Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Strategisk positionering baserat på säkerhet och framtidstro

Förändring av koncernens struktur, dels på grund av fusion av Sensec under 2022 samt dels på grund av förvärvade bolag under 2021, gör att det är markant förändring vid jämförelse av kvartalen.

Finansiell utveckling 1 januari-31 mars

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 77 701 TSEK (34 015), en ökning med 128% i förhållande till föregående år, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec. Exkluderat omsättningen från fusionerat bolag så uppgick omsättningen för första kvartalet till 54 232 TSEK. Ökningen från 34 015 TSEK till 54 232 TSEK, kan delvis förklaras av att CSG förvärvades första februari 2021, vilket medför att årets kvartal innehåller omsättning för tre månader varav jämförelseåret innehåller omsättning för två månader.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 246 TSEK (-1 224), exkluderat fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -8 904 TSEK (-1 224). Rörelseresultatet påverkas av avskrivning av övervärden som uppstod vid förvärvet av Sensec Solutions AS (fd dotterbolag till Sensec Holding) vilket ej är inkluderat i jämförelseårets belopp).
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -3 883 TSEK (986), exkluderat fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -3 541 TSEK (986).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 74 857 TSEK (13 683) och har framförallt ökat som en följd av de aktier som emitterats som fusionslikvid till tidigare aktieägare av Sensec Holding.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 219 TSEK (15 921).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 15 715 TSEK (13 642).

 

2022

2021

2021

TSEK

jan-mars

jan-mars

jan-dec

Nettoomsättning

77 701

34 015

197 157

Rörelseresultat

-9 246

-1 224

-12 828

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-3 883

986

-778

Eget kapital

74 857

13 683

22 286

Resultat per aktie, kr

-0,06

-0,01

-0,12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 219

15 921

11 682

Likvida medel

15 715

13 642

16 916

Väsentliga händelser under perioden

 • Fusionen mellan Transfer Group AB och Sensec Holding AB har registrerats hos Bolagsverket den 18 mars 2022, innebärande att Sensec har absorberats av Transfer och därmed är ett dotterbolag till Transfer Group AB. I samband med registrerad fusion har Bolagsverket också registrerat nyemissionen av Transferaktier, som låg till grund för betalningen av Sensec. Det totala antal aktier i Transfer är därefter 222 718 568. Efter genomförd fusion har förändringar skett av såväl styrelseordförande posten, VD posten samt ledningsgruppen i Transfer. Pernilla Jennesäter har utsetts som VD och Mats Holmberg som styrelseordförande.
 • Under året har koncernen bytt redovisningsprincip till International Financial Reporting Standards (IFRS).
 • Transfer Group har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Vedefors Consulting AB avseende en inkråmsaffär där säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där hälften ska erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer.
 • Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende säkerhetsteknik.
 • CSG ingår avtal med Victoriahem för ökad trygghet i norra Stockholm. Samarbetet innebär att CSG ska trygghetspatrullera och bistå med tjänster som trygghetsjour och fastighetsjour för Victoriahems 5 000 hyresgäster.
 • Förstärkt samarbete mellan Altum Security och Hammerglass har resulterat i ytterligare order inom säkerhetsprodukter.
 • CSG har tecknat strategiskt viktigt avtal avseende bevaknings- och säkerhetstjänster i Farsta Centrum.
 • CSG har erhållit auktorisation för att erbjuda larmcentralstjänster.
 • CSG har vunnit upphandling till ett värde om ca 40 MSEK avseende bevaknings och trygghetsskapande tjänster.
 • Sensec Solutions AS, har vunnit en upphandling från TORP Sandefjord flygplats ("TORP") om att leverera säkerhetsutrustning för bagagekontroll i form av en EDS-röntgenmaskin inklusive serviceavtal, ordervärdet uppgående till ca 17 MNOK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CSG har tecknat treårigt avtal värt cirka 24 MSEK avseende bevakningstjänster för Scandic Hotels.
 • Amigo Alarm har fått en order på Amigo Tools i Finland från AXIA Security Services OY, ett säkerhetsföretag som bl.a. erbjuder väktar-, ordningsvakts-, personskydds- och värdetransportstjänster. Ordern kan ses som en genombrottsorder, trots att det är ett något lägre ordervärde, då det är första gången man levererar sitt skalbara rapporteringssystem till Finland.
 • Transfer har undertecknat en avsiktsförklaring med I-SEC International Security B.V ("I-SEC"), ett internationellt säkerhetsföretag med fokus på flyg- och flygplatssäkerhet.
 • Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om 5 MSEK

VD har ordet

Detta har varit det strategiskt viktigaste, och mest intensiva kvartalet i Transfer Groups historia. Efter genomförd fusion är nu vägen framåt utstakad, organisationen är på plats och samtliga dotterbolag vinner affärer.

Den 18 mars 2022 fusionerades Sensec Holding in i Transfer Group och jag tillträdde som VD för koncernen. Jag ser med stor tillförsikt fram emot en spännande resa med oändliga möjligheter. Vi har gjort ett gediget arbete under det första kvartalet för att sätta den nya organisationen som ska ta bolaget in i nästa fas där geografisk expansion, merförsäljning och marginalhöjande åtgärder genom sectech är ledorden. Transfer Groups ledning utgörs av ett mycket kompetent och erfaret team. Jag skulle vilja påstå att vår bredd och expertis i samtliga områden med sex helägda dotterbolag i säkerhetsbranschen gör oss helt unika på marknaden.

Samtliga dotterbolag i koncernen har vunnit viktiga avtal under perioden. Extra framträdande har dock CSG varit som vunnit fler upphandlingar inom nya branscher än någonsin tidigare. Vi ser inga tecken på att denna trend kommer att förändras, tvärt om ser vi redan effekter av de merförsäljningmöjligheter som koncernens sammansättning innebär. Dessa möjligheter återfinns i alla dotterbolags kundsegment.

Transfer Group är en one-stop-shop för fysisk säkerhet. Genom våra techlösningar utvecklar vi mjukvara som ökar den fysiska säkerheten och som tack vare ett öppet gränssnitt är kompatibel med befintlig hårdvara. Genom sectech kommer nya affärsmodeller som bygger på återkommande månatliga eller kvartalsvisa intäkter bestående av långa service- och licensavtal. Denna modell genererar höga marginaler när såväl implementationen som leveransen är genomförd.

Jag brukar beskriva Transfer Group med sina dotterbolag som en pyramid. Den stabila basen utgörs av CSG med deras starka varumärke och långa kundavtal. På nästa nivå finns leverans av hårdvara (Sensec) som följs av fysisk säkerhet (Altum och Mil Sec). På toppen av pyramiden finns egenutvecklad hårdvara i Amigos larm tillsammans med egenutvecklad mjukvara Amigo Tools och BRAINS (Sensec Solutions). Vår mjukvara är skalbar och har ett öppet gränssnitt vilket ger förutsättningar för geografisk expansion. Strategin för Transfer Group är att växa i pyramidens topp och därmed positionera oss högre upp i värdekedjan. En analys av marknaden visar att timingen är rätt. Den globala marknaden för bagagehanteringssystem (BRAINS) på flygplatser uppgick 2021 till ett värde ca 6,7 miljarder dollar och beräknas växa till 16,1 miljarder dollar år 2030.

Situationen i Europa och världen är mycket allvarlig och människor är oroliga. Samtidigt ser vi en återhämtning efter pandemin som innebär en ökad investeringsvilja och efterfrågan på säkerhet har aldrig varit större. Transfer Group är nu en heltäckande leverantör av fysisk säkerhet som skapar trygghet för alla.  Vi ska maximera resursutnyttjandet och skapa långsiktig lönsamhet i en växande bransch.

Verksamheten Q1 2022
Vår största spelare i koncernen, CSG, har startat året på ett fantastiskt sätt. Bara under det första kvartalet har bolaget vunnit avtal till ett värde om 57 MSEK! I februari blev CSG auktoriserade av Länsstyrelsen och fick godkänd certifiering av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) för att erbjuda en egen larmcentral. Detta har öppnat upp för möjligheten att lämna in på närmare 80% fler upphandlingar än tidigare. Samtidigt har bolaget tampats med ovanligt hög sjukfrånvaro till följd av restriktionerna i och med pandemin vilket har påverkat kvartalets resultat. 

I Amigo har vi under kvartalet lagt stor fokus på att hitta en organisation och affärsmodell som ska ge de mest gynnsamma förutsättningarna för bolaget. Amigo säljer mestadels avtal som löper under minst 36 månader och genererar därmed värdefulla återkommande intäkter för bolaget. Vår egenutvecklade mjukvara Amigo Tools finns nu förutom i Sverige representerat i både Danmark och Finland, här arbetar vi med ytterligare utveckling för att öppna för en global marknad. Under kvartalet gjordes ett inkråmsförvärv av applikationslarmet Alerty, ett strategiskt komplement till redan befintlig produktportfölj.

Sensec bolagen har kommit in och tagit plats i koncernen på ett positivt sätt. I Sensec Solutions AS har man tecknat betydande avtal för leverans av säkerhetsutrustning till både Grönland och TORP Sandefjord flygplats. Dessutom pågår projekten i Billund och Tromsö med det egenutvecklade styrsystemet för bagagehantering enligt plan. Detta system, BRAINS, kommer generera stor affärsutveckling i Norden och övriga Europa. En väsentlig del av vår tillväxtresa kommer kretsa kring denna produkt. I Sensec Sverige har verksamheten fortskridit enligt förväntan, det är en stark organisation med gedigen erfarenhet inom alla sina områden. Hårdvaruförsäljningen utmanas av längre leveranstider än normalt men den historiskt starka serviceavdelningen tillsammans med Sensec Academy bidrar till en stabilitet som gör bolaget till en viktig spelare i Transfer Group.

Även Altum Security har gjort en offensiv start på året. I oktober 2021 förvärvade vi ett enmansbolag med en värdefull kund- och orderstock, idag ser vi en verksamhet i utveckling med ett enormt kompetent team som finns representerade i hela Sverige med sikte på övriga nordiska länder.

Mil Sec intar i och med fusionen en ny roll i koncernen. Historiskt sett har Mil Sec erbjudit varor och tjänster som till stor del går att likställa med de Altum Security arbetar med. Då den typen av verksamhet redan finns representerad i koncernen har vi valt att styra över Mil Sec's verksamhetsområde mer mot inbrottsskydd så som kameraövervakning, larm, lås och passersystem. Denna verksamhet kompletterar övriga dotterbolag i koncernen på ett positivt sätt och stärker helhetserbjudandet ytterligare. 

Stockholm 2022-05-13
Pernilla Jennesäter VD
Transfer Group AB 

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022, kl. 08.00.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted