Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Transfer Group har avslutat sonderingsarbetet avseende avyttring av Commuter Security Group

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag avslutat det sonderingsarbete som inleddes i augusti 2022 avseende en eventuell avyttring av det helägda dotterbolaget Commuter Security Group ("CSG" eller "Bolaget"). Trots att bud har inkommit under sonderingsperioden så har styrelsen i Transfer gjort bedömningen att behålla Bolaget. Under hösten har CSG tecknat ett flertal betydelsefulla avtal samtidigt som ledningsgruppen, parallellt med sonderingsarbetet, utarbetat en strategi för hur man ska effektivisera arbetet samt skapa högre marginaler i CSG för det fall man inte mottar ett marknadsmässigt bud.

Då CSG även fortsättningsvis kommer att vara en signifikant del av Transfer har man beslutat om att se över hur stödfunktionerna hos CSG, såväl som hos övriga dotterbolag nyttjas idag samt hur detta kan effektiviseras på bästa sätt för att minimera overheadkostnaderna inom koncernen. Implementeringen av den nya strategin, som innebär ett större fokus på effektivisering med delade overheadkostnader för hela koncernen, resulterar i högre marginaler för CSG och mindre overheadkostnader för Transfer som annars hade varit tvungna att tas. Nyligen flyttades CSG:s försäljningsavdelning upp till koncernnivå och liknande åtgärder kan komma att verkställas framöver.

- Vår utgångspunkt har under hela processen varit att enbart sälja CSG om vi får ett tillfredsställande bud. Då CSG har fortsatt att växa starkt under hösten så är vår bedömning att vi istället kommer kunna skapa en fortsatt bra tillväxt av Bolaget inom koncernen. Vi har under den senaste tiden påbörjat implementeringen av att flytta upp stödfunktionerna till koncernnivå och kommer fortsätta att se över detta den närmaste tiden för att kostnadseffektivisera verksamheten, vilket kommer mynna ut i ett starkare resultat framgent, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022, kl. 17.30.

Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller tilldelningsbeslut med Kammarkollegiet avseende bevaknings- och larmcentraltjänster

Kammarkollegiet har genomfört en ramavtalsupphandling avseende bevaknings- och larmcentralstjänster. Commuter Security Group AB ("CSG"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ("Transfer"), har tilldelats sju anbudsområden avseende bevakningstjänster. CSG har även blivit tilldelade larmcentralstjänster som är ett rikstäckande avtalsområde. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder kronor under hela avtalsperioden, som löper under 48 månader med start den 1 april 2023. Transfers bedömning är att ca 20-40 miljoner kronor kommer att tillföras CSG under avtalsperioden, dock råder det stor osäkerhet och det slutliga ordervärdet för CSG:s del kan bli såväl mer än 40 MSEK som mindre än 20 MSEK.


Optionsprogrammen för styrelse och ledningsgruppen tecknas till 100 procent

Vid extra  bolagssstämman i Transfer Group AB (publ) den 6 december 2022 beslutades att emittera maximalt 4 400 000 teckningsoptioner till styrelsen och maximalt 6 600 000 teckningsoptioner till ledningsgruppen. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades samtliga optioner, vilket innebär att optionsprogrammen tecknas till 100 procent.


Transfer Groups dotterbolag mottar order på 150 personlarm

Transfer Group AB (publ) meddelar idag att dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), i samarbete med Transfer Security AB ("Transfer Security"), har mottagit en order från Vallentuna och Täby kommun på initialt 150 personlarm, vilket är ett resultat av tidigare vunna upphandlingar med de båda kommunerna. Det totala ordervärdet, som inkluderar installation och support, uppgår till cirka 2 MSEK.


Transfer Groups dotterbolag mottar order på omfattande fordonsramningsskydd från rikstäckande public service-bolag

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 MSEK och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs.


Transfer Group genomför förändringar i bolagsstrukturen - konsoliderar dotterbolag och bildar Transfer Security

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo Alarm") byter namn till Transfer Security AB ("Transfer Security" eller "Bolaget") för att skapa ett starkare varumärke inom säkerhetsteknik och fysisk säkerhet. Verksamheterna i Transfers två andra dotterbolag, Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"), kommer också att överföras till Transfer Security för att förstärka synergierna och skapa ett helhetserbjudande med en bredare portfölj av lösningar.


Transfer Groups dotterbolag Sensec Solutions AS avyttrar logistiksystemet BRAINS för 13,5 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag i Norge, Sensec Solutions AS ("Sensec Solutions"), har idag tecknat ett bindande avtal om att avyttra styrsystemet BRAINS till Tratec Solutions AS ("Tratec"). Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 13,5 MSEK som erläggs kontant i samband med tillträdet den 23 december 2022. Nuvarande VD för Sensec AB, Mathias Svedlund, tar över huvudansvaret för den norska verksamheten då Baard Lundh medföljer i avyttringen.


Verksamhetsuppdatering med Pernilla Jennesäter

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") publicerar idag en videointervju med Pernilla Jennesäter, vd för Transfer, som bland annat behandlar följande punkter:


Transfer Groups dotterbolag CSG erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket avseende bevakningstjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Commuter Security Group AB, har erhållit två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Tilldelningsbesluten avser bevakningstjänster till Trafikverkets plattformar, förbindelser och tillhörande objekt på Stockholms Centralstation respektive Örebro Centralstation. De båda uppdragen beräknas starta den 1 april 2023 med en löptid på tre år samt en option på ytterligare två år (1+1). Ordervärdet för Stockholms Centralstation uppgår till ca 16 MSEK och för Örebro Centralstation ca 10 MSEK över hela femårsperioden.


Transfer Groups dotterbolag Sensec får i uppdrag att leverera automatiserade röntgensystem för kontroll av sprängämnen

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag, Sensec AB ("Sensec"), har fått i uppdrag att leverera säkerhetsteknik till Linköpings flygplats. Tekniken omfattar automatiserade röntgensystem av C2-standard för kontroll av sprängämnen i handbagage, en röntgenteknik som blir allt vanligare på flygplatser. Ordern har en begränsad inverkan på Transfers finansiella ställning, men visar på den bredd Transfer har i sitt helhetserbjudande.


Patrik Berg ny vd för Transfer Groups dotterbolag CSG

Patrik Berg har utsetts till ny vd för Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG"). Patrik, som har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, efterträder Pelle Johansson som kommer fortsätta vara aktiv i CSG som styrelseledamot. Patrik har varit anställd i CSG i över tio år och kommer närmast från rollen som affärsområdeschef.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted