Delårsrapport januari - juni 2022

Strategisk positionering baserat på säkerhet och framtidstro

Förändring av koncernens struktur, dels på grund av fusion av Sensec under 2022 samt dels på grund av förvärvade bolag under 2021, gör att det är markant förändring vid jämförelse av kvartalen.

Finansiell utveckling 1 april-30 juni

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 85 822 TSEK (51 385), en ökning med 67% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec och förvärvet av Altum. Exkluderat omsättningen från fusionerat/förvärvat bolag så uppgick omsättningen för kvartalet till 53 568 TSEK, en ökning med 4% i förhållande till föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 615 TSEK (-2 411).
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -5 092 TSEK (541).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 65 675 TSEK (21 058) och har framförallt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -14 716 TSEK (-13 994).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 133 TSEK (5 883).

Finansiell utveckling 1 januari-30 juni

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 163 523 TSEK (85 400), en ökning med 91% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec samt förvärvet av Altum. Exkluderat omsättningen från fusionerat bolag så uppgick omsättningen för perioden till 103 603 TSEK, en ökning med 21% i förhållande till föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19 861 TSEK (-3 635). Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -8 975 TSEK (1 527).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 65 675 TSEK (21 058) och har framförallt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,05).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13 497 TSEK (1 927).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 133 TSEK (5 883).

 

 

 

2022

2021

2022

2021

2021

TSEK

april-juni

april-juni

jan-juni

jan-juni

jan-dec

Nettoomsättning

85 822

51 385

163 523

85 400

197 157

Rörelseresultat

-10 615

-2 411

-19 861

-3 635

-12 828

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-5 092

541

-8 975

1 527

-778

Eget kapital

65 675

21 058

65 675

21 058

22 286

Resultat per aktie, kr

-0,04

-0,02

-0,10

-0,05

-0,12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-14 716

-13 994

-13 497

1 927

11 682

Likvida medel

6 133

5 883

6 133

5 883

16 916

Väsentliga händelser under perioden

 • CSG har tecknat treårigt avtal värt cirka 24 MSEK avseende bevakningstjänster för Scandic Hotels.
 • Amigo Alarm har fått en order på Amigo Tools i Finland från AXIA Security Services OY, ett säkerhetsföretag som bl.a. erbjuder väktar-, ordningsvakts-, personskydds- och värdetransportstjänster. Ordern kan ses som en genombrottsorder, trots att det är ett något lägre ordervärde, då det är första gången man levererar sitt skalbara rapporteringssystem till Finland.
 • Transfer har undertecknat en avsiktsförklaring med I-SEC International Security B.V ("I-SEC"), ett internationellt säkerhetsföretag med fokus på flyg- och flygplatssäkerhet.
 • Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om 5 MSEK
 • CSG har tecknat ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och pappers-tillverkning till ett ordervärde om 30 MSEK
 • Patrik Olsson utses till VD för Altum Security och Mil Sec
 • CSG vinner en upphandling till ett ordervärde om cirka 75 MSEK som omfattar bevakningstjänster på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CSG tecknar ett strategiskt viktigt avtal med Lindhagens Centrum avseende bevaknings- och säkerhetstjänster
 • Petra Karlsson Ekström väljs till ny styrelseledamot. Tidigare ledamot Anna Frick avgår på egen begäran.
 • Transfer Groups styrelse har beslutat att sondera marknaden för eventuell avyttring av dotterbolaget CSG.

VD har ordet

Strax före detta kvartal fusionerades Sensec Holding AB (publ) med Transfer Group AB och med det tillträdde även jag som VD för den "nybildade" koncernen. I samband med tillträdet påbörjades också ett större strategiarbete med syfte att fastställa Vad, Hur och Var vi ville positionera koncernen i framtiden. Resultatet blev det som tidigare kommunicerats som Pyramiden, där den breda botten står för högre omsättningsvolym men lägre marginaler och toppen för lägre omsättningsvolym men med högre marginaler. Idag symboliserar denna pyramid väldigt väl resultaten i våra olika affärsverksamheter, men arbetet med att genomföra den nya strategin där vi arbetar oss uppåt i värdekedjan och vänder på pyramidens innehåll har nu påbörjats på allvar. I framtiden skall våra mjukvarulösningar och digitala tjänster kopplade till specifik hårdvara bana väg för kommande geografiska expansion och tillväxt.

Vad - Transfer Group ska leverera helhetslösningar av fysisk säkerhet där bolagets egenutvecklade mjukvara med ett öppet gränssnitt, kompatibel med befintlig hårdvara ska generera kostnadseffektiva erbjudanden till kund.

Hur - Detta ska delvis ske genom intressanta förvärv som kompletterar gruppen, men också genom att fokusera på och investera i de delar av koncernen som ger bäst förutsättningar för att nå våra uppsatta mål. Affärsmodellen bygger på återkommande månatliga eller kvartalsvisa intäkter bestående av långa licens- och serviceavtal. Denna modell genererar höga marginaler när såväl implementationen som leveransen är genomförd.

Var - Transfer Group är idag väl etablerade i både Sverige och Norge vilka är Bolagets huvudmarknader. I takt med att utvecklingen av våra mjukvarulösningar och referensprojekt inom sectech tagit stora kliv framåt har vi på senare tid börjat vinna avtal på nya marknader/länder. Vårt erbjudande inom sectech är i många fall geografiskt oberoende vilket öppnat upp för strategiska samarbeten med globala aktörer som tar oss med ut i världen. Ett tydligt sådant exempel är vår mjukvarulösning Brains, ett modulärt styrsystem för bagagehantering. Genom fortsatt fokus på sectech där trösklarna för expansion är lägre samt ett större fokus på strategiska partners som tar oss in på nya marknader lägger vi grunden till en långsiktigt ökande tillväxt.

Utifrån denna strategi har noggrann översyn genomförts över vilka affärsområden som passar bäst in i den nya målbilden. Då Transfer har en uttalad förvärvsstrategi har också eventuella framtida finansieringsbehov tagits i beaktning. Styrelsen har nyligen med detta som underlag fattat beslut om att sondera möjligheterna till en eventuell avyttring av dotterbolaget Commuter Security Group ("CSG"). CSG förvärvades av Transfer Group vid inledningen av 2021 har sedan förvärvet utvecklats väldigt väl både vad gällande tillväxt, vunna avtal och med att bredda sin kundgrupp. Idag har bolaget påskrivna avtal till ett värde om ca 850 MSEK, en siffra som stadigt växer. Bara under andra kvartalet tecknade CSG tre nya prestigeavtal till ett värde om 130 MSEK. Även om vi tydligt kan se hur CSG bidrar till en högre tillväxt och omsättning är det här ett affärsområde som inte till 100% ligger i linje med den nya strategin. Märk väl att beslutet handlar om sondering och för det fall sonderingen inte resulterar i av oss, Transfer Group, önskat utfall, kommer sonderingen avslutas.

Transfer Groups andra kvartal har på många sätt handlat om att genomföra, förvalta och utveckla. Omsättningsökningen har varit hög och tillsammans med tillväxt kommer ökade kostnader. Som vi flaggade för redan i den förra kvartalsrapporten ligger vi resultatmässigt något efter vår ursprungliga plan som en följd av att nyförsäljningen har överstigit våra förväntningar, framför allt i CSG. Uppstart av nya avtal, utbildning av ny personal och utveckling av mjukvara i pågående projekt genererar kostnader nu för att ge volym och ökad lönsamhet till koncernen framåt.

Vidare har vi även förstärkt skalskyddsområdet genom att addera produktområden som kameraövervakning, passersystem och inbrottslarm. Det påbörjade arbetet med att stärka upp korsförsäljningen mellan de olika verksamhetsområdena har också börjat ge resultat där t ex kombination av CSG och Amigos produkter är på god frammarsch.

Samtliga dotterbolag visar fortsatt en stark återhämtning efter pandemin, majoriteten av kunderna visar en positiv syn på den närmaste framtiden och investeringsviljan är god. Pandemins effekter har dessutom ökat vikten av kostnadsoptimering i kundernas verksamheter vilket ökar behovet av resurseffektiva lösningar. Här finns potential för exempelvis remotelösningar men även för mer avancerade system där en högre initial investering lönar sig sett över hela livscykeln till följd av högre kapacitet och minskade personalkostnader.

Den oroliga omvärldssituationen ökar behovet av våra produkter och intresset för säkerhet är större än någonsin. Efter en lång tid av restriktioner får vi nu återigen möjlighet till fysiska möten med viktiga aktörer på marknaden. I maj besökte vi Passenger Terminal Expo i Paris. Mässan kantades av möten med befintliga och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ett utmärkt tillfälle för inspirerande idéer om framtida lösningar. Lärdomarna från mässan bekräftar också att vi är på rätt väg med vår nya strategi, vi ska nu fortsätta på inslagen väg och jag känner mig trygg i att kunna leverera på denna.

Stockholm 2022-08-19
Pernilla Jennesäter VD
Transfer Group AB

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022, kl 08.30.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted