Tempest Security omorganiserar för att möta kommande tillväxt

Tempest Security AB (publ.) presenterar idag en ny organisation för att kunna växla upp koncernens förvärvsfokus och tillväxt ytterligare. Det ska ske genom att skapa ett litet, flexibelt och agilt moderbolag samt ge dotterbolagen ökad självständighet och bättre förutsättningar för att snabbt anpassa sig till kunders krav på de lokala marknaderna. Det är bolagets förväntan att dessa åtgärder ska tydliggöra de värden som finns och stärka verksamheten vidare i resan mot en omsättning om 1 miljard kronor och en EBITDA marginal om 10%.

Under det senaste året har styrelsen och ledningen i Tempest Security genomlyst alla delar av verksamheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå koncernens uppsatta mål; att år 2025 nå 1 miljard i omsättning med 10% EBITDA marginal.

Bedömningen från såväl ledning, som styrelse, är att en betydande del av koncernens framtida internationella tillväxt kommer att vara förvärvsdriven. Som resultat av denna bedömning utvecklar vi vår organisation för att möta de krav detta ställer. Det innefattar bland annat att koncernens dotterbolag blir mer självständiga och att de får tydligare helhets- och resultatansvar, att koncerngemensamma funktioner minimeras och att ytterligare effektivisering kan uppnås. Vi ser att mer resurser lokalt och regionalt i dotterbolagen kommer att föra dem än närmre sina kunder och vidare stärka deras förmåga att anpassa lösningar efter rådande behov, samt arbeta på organisk tillväxt med rätt förutsättningar. Koncernbolaget i sin tur ges utrymme att fullt ut fokusera på förvärv och vara kravställare mot dotterbolagen. Arbetet påbörjas idag och skall vara fullt i drift efter andra kvartalet 2022.

Dessa förändringar berör merparten av de idag koncerngemensamma funktionerna som HR/lön, redovisning, försäljning, teknik och IT samt marknadskommunikation. Bolagets ledning är övertygad om att dessa förändringar är nödvändiga för att på bästa sätt tydliggöra dotterbolagens värde, tillvarata unik kompetenser samt maximera deras bidrag till att uppfylla koncerns mål och övergripande värde. Den nya organisationsstrukturen kan sammanfattas som följer:

Koncernmodern - ett aktivt ägarbolag för hel- eller delägda verksamhetsbolag som verkar inom säkerhet och riskhantering samt andra angränsande områden vilka ledningen för bolaget kan finna intressanta ur tillväxt och lönsamhetsperspektiv. Fokus ligger inom M&A, ekonomistyrning och governence samt rapportering och investerarrelationer.

Dotterbolag - skall individuellt driva försäljning, marknadsföring, produktion samt löpande utveckling av respektive affär. Dotterbolagen följs upp och utvärderas baserat på intäktsutveckling, tillväxt i externa kundavtal samt lönsamhet och marginal i affären. Verksamhetsbolagen kommer drivas av verksamhetschefer med ansvar för resultat och kostnadseffektivitet. Med detta styrsätt kommer koncernen lättare kunna addera nya verksamheter.

Koncernledningen kommer under första kvartalet 2022 se över alla kostnader som rör den centrala verksamheten för att reducera total overhead och ge dotterbolagen rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi avser att återkomma inför första kvartalsrapporten 2022 om hur framtida rapportering kommer att se ut givet dessa förändringar.

Dessa förändringar genomförs för att stödja Tempest Securitys kommunicerade strategi; att växa såväl organiskt som genom förvärv. Koncernledningen och styrelsen för Tempest utvärderar kontinuerligt möjligheter att genom förvärv addera verksamheter som förstärker helheten och adderar tillväxt, samt kassaflöden till koncernen.

Kostnaderna för att genomföra dessa förändringar estimeras att uppgå till cirka 7,5 miljoner kronor, vilka till del kommer belasta fjärde kvartalet 2021. Bolaget estimerar att den årliga besparingen uppgår till 6,5 miljoner kronor vilka beräknas att ge full effekt från tredje kvartalet 2022.

Förändringar av ledande befattningshavare

Då bolaget decentraliseras kommer flera centrala funktioner och medarbetare flytta till dotterbolagen. Moderbolaget kommer att ha ett minimalt antal anställda för att upprätthålla de centrala funktionerna.

Koncernens ledningsgrupp kommer från 2022-01-01 bestå av:
Andrew Spry, koncernchef och verkställande direktör
Lotta Iverstrand, finanschef
Carl Höglund, senior rådgivare

Övriga ledande befattningshavare i Tempest Security kommer att vara de ansvariga för koncernens dotterbolag.

Tempest Security Sverige AB, Tempest Services AB, Örestads industribevakning AB, Malmö Industrivakt HB.
Verksamhetschef: Anders Lundström

Tempest Security Risk Solutions AB, Tempest Education AB, Tempest Security AS (Danmark), Gothia Protection A/S (Norge), Tempest Security Inc (USA)
Verksamhetschef: Sonny Schürer

Tempest Security LTD (UK och Turkiet) inkl. dotterbolag (I-CRC, Fusion 85, Scisco Global Solutions)
Verksamhetschef. Paul Warren

I samband med omorganisationen har bolagets vice VD och tillika HR-chef Marie Rosenquist Berthold valt att lämna bolaget. Rosenquist Berthold kommer att avsluta sin tjänst under första kvartalet 2022.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl 10:00.

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi finns även i Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och i USA samt med representation i Finland, Estland och Spanien.

Tempest Security tecknar avtal i Florida, USA.

Tempest Security AB (publ) amerikanska dotterbolag Tempest Security Inc. har tecknat ett avtal om leverans av säkerhetstjänster. Avtalet beräknas ha ett värde om c:a 9 miljoner svenska kronor per år. Avtalet bedöms ha god lönsamhet.


Tempest Security omorganiserar för att möta kommande tillväxt

Tempest Security AB (publ.) presenterar idag en ny organisation för att kunna växla upp koncernens förvärvsfokus och tillväxt ytterligare. Det ska ske genom att skapa ett litet, flexibelt och agilt moderbolag samt ge dotterbolagen ökad självständighet och bättre förutsättningar för att snabbt anpassa sig till kunders krav på de lokala marknaderna. Det är bolagets förväntan att dessa åtgärder ska tydliggöra de värden som finns och stärka verksamheten vidare i resan mot en omsättning om 1 miljard kronor och en EBITDA marginal om 10%.


Tempest Security AB (publ.) delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Hög tillväxt, nya förvärv och god lönsamhet i tredje kvartalet 2021


Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 25 maj 2021 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.


Tempest Security tillträder Örestads Industribevakning och Malmö Industrivakter.

Tempest Security AB (publ.) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tillträtt samtliga aktier i Örestads Industribevakning AB samt övertagit återstående andelar av Malmö Industrivakter Handelsbolag.Tempest Security tecknar avtal för konsulttjänster med stor offentlig aktör

Tempest Security AB (publ) tecknar ramavtal rörande kvalificerade tjänster inom riskhantering till en stor offentlig aktör.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader


Tempest Security tecknar avtal gällande bevakningstjänster med Tumba Centrum och Högdalen Centrum

Tempest Security har tecknat avtal med Niam VII Stationsfastigheter om leverans av bevakningstjänster i Tumba Centrum samt Högdalen Centrum.


TEMPEST SECURITY AVSER FÖRVÄRVA ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING

Tempest Security fortsätter växa i Sverige inom bevakningssegmentet och i ett led att öka den geografiska täckningen har idag en avsiktsförklaring (LOI) ingåtts om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted