Kommuniké från extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ)

Idag måndagen den 4 oktober 2021 hölls extra bolagsstämma i Transfer Group AB (publ) ("Bolaget"). Vid stämman var 32 214 598 aktier representerade, vilket motsvarar 27,45 % av totala antalet aktier. Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag.

Beslut om riktad emission av aktier
Stämman beslutade om en emission av högst 8 955 222 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 134 328,33 kronor. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma säljarna av Altum. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 18 oktober 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningskursen uppgår till 1,34 kronor per aktie motsvarande den volymviktade kursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden 2-15 september och bedöms marknadsmässig. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast fem (5) bankdagar efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna i Bolaget ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, med apport eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:

Peter Carlson, VD Transfer Group, [email protected]

Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: [email protected]

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunderna trygghet.Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL

Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.Altum Security ska leverera fönster till exklusiv villa i Norrtälje skärgård

Altum Security AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1,5 MSEK. Ordern ska vara levererad i början av 2022.


Amigo Tools får sin första order inom sjöfart och order på Amigo Alarms nya multisensorlarm

Amigo Alarm Sweden AB som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group har fått en första order inom sjöfartssektorn från Viking Line. Rederikoncernen ska använda Amigo Tools ärendehanteringssystem för säkerhetsronderingar på alla deras fartyg samt för positionering av fartyget. Ordervärdet uppgår till ca 350 tkr. Samtidigt har även Amigo Alarm fått en order från fem olika fastighetsägare i Järva som köpt Amigos nya fastighetslarm som är ett så kallat multisensorlarm. Fastighetslarmet är Amigo ensamma om på marknaden vilket öppnar upp för stora möjligheter. Totala ordervärdet för fastighetslarmet uppgår till ca 1 MSEK.


Hampus Holmberg har avyttrat aktier med anledning av bodelning

Transfer Group AB (publ) ("Transfer") noterades på Nordic Growth Market den 30 augusti 2021. I samband med noteringen upprättades lock-up avtal på 12 månader för de större aktieägarna i bolaget. Vid tidpunkten för noteringen genomgick Hampus Holmberg en skilsmässa som nu är genomförd. Detta resulterade i att Hampus Holmberg avyttrade samtliga aktier inför bodelningen, dock utan godkännande från styrelsen, som nu i efterhand fått bekräftat att aktierna har avyttrats.Transfer Group senarelägger rapportdatum till den 29 november

Transfer Group AB (publ) "Transfer" senarelägger rapportdatum avseende tredje kvartalet till den 29 november med anledning av den föreslagna fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) "Sensec". Tidigare meddelat rapportdatum var den 22 november 2021.


Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer (i det följande hänvisar "Nya Transfer" till Transfers verksamhet efter att Fusionen genomförts). Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare representerandes cirka 40,76 procent av aktierna och rösterna i Transfer och aktieägare representerandes cirka 42,33 procent av aktierna och rösterna i Sensec har åtagit sig att rösta för Fusionen och andra nödvändiga åtgärder på extra bolagsstämma i respektive bolag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted