Delårsrapport januari - september 2021

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 176,3 (170,0) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 120,5 (111,3) miljoner kronor motsvarande 1,70 (1,57) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 108,5 (40,5) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 2,7 (-7,7) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 224,6 (113,9) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 110,5 (112,9) miljoner kronor motsvarande 1,56 (1,60) kronor per aktie.

· Utbetald utdelning uppgick till 46,7 (43,9) miljoner kronor motsvarande 0,66 (0,62) kronor per aktie.

· Under perioden ingick bolaget avtal om att avyttra fastigheten Sörred 7:31 till Niam. Försäljningspriset baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 870 miljoner kronor före avdrag för latent skatt på 32 miljoner kronor.

· Under perioden mottogs uppsägningar av hyresavtal motsvarande 54 650 kvm med en årshyra om 57,6 miljoner kronor. Det största avtalet utgör 47 900 kvm med löptid till 31 december 2024 vilket tidigare pressmeddelats den 20 augusti 2021.

· Under perioden tecknades förlängningar av befintliga samt nya hyresavtal motsvarande 33 000 kvm med en årshyra på 35,1 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor utgör hyresökningar i befintliga avtal som förlängts och 3,4 miljoner kommer av uthyrning.

TREDJE KVARTALET 2021

· Hyresintäkterna uppgick till 59,3 (56,8) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 40,5 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,57 (0,55) kronor per aktie.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt -170,6 (15,4) miljoner kronor, varav -255 miljoner kronor är hänförliga till fastigheten Sörred 8:4 till följd av erhållen uppsägning för avflyttning av 47 900 kvadratmeter.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -0,1 (-0,9) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -103,0 (42,2) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 38,9 (38,6) miljoner kronor motsvarande 0,55 (0,55) kronor per aktie.

PROGNOS FÖR 2021

För 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna försäljningar uppgå till 152 miljoner kronor vilket är samma som kommunicerats föregående kvartal.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Till följd av försäljning av fastigheten Sörred 7:31 har styrelsen i Torslanda Property Investment för avsikt att föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om ett frivillig inlösenerbjudande. Erbjudandet avses omfatta var femte aktie i bolaget till inlösenpris 23,84 kronor per aktie motsvarande NAV den 30 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19,

E-mail: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, [email protected], Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:30 CET.


TPI delårsrapport Q1 2022


TPI Q4 2021 rapportDelårsrapport Q2 2021


Årsredovisning 2020


Delårsrapport Q1 2021


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted