Transfer Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Transfer Group har säkrat grunden för framtidens koncern

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 55 787 TSEK (3 927), en ökning med 9% i förhållande till kvartal 3, vilket kan hänföras till förvärvet av Altum. Den väsentliga ökningen i förhållande till förra året hänförs till förvärvet av CSG i februari samt Altum i oktober
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 287 TSEK (-5 249), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -6 310 TSEK (-5 249)
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -6 396 TSEK (-4 692), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -3 419 TSEK (-4 692)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 21 479 TSEK (770)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 14 207 TSEK (-2 478)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 916 TSEK (1 595)

Finansiell utveckling 1 januari - 31 december

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 192 157 TSEK (10 152), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari samt Altum i oktober
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 841 TSEK (-16 348), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -10 235 TSEK (-16 348)
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -6 177 TSEK (-12 876), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -2 571 TSEK (-12 876)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,19)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 6 832 TSEK (-12 639)
 • Under 2021 har dotterbolaget Amigo ändrat sin intäktsredovisning avseende sålda abonnemang. Intäkterna avseende 2021 har som en följd av detta minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr, se sidan 19 ändrade redovisningsprinciper.

2021

2020

2021

2020

TSEK

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Nettoomsättning

55 787

3 927

192 157

10 152

Rörelseresultat

-9 287

-5 249

-13 841

-16 348

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-6 396

-4 692

-6 177

-12 876

Eget kapital

21 479

770

21 479

770

Resultat per aktie, kr

-0,07

-0,05

-0,12

-0,19

Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 207

-2 478

6 832

-12 639

Likvida medel

16 916

1 595

16 916

1 595

Väsentliga händelser under perioden

 • Transfer Group AB och Sensec Holding AB har föreslagits att fusioneras. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer. Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen har godkänts på extra bolagsstämma den 13 december. Styrelserna ser en övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av Transfer och Sensec.
 • Styrelsen utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion.
 • VD för Transfer Group, Peter Carlson, avgår av personliga skäl. Ny tillförordnad VD fram till dess att den pågående fusionen med Sensec Holding är genomförd är nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.
 • Styrelseledamoten Sverker Littorin avgår på egen begäran ur styrelsen på grund av hälsoskäl.
 • Altum Security stärker upp säkerheten ytterligare hos kund i Göteborgsområdet. Kontraktet, som innefattar beskjutningsskydd samt intrångsskydd, har ett ordervärde uppgående till cirka 1,4 MSEK.
 • Altum Security har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1 MSEK. Ordern innefattar leverans av beskjutningsskydd till ett svenskt statligt ägt bolag och leverans ska ske under nästa kvartal.
 • Altum Security har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1,5 MSEK. Ordern ska vara levererad i början av 2022. Ordern innefattar leverans av fönster till en exklusiv villa i Norrtälje skärgård. Altum levererar en lösning med fönster i aluminiumprofiler tillsammans med inbrottssäkert isolerglas från Hammerglass.
 • CSG har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkans-samordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.*
 • Amigo Alarm har fått en första order inom sjöfartssektorn från Viking Line. Rederikoncernen ska använda Amigo Tools ärendehanteringssystem för säkerhetsronderingar på alla deras fartyg samt för positionering av fartyget. Ordervärdet uppgår till ca 350 tkr. Samtidigt har även Amigo Alarm fått en order från fem olika fastighetsägare i Järva som köpt Amigos nya fastighetslarm som är ett så kallat multisensorlarm. Fastighetslarmet är Amigo ensamma om på marknaden vilket öppnar upp för stora möjligheter. Totala ordervärdet för fastighetslarmet uppgår till ca 1 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Transfer Group har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Vedefors Consulting AB avseende en inkråmsaffär där säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där hälften ska erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer.
 • Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende säkerhetsteknik.
 • CSG ingår avtal med Victoriahem för ökad trygghet i norra Stockholm. Samarbetet innebär att CSG ska trygghetspatrullera och bistå med tjänster som trygghetsjour och fastighetsjour för Victoriahems 5 000 hyresgäster.
 • Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB (fd Kommunernas inköpscentral) avseende säkerhetsteknik.
 • Förstärkt samarbete mellan Altum Security och Hammerglass har resulterat i ytterligare order inom säkerhetsprodukter.
 • Mika Andersson har utsetts till VD för Amigo Alarm AB.
 • CSG har tecknat strategiskt viktigt avtal avseende bevaknings- och säkerhetstjänster i Farsta Centrum.
 • CSG har erhållit auktorisation för att erbjuda larmcentralstjänster.

* Flera av dotterbolagens verksamheter bygger på att vinna olika former av offentliga upphandlingar. Det är vanligt förekommande att resultatet av dessa överklagas av den/de parter som ej tilldelats avtalet. Detta är en naturlig del i bolagets operationella verksamhet varför bolaget beslutat att inte betrakta detta som marknadspåverkande information förens dom eller beslut avkunnats innebärande en förändring i tilldelningsbeslutet.

VD har ordet

2021 har varit ett år präglat av framåtanda och förändring. Säkerhetsbranschen växer och vi med den. Transfer Group har under året vuxit väsentligt genom två betydande förvärv, CSG och Altum Security. Dessutom har bolaget noterats på NGM, vunnit ett flertal strategiskt viktiga upphandlingar och fattat beslut om att fusioneras med Sensec Holding.

I skrivande stund består Transfer Group av tre rörelsedrivande dotterbolag.

Amigo Alarm AB, som utöver sin egenutvecklade hård- och mjukvara under året har kompletterats med mjukvaran Amigo Tools. I januari 2022 tecknades dessutom ett bindande avtal gällande inkråmsförvärv av mobilapplikationen Alerty personlarm. Utifrån min ståndpunkt är Amigo ett högintressant bolag med enorm utvecklingspotential. Skalbarheten ger förutsättningar för en global expansion och med de kompletterande förvärven har vi nu ett helhetserbjudande som få kan konkurrera med.

Commuter Security Group, CSG, har skapat volym och struktur för Transfer Group som helhet. Genom sin gedigna erfarenhet inom bevakningsbranschen och sitt starka varumärke har bolaget bidragit med stora kontrakt hos välrenommerade kunder som löper över många år framöver. Dessutom skapar CSG öppningar mot nya marknader för övriga dotterbolag i koncernen.

Altum Security AB förvärvades under hösten 2021. Ett relativt nystartat bolag men med mycket hög kompetens och erfarenhet hos de viktiga nyckelpersonerna. Redan under 2021 har Altum bidragit med god omsättning och ett positivt resultat. Jag bedömer att vi kan förvänta oss mycket god tillväxt med bibehållen lönsamhet i detta affärsområde.

Bara under det senaste kvartalet har bolagen i koncernen vunnit en rad strategiskt viktiga upphandlingar och avtal. Exempel på dessa är avtalet med fastighetsägare i Järva och SL-upphandlingen genom CSG, multisensorlarm till rederikoncernen Viking Line genom Amigos och säkerhetsprodukter till statliga organisationer genom Altum.

Att bygga bolag kostar tid, pengar och resurser. Detta avspeglar sig i resultatet för 2021. Vi har medvetet valt att ta stora kostnader under detta år, och framför allt under det fjärde kvartalet, i syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en gynnsam framtid för hela koncernen.

En viktig del under det fjärde kvartalet har varit arbetet med att förbereda bolaget inför den stundande fusionen. Vi har lagt tid och resurser på att bygga en organisation som kommer ta Transfer Group till en ny nivå. Vår målbild är att skapa en heltäckande säkerhetskoncern som maximerar resursutnyttjandet och skapar långsiktig lönsamhet i en växande bransch.

Nu står vi inför en spännande framtid. Fusionen med Sensec Holding AB kommer innebära nya möjligheter för koncernen. Vi blir större, vi får en bredare produktportfölj och en helt ny nordisk marknad som öppnar för internationell korsförsäljning. Jag känner mig stolt över vad vi har åstadkommit och förväntansfull inför framtiden.

Stockholm 2022-02-25
Mats Holmberg, VD
Transfer Group AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, tf vd Transfer Group, [email protected]
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, kl. 08.30.

Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar treårigt avtal värt ca 24 MSEK avseende bevakningstjänster för Scandic Hotels

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har tecknat ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning tillsammans med Scandic Hotels AB ("Scandic"). Uppdraget avser leverans av bevaknings- och säkerhetstjänster till ett ordervärde uppgående till ca 24 MSEK över hela avtalsperioden. CSG ser detta som ett strategiskt viktigt avtal då detta är första gången man erbjuder tjänster i hotellmiljö.


Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling värd ca 40 MSEK avseende bevaknings- och trygghetsskapande tjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har vunnit en upphandling med Örebro kommun och Futurum Fastigheter i Örebro avseende bevaknings- och trygghetsskapande tjänster. Uppdraget, som startar den 1 juni i år, sträcker sig över totalt fyra år med ett ordervärde uppgående till totalt ca 40 MSEK.


Transfer Group presenterar verksamhetsuppdatering med anledning av fusion och delger finansiell prognos för kommande fem år

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") offentliggör idag en verksamhetsuppdatering med anledning av den genomförda fusionen tillsammans med Sensec Holding. Pernilla Jennesäter, ny vd på Transfer, presenterar bolaget i en intervju tillsammans med Analyst Group, där hon samtidigt prognostiserar en årlig omsättningstillväxt kommande fem år om minst 20 procent med bibehållen lönsamhet. Intervjun finns tillgänglig ca kl 10.15 idag på bolagets hemsida, www.analystgroup.se/ag-play/. Under veckan ämnar Analyst Group att även publicera en analys på Transfer.


Fusionen mellan Transfer Group och Sensec Holding är per idag registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") kan idag meddela att fusionen med Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") är registrerad hos bolagsverket och därmed genomförd. I samband med genomförd fusion och som tidigare kommunicerats, har Transfer genomfört förändringar på såväl styrelseordförandeposten, VD-posten samt i ledningsgruppen.


Sensec Solutions ska leverera säkerhetsutrustning för bagagekontroll till ett värde om ca 17 MNOK

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Sensec Solutions AS, har vunnit en upphandling från TORP Sandefjord flygplats ("TORP") om att leverera säkerhetsutrustning för bagagekontroll i form av en EDS-röntgenmaskin inklusive serviceavtal. Avtalet, som även innefattar integration och installation av röntgenmaskinen, har ett ordervärde uppgående till ca 17 MNOK och kommer att levereras under tredje kvartalet i år.


BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN MELLAN TRANSFER GROUP OCH SENSEC HOLDING, SAMT PRELIMINÄR TIDPLAN AVSEENDE FUSIONEN

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Transfer Group AB (publ) ("Transfer") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec").


Transfer Group utser Behdad Malakan till ny Chief Financial Officer

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att Behdad Malakan har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Behdad kommer ha en kombinerad anställningsform där han kommer arbeta 50 procent i rollen som CFO för Transfer och 50 procent som Senior Controller för hans nuvarande arbetsgivare, Sensec Solutions AS, som även är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ). Han tillträder sin nya tjänst den 10 mars 2022.


Altum Security ser fortsatt stor efterfrågan inom högsäkerhetsprodukter

Föregående års avslutande kvartal var ett starkt kvartal för Transfer Group AB (publ):s dotterbolag, Altum Security AB ("Altum"). Vid förvärvet av Altum prognotiserade man nettoomsättningen och EBIT för innevarande år till 25 MSEK respektive 2,5 MSEK. Just nu ser man heller ingen anledning till att revidera dessa siffror då orderingången fortsatt ser stark ut.CSG erhåller auktorisation för att erbjuda larmcentralstjänster

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har blivit auktoriserade av Länsstyrelsen och fått godkänd certifiering av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) för att erbjuda larmcentralstjänster. CSG kommer nu att starta upp larmcentral i samarbete med STANLEY Security Sverige AB ("STANLEY Security"), Europas största elektroniska säkerhetsleverantör.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted