73)

- Årets resultat efter skatt uppgick till 132 Mkr (139), vilket motsvarar 14,10 kr per aktie (16,27).

- Justerat EPRA NAV per aktie uppgår till 141 kr (136)

- Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om aktieutdelning om 8,25 kr per aktie att utbetalas kvartalsvis med 2,05 kr de tre första kvartalen och 2,10 kr det fjärde kvartalet.

Vi har under året stärkt vår position på fastighetsmarknaden, och våra förvärv har gett oss ökade hyresintäkter samtidigt som överskottsgraden stärkts. För 2020 har vi nått ett förvaltningsresultat på 82 200 tkr eller 8,80 kr per aktie vilket är det bästa resultatet sedan bolaget startades. Belåningsgraden är fortsatt låg vilket skapar stabilitet och finansiellt utrymme framåt. Vi kommer även framöver växa som bolag, utveckla våra fastigheter och säkerställa den fortsatta värdetillväxten för våra aktieägare.

Coronapandemin har påverkat Tre Kronor och våra hyresgäster i mindre grad än samhället i stort. Omkring 80 procent av hyresintäkterna kommer från livsmedelsbutiker, systembolag, apotek och samhällsservice, vilka generellt kunnat bibehålla sin verksamhet under pandemin. Dessa branscher erbjuder dessutom tjänster som efterfrågas oavsett rådande konjunktur.

Tre Kronor Property Investment AB äger, förvaltar och utvecklar välbelägna kommersiella fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Värdet på Tre Kronors fastighetsbestånd uppgår 31 december 2020 till 2,8 mdkr (2,4). Bolaget är en aktiv fastighetsägare som därmed utgör ett stöd till hyresgästernas verksamhet och skapar värde för både hyresgäster och aktieägare.

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28, e-mail: michael.johansson@3krproperty.se, alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Tre Kronor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 8.15 CET.

Bolagets aktie (3KR.ST) är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser, +46(0)8-528 00 39, info@fnca.se.

Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted