Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2021

Stärkt underliggande marginal

Första kvartalet 2021

Nettoomsättningen minskade med -4% till 76,3 (79,4) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 1,6 (3,0) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,8) MSEK.

Periodens resultat var -0,9 (0,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 (0,8) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Nyemission om 880 000 aktier genomförd vilket tillfört bolaget 34 MSEK före emissionskostnader.

Omtecknat avtal med Stockholm Quality Outlet med avtalsvärde om 8 MSEK.

Den 10 mars 2021 förvärvades de brittiska bolagen Fusion 85 Ltd och Scisco Global Solutions Ltd till ett belopp om 16,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Förnyat tilldelningsbeslut med Stockholms universitet till ett förväntat avtalsvärde om 65 MSEK.

Tempest etablerar verksamhet i USA.

Ord från VD:
Marginalförstärkning i samtliga segment

Coronapandemin har fortsatt påverka vår omsättning under första kvartalet, men det är glädjande att se att vi trots det har förstärkt marginalen i samtliga segment. Vi har under kvartalet mottagit begränsade statliga stöd relaterat till pandemin; 0,6 (1,1) MSEK. För gruppen som helhet tyngs lönsamheten av satsningar inom förvärv, IT och vissa rekryteringar samt vår internationella expansion.

Bevakningsverksamheten fortsätter att leverera ett starkt underliggande resultat trots utmaningarna som pandemin medför. Vi började se en återhämtning av den kommersiella aktiviteten under kvartalets senare del, vilket är positivt. Särskilda tjänster är åter i tillväxt och fördubblade sin lönsamhet mot året innan. Vi har sett en ökande efterfrågan som tycks fortsätta, bland annat inom reseskydd. Det är min övertygelse att segmentet Särskilda tjänster kommer att bli en allt viktigare del i att nå våra finansiella mål. Övriga segment som inkluderar vår Security Operations Center fortsätter att utvecklas positivt så väl i omsättning som resultat.

Koncernens resultat tyngs av de satsningar som vi tidigare kommunicerat. Vi startade vår danska verksamhet i början av året. De första månaderna har varit positiva, med högre tillväxt och bättre resultat än väntat. Under första kvartalet har ett förberedande arbete för intåg på den nordamerikanska marknaden skett. Processen har gått snabbare än planerat och i början av maj kom verksamheten igång. Att vi påskyndat steget är drivet av ökande kundefterfrågan och att vi ser ett tydligt utrymme för en ny aktör i USA. Den amerikanska säkerhetsmarknaden är världens största och på sikt ser vi att vår verksamhet i Nordamerika har möjlighet att bli en omfattande del av vår omsättning.

Stockholm 2021-05-25

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 12:15.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Nerladdningsbara filer


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2022

Hög tillväxt och god lönsamhet på  etablerade marknader Helena Skarle tillträder som verkställande direktör för Tempest Security

Styrelsen i Tempest Security AB (publ.) har idag utsett Helena Skarle till verkställande direktör och koncernchef för Tempest Security med omedelbart tillträde. Helena Skarle är sedan februari 2022 tillförordnad verkställande direktör i bolaget.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TEMPEST SECURITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr. 556936-8524, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.


Tempest Security tilldelas konsult- och rådgivningsavtal med flera offentliga aktörer

Tempest Security AB (publ.) dotterbolag Tempest Security Risk Solutions AB har erhållit ett tilldelningsbeslut för kvalificerade konsult- och rådgivningstjänster i en LOU-upphandling där flera kommunala aktörer gemensamt upphandlat avropsavtal.


Tempest Security tillträder Dynamic Security Solutions, DSS

Tempest Security AB (publ.) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Holding Inc. tillträtt Dynamic Security Solutions LLC (DSS).


Tempest Security genomför en riktad nyemission inom ramen för förvärvet av Dynamic Security Solutions

Styrelsen för Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") har idag den 1 april 2022, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission till James Mennuti om 263 602 aktier. Emissionen har skett i samband med tillträdet av Dynamic Security Solutions Inc. och som har kommunicerats genom Bolagets publicerade pressmeddelande den 8 mars 2022. Köpeskillingen i förvärvet uppgår till sammanlagt 2 900 000 USD vilket erläggs med 2 150 000 USD kontant och 750 000 USD i nyemitterade aktier i Bolaget.


Tempest Security AB tillförs 11,6 MSEK genom riktad emission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I TEMPEST SECURITY AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted