INFORMATION FRÅN TRANSFER GROUP AB (PUBL):S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Transfer Group AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 13 december i Solna.

Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.transfer.se.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, godkännande av fusionsplanen och emission av fusionsvederlag. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att gränserna avseende aktiekapital i § 4 ska ändras från att vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Gränserna avseende antal aktier i § 5 ska ändras från att vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till att vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000. Därutöver beslutades om mindre redaktionella ändringar.

Beslut om godkännande av fusionsplanen

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Transfer Group AB (publ) och Sensec Holding AB (publ) gemensamt antog den 18 oktober 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 oktober 2021 och kungjordes den 2 november 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Transfer som övertagande bolag och Sensec som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Sensec byts mot cirka 0,751671359 aktier i Transfer, dvs. antalet fusionsvederlagsaktier om 96 393 533 dividerat med antalet utestående aktier i Sensec den 18 oktober 2021. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Transfer och Sensec godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under första kvartalet 2022, och resulterar i upplösningen av Sensec, varigenom alla Sensecs tillgångar och skulder kommer att övergå till Transfer. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Beslut om emission av fusionsvederlaget

Stämman beslutade om emission av högst 96 393 533 aktier i Transfer som utgör fusionsvederlaget. Genom emissionen ökas Transfers aktiekapital med 1 445 902,995 kronor. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna är aktieägare som är upptagna i Sensecs aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. De aktier i Transfer som emitteras som fusionsvederlag berättigar till utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Holmberg, styrelseordförande i Transfer Group AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: 070-898 10 90

Kort om Transfer

Transfer Group AB (publ) bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället. Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger förutsättningar för bolagen att utvecklas, moderniseras och effektiviseras samt skapar skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare - en bredd som ger energi och unika visioner.

Nerladdningsbara filer

Transfer Groups dotterbolag CSG vinner upphandling till ett ordervärde om ca 75 MSEK som omfattar bevakningstjänster på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har vunnit en upphandling som omfattar bevakningstjänster med ordningsvakter tillsammans med operatör i bevakningscentral dygnet runt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ordervärdet uppgår till ca 75 MSEK fördelat över fem år. Transfer Group utser Patrik Olsson till VD för Altum Security och Mil Sec

Transfer Group AB (publ) ("Transfer" eller "Bolaget") meddelar idag att Patrik Olsson har utsetts till ny VD för Bolagets helägda dotterbolag Altum Security AB ("Altum") och Mil Sec Sverige AB ("Mil Sec"). Patrik, som tidigare varit regionchef syd & väst för Altum, tillträder sina nya tjänster omedelbart. 


Transfer Groups dotterbolag CSG tecknar avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde om ca 30 MSEK

Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har tecknat ett avtal med ett av de ledande svenska bolagen inom kartong- och papperstillverkning till ett ordervärde uppgående till ca 30 MSEK fördelat på två år. Uppdraget omfattar leverans av säkerhet- och bevakningstjänster till tre av kundens svenska industrienheter och anses vara av strategiskt vikt då det är första gången man erbjuder tjänsterna inom affärsområdet industri.Transfer Groups dotterbolag Altum Security har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett ordervärde om drygt 5 MSEK

Altum Security AB ("Altum") som är ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) har fått i uppdrag att leverera säkerhetshöjande produkter till ett större projekt i södra Sverige. Ordern, som till stor del består av säkerhetsglas, omfattas av ett ordervärde uppgående till drygt 5 MSEK. Leverans kommer att ske i flera etapper med start omgående och beräknas vara slutförd i början på Q3 2022.
Transfer Group undertecknar avsiktsförklaring avseende samarbetsavtal tillsammans med I-SEC International Security

Transfer Group ("Transfer") har undertecknat en avsiktsförklaring med I-SEC International Security B.V ("I-SEC"), ett internationellt säkerhetsföretag med fokus på flyg- och flygplatssäkerhet. Syftet med samarbetsavtalet är att båda parter tillsammans ska kunna lämna in ännu mer kvalitativa och konkurrenskraftiga anbud på de större flygplatserna i Sverige och utmana den traditionella säkerhetsmarknaden i landet. Således drar man nytta av varandras erfarenheter för att bli det bästa alternativet för upphandlande myndigheter i framtiden.


Transfer Groups dotterbolag Amigo Alarm får sin första order i Finland

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Amigo Alarm Sweden AB ("Amigo") får en order på Amigo Tools i Finland från AXIA Security Services OY, ett säkerhetsföretag som bl.a. erbjuder väktar-, ordningsvakts-, personskydds- och värdetransportstjänster. Ordern kan ses som en genombrottsorder, trots att det är ett något lägre ordervärde, då det är första gången man levererar sitt skalbara rapporteringssystem till Finland. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted