Kommuniké från extra bolagsstämma i Tingsvalvet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") avhöll extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Extra bolagsstämman utsåg Per Berggren respektive Håkan Karlsson till nya styrelseledamöter i Tingsvalvet, för att ersätta Nils Sköld respektive Juhani Nyman, samt utsåg Sven Engwall till ny styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag, gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt fondemission av nya stamaktier av serie B

Extra bolagsstämman beslutade att införa ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B, i Bolagets bolagsordning. Vid införandet ska nuvarande aktieslag som benämns stamaktier framöver benämnas stamaktie av serie A, dvs. samtliga nu utgivna stamaktier ska vara stamaktier av serie A.

Stamaktierna av serie B har samma ekonomiska rättigheter som befintliga stamaktier av serie A, men medför endast 1/10 röst per aktie. Stamaktier av serie A medför en röst per aktie. Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till stamaktier av serie B.

Extra bolagsstämman beslutade även om en fondemission av nya stamaktier av serie B. Tingsvalvets avsikt är att stamaktierna av serie B ska noteras på Spotlight Stock Market under hösten 2022. Mot bakgrund av fondemissionen beslutade extra bolagsstämman även att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor och att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000 aktier.

Genom fondemissionen ökas Bolagets aktiekapital med 6 440 000 kronor genom emission av 6 440 000 nya stamaktier av serie B. En stamaktie av serie A berättigar till en ny stamaktie av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital. Avstämningsdag för fondemissionen är den 5 september 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Extra bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på extra bolagsstämman antagna bolagsordningens gränser.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se.

______________

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Stockholm i augusti 2022

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Tel: +46 70 618 24 61
Email: [email protected]

Om Tingsvalvet
För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Tingsvalvet förvärvar fastigheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter till ett fastighetsvärde om sammanlagt 21 miljoner kronor, primärt för handelsändamål. 


Flaggning i Tingsvalvet

Flaggning i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)


Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 27 miljoner kronor.  


Kommuniké från extra bolagsstämma i Tingsvalvet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") avhöll extra bolagsstämma den 5 augusti 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Tingsvalvet förvärvar fastighet

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet") har idag förvärvat och tillträtt en fastighet till ett fastighetsvärde om 27,5 miljoner kronor primärt för lager/logistik ändamål.  


Tingsvalvet Fastighets AB (publ)s företrädesemission av units registrerad, handel med BTU upphör

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)s företrädesemission av units registrerad, handel med BTU upphör den 21 juli 2022 och första dag för handel beräknas bli 27 juli 2022 


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TINGSVALVET FASTIGHETS AB (PUBL)

Aktieägarna i Tingsvalvet Fastighets AB (publ), org.nr 559177-5290 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti 2022.


Tingsvalvet Fastighets AB:s (publ) slutför apportemission avseende samtliga aktier i RetailFast Holding AB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) ("Tingsvalvet" eller "Bolaget") har slutfört tidigare offentliggjord apportemission av 3 400 000 stamaktier i Bolaget som beslutades av årsstämman den 23 maj 2022. Rätten att teckna de nya aktierna tillkom endast aktieägarna i RetailFast Holding AB, org.nr. 559165-2473, ("RetailFast") med rätt och skyldighet att tillskjuta aktier i RetailFast såsom betalning i form av apportegendom ("Apportemissionen"). Genom Apportemissionen, vars teckningsperiod löpte ut den 16 juni 2022, tillfördes Bolaget samtliga aktier i RetailFast som har ett totalt fastighetsvärde om cirka 682 MSEK.


Tingsvalvet Fastighets AB:s (publ) företrädesemission om 228 MSEK övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET


Tingsvalvet Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units (preferensaktier och teckningsoptioner) om 228 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted