KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ), org.nr 559106-4760 ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 juni 2021.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor innehar cirka 89,4 procent av antalet utestående aktier och röster i Tre Kronor. LSTH Svenska Handelsfastigheter har begärt sammankallandet av den extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och arvode till styrelsen.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Förutsättningar för att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2021,

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 11 juni 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning

Med anledning spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman den 17 juni 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.3krproperty.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till [email protected] och kan också sändas per post till Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska skickas till [email protected] och kan också sändas per post till Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, senast måndagen den 7 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Tre Kronor Property Investment AB (publ), c/o Catella AB, Birgers Jarlsgatan 6, Stockholm och på www.3krproperty.se senast lördagen den 12 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 10 278 952 aktier, motsvarande 10 278 952 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av en eller två justeringspersoner.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

7. Fastställande av arvode åt styrelsen.

8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Bernt-Olof Gustafsson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Val av en eller två justeringspersoner

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Thomas Holm, som representant för Svenska Handelsfastigheter AB (publ) eller den som styrelsen utser i hans ställe vid eventuellt förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 - Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkterna 6-8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelsearvoden samt val av styrelse och suppleanter

- LSTH Svenska Handelsfastigheter AB föreslår att:

- styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter,

- inget arvode ska utgå till styrelseledamöter för styrelsearbete som utförs efter stämman, och

- för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av följande styrelseledamöter: Lennart Sten (nyval), Thomas Holm (nyval) och Johan Röhss (nyval) som styrelseledamöter, samt att Lennart Sten utses till ordförande.

Kort presentation av de personer som föreslås väljas in i styrelsen genom nyval:

Thomas Holm (1980)

Styrelseledamot i LTSH Svenska Handelsfastigheter AB sedan 2017 och dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2015. Vice verkställande direktör i LTSH Svenska Handelsfastigheter AB sedan 2015. Styrelseordförande i Postamentet Holding AB och Fastighetsbolaget Postamentet AB. Styrelseledamot i Utbildningsinstitutet i Sverige AB, Regulus Pharma Fas 1 AB, Fastighets AB Stenvalvet och valerie invest AB.

Lennart Sten (1959)

Styrelseledamot och verkställande direktör i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) sedan 2015. Styrelseordförande i KlaraBo Sverige AB och CLS Holdings plc. Styrelseledamot i Elivågor AB, RW Bostad AB (publ), LS Långsiktigt Studentboende AB, Vestigia Fastigheter AB, VestigiaHus Egendom AB, With Young Attitude Media Group AB, With Young Attitude Sales AB, Museion Förvaltning AB, Xtraworks AB, Endicott Sweden AB, COOD Investments AB och Interogo Hilding AG. Styrelsesuppleant i Vestigia Developement AB.

Johan Röhss (1958)

Styrelseledamot i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) sedan 2015. Styrelseordförande från 2015 till 2017. Styrelseordförande i KungSängen Group AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i Röhss & Co AB. Styrelseledamot i Johan Röhss Förvaltning AB.

________________________

Handlingar

Formulär för förhandsröstning och fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida, www.3krproperty.se, från den 24 maj 2021 samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget på nedan angiven adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer finnas tillgänglig hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på www.3krproperty.se/om-oss/integritetspolicy/ samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________

Stockholm i maj 2021

Tre Kronor Property Investment (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Bernt-Olof Gustavsson, Styrelseordförande, telefon 070-658 25 70, [email protected]

Michael Johansson, Verkställande direktör, telefon 073-200 4028, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 18.30.

Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 november 2017 och har kortnamn "3KR". FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 39 [email protected], är utsedd Certified Adviser.


Tre Kronor ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor") har beslutat att ansöka om avnotering av Tre Kronors aktie från Nasdaq First North Growth Market ("First North"). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Tre Kronor erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ), org.nr 559106-4760 ("Tre Kronor" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 juni 2021.


Tre Kronor Property Investment AB:s (publ) VD Michael Johansson lämnar bolaget under 2021

Tre Kronor Property Investment AB (publ) ("Tre Kronor" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets VD Michael Johansson lämnar Tre Kronor under 2021 efter fyra framgångsrika år på Bolaget.


Tre Kronor Property Investment AB (publ) uppdaterar kring förvärv och förvärvsdiskussioner

Tre Kronor meddelar att Bolaget ingått avsiktsförklaringar gällande möjliga fastighetsförvärv motsvarande ett värde om cirka 322 MNOK samt ser över möjligheten till ytterligare förvärv. Med anledning av de offentliga uppköpserbjudanden från LSTH Svenska Handelsfastigheter AB och Trophi Fastighets AB (publ) i vilka acceptperioderna inte är avslutade bedömer Bolaget det angeläget att aktieägarna har så aktuell information som möjligt kring potentiella kommande förvärv. Bolaget ger därför en uppdatering om pågående förvärv enligt följande.


Reviderat uttalande från styrelsen för Tre Kronor Property Investment AB (publ) med anledning av Svenska Handelsfastigheters höjda offentliga uppköpserbjudande

Med anledning av Svenska Handelsfastigheters höjda erbjudande om 163 kronor per aktie kan styrelsen för Tre Kronor konstatera att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet. Detta innebär samtidigt att styrelsen inte längre rekommenderar aktieägarna att acceptera budet på 160 kronor från Trophi.


Rekommendation från styrelsen för Tre Kronor Property Investment AB (publ) med anledning av Trophi Fastighets AB (publ) offentliga uppköpserbjudande

Trots att erbjudandet inte fullt ut reflekterar det fullständiga långsiktiga fundamentala värdet av Tre Kronor, rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera Trophi Fastighets offentliga uppköpserbjudande.


KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Årsstämma med aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ) har hållits den 27 april 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Uttalande från styrelsen för Tre Kronor Property Investment (publ) med anledning av Svenska Handelsfastigheters offentliga uppköpserbjudande

Tre Kronor Property Investments styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Svenska Handelsfastigheters offentliga uppköpserbjudande.


Resultatrapport 1 januari - 31 mars 2021

- Hyresintäkterna ökade med 6 mkr till 57 mkr

- Förvaltningsresultat per aktie ökade till 1,96 kr (1,71)

- Kassaflöde per aktie ökade till 2,38 kr (1,84)

- Återstående kontraktstid för de tio största hyresgästerna har sedan 2020-12-31 ökat från 3,5 år till 3,9 år

- Lägre överskottsgrad pga. ökade kostnader för snöröjning och uppvärmning

- Justerat EPRA NAV har ökat med 12,7% sedan föregående år (justerat för utdelning på 8,25 kronor per aktie) och uppgår till 142,3 kronor per aktie.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted