Torslanda Property Investment AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2019

RÄKENSKAPSÅRET 2019

· Hyresintäkterna ökade med 87 % till 95,7 miljoner kronor (51,1 miljoner kronor föregående år).
· Förvaltningsresultatet ökade med 78 % till 59,6 (33,5) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per aktie ökade med 13 % till 17,62 (15,65) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 10,7 (30,0) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 8,8 (1,9) miljoner kronor.
· Årets resultat efter skatt uppgick till 51,8 (47,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg till 57,3 (31,2) miljoner kronor motsvarande 16,93 (14,57) kronor per stamaktie.
· Investeringarna uppgick till 2 344 (-) miljoner kronor varav 2 341 (-) avsåg fastighetsförvärv av 6 fastigheter från bolagets huvudägare Söderport Holding AB. Förvärvet genomfördes den 1 oktober 2019
· Torslanda Property Investment genomförde en riktad nyemission av 4 937 575 aktier i samband med ovanstående förvärv.
· Från och med 2019 upprättar Torslanda Property Investment AB sin års- och koncernredovisning enligt EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Tillämpning sker från den 1 januari 2019 och jämförelseåret 2018 har omräknats till det nya regelverket.
· Den 25 november 2019 tillträdde Stefan Berg som VD i bolaget.
· Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8,80 kronor med kvartalsvis utbetalning om 2,20 kronor.


ANDRA HALVÅRET 2019

· Hyresintäkterna ökade till 69,6 miljoner kronor (25,6 miljoner kronor föregående år).
· Förvaltningsresultatet ökade till 43,8 (17,1) miljoner kronor.
· Förvaltningsresultat per aktie ökade med 28 % till 10,20 (8,00) kronor.
· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 2,7 (30,0) miljoner kronor.
· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 7,9 (1,2) miljoner kronor.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 33,0 (34,2) miljoner kronor.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg till 42,4 (15,1) miljoner kronor motsvarande 12,52 (7,04) kronor per aktie.

Utdrag ur VD Stefan Bergs kommentar till bokslutskommunikén

"Torslanda Property Investment har haft ett händelserikt år. Under året avtalades om förvärv av sex fastigheter från bolagets huvudägare Söderport Holding AB. Fastigheterna är likt den tidigare ägda fastigheten Sörred 8:4 belägna i Torslanda utanför Göteborg och uthyrda främst till Volvo Cars. I samband med förvärvet upptogs ny finansiering hos Swedbank, Nordea och Helaba och befintliga lån löstes. Lånen har olika löptid och räntebindning. Förvärvet medför att de totala intäkterna inklusive tillägg på årsbasis ökar till 226 miljoner kronor samtidigt som den uthyrningsbara ytan ökar till 194 000 kvm. Förvaltningsresultatet ökade med 13% per aktie jämfört med föregående år till 17,62 kr. Det är värt att tydliggöra att det är ett genomsnitt under året då både antalet aktier, fastighetportföljen samt låneportföljen förändrades, sett till enbart det fjärde kvartalet är ökningen något större utan djupare analys av säsongsjustering av kostnader. Bolaget går i och med detta från att vara ett passivt förvaltat enfastighetsbolag till ett aktivt fastighetsbolag med ambition att bygga upp en egen organisation och målsättning att växa. Som ett första steg har undertecknad anställts som VD, med tillträde i november 2019."


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD
Telefon: +46 737 08 82 19,
E-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se
alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.

Informationen är sådan som Torslanda Property Investment AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 12.30 CET.

Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - juni 2020

Första halvåret 2020

· Hyresintäkterna uppgick till 113,2 (26,1) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 72,6 (15,9) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 1,03 (0,74) kronor

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 25,1 (8,0) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -6,8 (0,9) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 71,6 (18,9) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 74,3 (13,0) miljoner kronor motsvarande 1,05 (0,61) kronor per aktie.

· Investeringarna uppgick till 1,4 (-) miljoner kronor.

· Torslanda Property Investment genomförde den 20 mars en uppdelning av aktier innebärande att varje aktie delats upp i 10 aktier, en så kallad aktiesplit 10:1.

Andra kvartalet 2020

· Hyresintäkterna uppgick till 56,6 (12,9) miljoner kronor

· Förvaltningsresultatet uppgick till 36,8 (8,0) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 0,52 (0,37) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 5,5 (8,0) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -2,0 (0,3) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,6 (12,5) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 41,2 (8,2) miljoner kronor motsvarande 0,58 (0,38) kronor per aktie.

· Investeringarna uppgick till 1,0 (-) miljoner kronor.


Kommuniké från årsstämma i Torslanda Property Investment AB den 19 maj 2020

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades:


Torslanda Property Investment AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Torslanda Property Investments årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida http://www.torslandapropertyinvestment.com/ och bifogas detta pressmeddelande.


Torslanda Property Investment AB (Publ) publicerar delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

· Hyresintäkterna uppgick till 56,6 (13,2) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 35,8 (7,9) miljoner kronor.

· Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 0,51 (0,37) kronor.

· Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 19,6 (-) miljoner kronor.

· Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt -4,8 (0,6) miljoner kronor.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 40,0 (6,3) miljoner kronor.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 33,1 (4,8) miljoner kronor motsvarande 0,47 (0,23) kronor per aktie.

· Investeringarna uppgick till 0,4 (-) miljoner kronor.

· Torslanda Property Investment genomförde den 20 mars en uppdelning av aktier innebärande att varje aktie delats upp i 10 aktier, en så kallad aktiesplit 10:1.


Kallelse till årsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14.00 i AB Sagax lokaler på Engelbrektsplan 1 i Stockholm.


Information om beslutad uppdelning av aktier (aktiesplit 10:1) i Torslanda Property Investment AB

I enlighet med beslut på Torslanda Property Investment AB:s extra bolagsstämma den 10 mars 2020 kommer en uppdelning av aktierna i bolaget att genomföras, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (så kallad aktiesplit 10:1). Uppdelningen sker utan ändring av aktiekapitalet i bolaget men kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona per aktie till 0,10 kronor per aktie.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB den 10 mars 2020

Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2020 godkände bolagsstämman styrelsens förslag om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier innebärande att varje aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.


Kallelse till extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment AB (publ)

Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 mars 2020 kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.


Torslanda Property Investment AB föreslår uppdelning av aktier (split 10:1) för beslut på extra bolagsstämma samt senarelägger datum för årsstämma

Styrelsen för Torslanda Property Investment AB har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 10 mars 2020 att besluta om en uppdelning av aktierna i Torslanda Property Investment, varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio aktier (så kallad aktiesplit 10:1). Aktiespliten föreslås i syfte att möjliggöra för bolagets indirekta huvudägare, AB Sagax och Nyfosa AB, att dela ut delar av sina aktieinnehav i Torslanda Property Investment till sina aktieägare vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel, vilket gynnar aktieägarna och underlättar den fortsatta utvecklingen av TPI. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelandeFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted