Transfer Group AB (publ) förvärvar Altum Security AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag tecknat ett bindande avtal med ägarna av Altum Security AB ("Altum eller "Bolaget") avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, där köpeskillingen skall erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Transfer. Affären är villkorad av beslut på extra bolagsstämma.

Om Altum Security AB

Altum Security är verksamma inom etablering av skyddade miljöer. Produkterna är exempelvis säkerhetsdörrar, glasfilm, safe room, överräckningslådor, värdeslussar, galler och jalusier. Därtill kopplade tjänster som förstudie, projektering, genomförande, utbildning, dokumentation, underhåll och service. Altum Security arbetar företrädesvis inom segmentet B2B.

Altum Security grundades 2020 av Magnus Ahde och är baserade i Enköping men med hela Sverige som marknadsplats.

Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK där antalet aktier som skall emitteras fastställs genom VWAP (volume-weighted average price) beräknat på 5 handelsdagar före avtalsdagen (9 september 2021), inklusive avtalsdagen samt 4 handelsdagar därefter.

Tidsplan och villkor

Transaktionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma i Transfer Group. Vid godkänt beslut skall a) en revers ställas ut till säljaren som i nästa steg kvittas mot nyemitterade aktier i Transfer b) tillträde ske utan dröjsmål efter fattat beslut c) Transfer skall vid godkänt beslut registrera nyemission genom kvittning av Bolagets revers. Vid godkännande beräknas transaktionen vara genomförd i sin helhet senast november 2021.

Köpeskillingen är villkorad av att Bolaget för innevarande år 2021 redovisar ett resultat om lägst EBIT 1 MSEK.

Säljarna i Bolaget kommer att ingå en lock-up för de nyemitterade aktierna, lock-up gäller i 12 månader från tillträdesdagen.

Finansiell påverkan

Altums prognostiserade nettointäkter och EBIT för 2021 är beräknad till ca 10 MSEK respektive ca 1 MSEK. För 2022 beräknar Bolaget att nettointäkterna uppgår till ca 25 MSEK med en rörelsemarginal om ca 10 %.Styrelsens motivering till beslutet
Altum är ett snabbväxande företag med fokus på att skapa trygga miljöer. Trots sin unga ålder har Bolaget lyckats etablera sig väl och visar på en stadig tillväxt inom sin nisch. Altum kommer att komplettera och skapa stora synergier med den befintliga verksamheten B2B inom Transfer, som sammantaget kommer att skapa ett starkare erbjudande till kund. Samtidigt ser styrelsen att integrationen av Altums produkter och tjänster i sitt befintliga erbjudande kan ske till minimala ledtider och därmed skapa direkta synergieffekter.
Av det som framkommit från vår granskning av bolaget är att Altum har en god förmåga att såväl skapa intäkter som resultat på sista raden, drivs på en sund basis med företrädare som har en lång erfarenhet av branschen.

Sammantaget känner sig styrelsen bekväm att föreslå extrastämman att genomföra förvärvet.

Mats Holmberg, VD Transfer Group kommenterar förvärvet:-"Altums verksamhet kompletterar koncernen på ett bra sätt och vi har identifierat ett flertal synergier som kommer att gynna koncernen på såväl kort som lång sikt. Vi fortsätter på inslagen väg genom att förvärva bolag som vi ser kan komplettera vårt erbjudande." avslutar Mats Holmberg

Magnus Ahde, grundare och styrelseordförande i Altum Security AB kommenterar:-"Det känns bra att numera ingå i en säkerhetskoncern som har ett tydligt fokus på tillväxt. Altum har under sitt första verksamhetsår haft en kraftfull utveckling i såväl omsättning som resultat. Som en del av Transfer group kan vi göra det ännu bättre genom att utnyttja de synergier som skapas inom koncernen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att bli ett bra tillskott till Transfer".

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2021, klockan 08.22.

Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer (i det följande hänvisar "Nya Transfer" till Transfers verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare representerandes cirka 40,76 procent av aktierna och rösterna i Transfer och aktieägare representerandes cirka 42,33 procent av aktierna och rösterna i Sensec har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i respektive bolag.Transfer Group ingår långsiktigt samarbetsavtal med Nordic Aigis och återupptar förvärvssamtal vid ett senare tillfälle

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tecknade en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av Nordic Aigis AB den 16 september 2021. Transfer och Nordic Aigis har i samråd valt att inleda ett långsiktigt samarbetsavtal och att återuppta samtalen kring det potentiella förvärvet vid ett senare tillfälle.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Idag måndagen den 4 oktober 2021 hölls extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ) ("Bolaget"). Vid stämman var 32 214 598 aktier representerade, vilket motsvarar 27,45 % av totala antalet aktier. Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag.


Peter Carlson ny VD för Transfer Group - Mats Holmberg blir affärsutvecklare med fokus på förvärv och integration av förvärv

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag beslutat att förstärka organisationen väsentligt genom att utse Peter Carlson till ny VD för Transfer Group, Peter tillträder rollen som VD idag den 1 oktober 2021. Tidigare VD Mats Holmberg blir ny affärsutvecklare med fokus på förvärv och integration av förvärv. Mats kvarstår som styrelseledamot och huvudägare.


Kallelse till extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Aktieägarna i Transfer Group AB (publ), org. nr 556921-8687 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021, kl. 10.00 på Smidesvägen 10 i Solna.


Transfer Group AB (publ) tecknar LoI med Nordic Aigis AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tecknar LoI med ägarna av Nordic Aigis AB med avsikt att förvärva 100 % av aktierna. Grundarna av Nordic Aigis AB har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor.


CSG vinner upphandling av Trygghetsväktare för Fastighetsägare i Järva

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan.


VD Mats Holmberg ökar innehavet i Transfer

VD och tillika största ägare i Transfer Mats Holmberg har förvärvat 100 000 aktier per datum 210913. Förvärvet skedde över marknaden till genomsnittskursen 1,27.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted