Transfer Group AB Delårsrapport Q3 2021

Finansiell information i sammandrag

Juli-september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 696 TSEK (2 955), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari 2021
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 856 TSEK (-2 301), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -1 227 TSEK (-2 301)
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -372 TSEK (-1 910), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 257 TSEK (-1 910)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 29 181 TSEK (8 197)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 647 TSEK (-4 772)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 949 TSEK (1 453)

Januari-september

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 144 285 TSEK (10 074), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari 2021
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -736 TSEK (-8 156), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 422 TSEK (-8 156)
 • Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till 4 037 TSEK (-5 241), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 5 195 TSEK (-5 241)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 375 TSEK (-10 161)

2021

2020

2021

2020

2020

TSEK

juli-sept

juli-sept

jan-sept

jan-sept

jan-dec

Nettoomsättning

50 696

2 955

144 285

10 074

15 284

Rörelseresultat

-1 856

-2 301

-736

-8 156

-12 424

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-372

-1 910

4 037

-5 241

-8 952

Eget kapital

29 181

8 197

29 181

8 197

7 793

Resultat per aktie, kr

-0,02

-0,03

-0,01

-0,10

-0,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 647

-4 772

-7 375

-10 161

-12 639

Likvida medel

4 949

1 453

4 949

1 453

1 595

Se sidan 15 för nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning för respektive segment/bolag.

Väsentliga händelser under perioden

 • Transfer Group AB noterades på Nordic SME den 30 augusti.
 • Transfer Group har under september månad förvärvat samtliga aktier i Altum Security AB. Tillträdesdagen var den 4 oktober. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK och ska erläggas genom kvittning av 8 955 222 nyemitterade aktier i Transfer, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134 328,33 kronor. Altum Security är verksamma inom etablering av skyddade miljöer. Produkterna är exempelvis säkerhetsdörrar, glasfilm, safe room, överräckningslådor, värdeslussar, galler och jalusier. Därtill kopplade tjänster som förstudie, projektering, genomförande, utbildning, dokumentation, underhåll och service. Altum Security arbetar företrädesvis inom segmentet B2B.
 • CSG utökade avtalet med Keolis Sverige. Avtalet innefattar ett bevakningsjobb som CSG utför åt Keolis Sverige. CSG har tidigare bistått med områdesbevakning under nattetid men, från och med 1 augusti 2021 bistår man med områdesbevakning dygnet runt.
 • CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsväktare sju dagar i veckan. Efter tio dagars avtalsspärr har CSG möjlighet att teckna ett tvåårigt avtal med Fastighetsägare i Järva, med möjlighet till förlängning av avtalet med två (2) år. Totalt avtalstid är 4 år. Avtalsvärdet uppgår till ca 6 MSEK årligen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Transfer Group AB och Sensec Holding AB har föreslagits att fusioneras. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer. Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda bolagen. Styrelserna ser en övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av Transfer och Sensec.
 • Peter Carlson tar över som VD i Transfer Group från 1 oktober. Tidigare VD Mats Holmberg övergår till arbetande styrelseordförande i Transfer Group.
 • Transfer Group ingår långsiktigt samarbetsavtal med Nordic Aigis. Nordic Aigis har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor och som kommer hjälpa Transfer i vår fortsatta tillväxtresa.
 • Amigo Tools får sin första order inom sjöfart, Viking Line beställer till alla sina fartyg.
 • Amigos nya multisensorlarm levereras till fastighetsägare i Järvaområdet.
 • Hampus Holmberg har avyttrat aktier med anledning av bodelning.
 • Transfer offentliggör fusionsdokument.
 • CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL.

Fokus på tillväxt

Det är med stor glädje och framför allt ödmjukhet som jag tagit över som verkställande direktör efter Mats Holmberg, under Q3. Transfer Group fortsätter att växa under Q3 trots en period där pandemin fortsatt har satt sina spår.

Idag presenterar vi vår rapport för det tredje kvartalet - ett kvartal där vi bland annat förvärvat Altum Security som kompletterar kunderbjudandet på ett bra sätt. Altum är ett bolag som leds av mycket kompetenta personer och kommer bidra positivt till Transfers resultat redan under Q4.

Covid-19 har påverkat främst Amigo negativt som drabbats av komponentbrist under kvartalet. Under inledningen av Q4 har detta dock börjat ljusna och vi ser nu en stor efterfrågan från potentiella kunder både nationellt och internationellt som är intresserade av framförallt Amigo Tools unika multisensorlarm. Vi ser nu fram emot att skala upp försäljningen ytterligare och bemöta den stora efterfrågan som finns.

CSG har under kvartalet en omsättningstillväxt som uppgår till totalt 3 % jämfört med Q2 2021. Dagligen skriver media om det nya "otrygga Sverige" och det märks tydligt att efterfrågan på CSGs tjänster ständigt ökar för varje månad som går, inte minst syns det på den vunna upphandlingen som presenterades så sent som i fredags. Den ökade efterfrågan på CSGs tjänster har bidragit till att vi varit tvungna att anställa mer personal vilket även är en stark bidragande faktor till kvartalets resultat. CSG har nu anställt den personalen som krävs för att vara väl förberedda att ta sig an uppdragen under Q4.

Nyligen presenterades en fusionsplan med Sensec Holding som innebär att "Nya Transfer" primärt kan fokusera på andra geografiska marknader och som öppnar upp för nya affärsmöjligheter som i slutändan ska gynna koncernen och skapa värde för aktieägarna.

Nya Transfer som bildas, förutsatt att fusionen röstas igenom, ska bidra med betydande organisatoriska synergier som tillåter koncernen att arbeta på ett mer effektivt och flexibelt sätt samtidigt som koncernen i sin helhet minskar overheadkostnaderna. Kombinationen av dessa effekter kommer resultera i förbättrade marginaler och ökad lönsamhet och vi är övertygade om att fusionen med Sensec kommer bära frukt och bidra till ett positivt resultat framgent.

Transfer Group fortsätter att följa sin långsiktiga strategi. Vi söker kontinuerligt efter nya bolag att förvärva in i koncernen, bolag som skapar synergieffekter och som bidrar till att Transfer Group blir Sveriges ledande säkerhetskoncern. Det fjärde kvartalet har börjat starkt och i takt med att de negativa effekterna från pandemin nu börjar släppa mer och mer så ser jag fram emot att visa på fortsatt tillväxt under det sista kvartalet. Sverige behöver förstärkt säkerhet nu mer än någonsin och vi gör vårt yttersta för att vara en bidragande faktor till detta.

Peter Carlson,
VD Transfer Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Carlson, VD Transfer Group, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021, kl. 08.00.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Extra bolagsstämma för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") ägde rum idag den 17 augusti 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar strategiskt viktigt avtal med Lindhagens Centrum avseende bevaknings- och säkerhetstjänster

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group ("CSG") har tecknat ett avtal med Lindhagens centrum avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster. Avtalet, som löper med årlig förnyelse med ett initialt ordervärde per år om 1,3 MSEK, innefattar stationär bevakning med en väktare/centrumvärd under samtliga dagar i veckan. I tillägg omfattas även avtalet av larmcentralstjänster samt att dagligen öppna och stänga centrumet.


Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling till ett ordervärde om ca 75 MSEK som omfattar bevakningstjänster på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har vunnit en upphandling som omfattar bevakningstjänster med ordningsvakter tillsammans med operatör i bevakningscentral dygnet runt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ordervärdet uppgår till ca 75 MSEK fördelat över fem år. Transfer Group utser Patrik Olsson till VD för Altum Security och Mil Sec

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") meddelar idag att Patrik Olsson har utsetts till ny VD för Bolagets helägda dotterbolag Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"). Patrik, som tidigare varit regionchef syd & väst för Altum, tillträder sina nya tjänster omedelbart. 


Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde om ca 30 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har tecknat ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde uppgående till ca 30 MSEK fördelat på två år. Uppdraget omfattar leverans av säkerhet- och bevakningstjänster till tre av kundens svenska industrienheter och anses vara av strategiskt vikt då det är första gången man erbjuder tjänsterna inom affärsområdet industri.Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om drygt 5 MSEK

Altum Security AB ("Altum") som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett större projekt i södra Sverige. Ordern, som till stor del består av säkerhetsglas, omfattas av ett ordervärde uppgående till drygt 5 MSEK. Leverans kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd i början på Q3 2022.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted