Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende att Tempest slutför förvärv av Fusion 85 och Scisco Global Solutions

Igår, den 10 mars 2021 klockan 15:40, publicerade Tempest Security AB (publ) ett pressmeddelande avseende att bolaget förvärvat och tillträtt samtliga aktier i Fusion 85 Ltd och SciscoGlobal Solutions Limited.

Tyvärr saknade det publicerade pressmeddelandet information om framtida finansiella utsikter. Med anledning av detta vill Tempest Security förtydliga gårdagens pressmeddelande med följande:

Bolagen tillsammans förväntas för 2021 växa i omsättning från 2020 års GBP 1,1 m till ca GBP 1,35 m med en bibehållen historisk lönsamhet om ca 20% något som stärker gruppens lönsamhet i linje med de mål som satts för året.

Pressmeddelandet som publicerades 2021-03-10 i sitt orginalutförande var som följer:


Tempest Security AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt samtliga aktier i Fusion 85 Ltd och SciscoGlobal Solutions Limited ("Bolagen"), allt i enlighet med ett undertecknat aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet"). Förvärvet, för vilket ett LOI tidigare kommunicerats, är ytterligare ett steg mot Tempest Securitys mål att öka omfattningen av högkvalitativa konsulttjänster inom säkerhetsområdet.

Köpeskillingen enligt Aktieöverlåtelseavtalet uppgår till GBP 1 100 206. Hela köpeskillingen har erlagts kontant. Säljarna av Bolagen är fyra privatpersoner ("Säljarna"), varav två är aktiva i Bolagen ("Nyckelpersonerna"). Nyckelpersonerna kommer även fortsatt att vara aktiva i Bolagen.

Säljarna är vidare berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling, om vissa nyckeltal i Bolagen uppnås. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt komma att uppgå till GBP 268 250 och utfalla år 2024. Den totala köpeskillingen kan därmed maximalt komma att uppgå till GBP 1368 456.

Nyckelpersonerna har vidare, enligt ett återinvesteringsavtal ("Återinvesteringsavtalet"), åtagit sig att förvärva aktier i Tempest Security till ett belopp om sammanlagt GBP 362 138. Förvärv ska ske inom 30 dagar från tillträdesdagen eller enligt annat överenskommet datum och kan komma att ske på eller utanför marknaden. Enligt Återinvesteringsavtalet får Nyckelpersonerna avyttrade en tredjedel (1/3) av sitt aktieinnehav i Tempest Security varje år med start 2022.

Bolagen omsatte tillsammans cirka GBP 1,1 m under 2020.

Fusion 85 och Scisco Global Solutions väntas växa med god lönsamhet under 2021 och förvärvet väntas öka Tempest Securitys omsättning och vinst för 2021.

"Vi har en tydlig ambition att växa med starkare marginaler mot vårt mål att omsätta en miljard kronor år 2025. Genom förvärvet av Bolagen stärker vi vår position som en av de ledande leverantörerna av avancerade tjänster inom varumärkesskydd och tjänster för att motverka piratkopiering. Samtidigt ser vi stora möjligheter till synergieffekter mellan Bolagen och vårt befintliga bolag i Storbritannien i-CRC, och därigenom ytterligare stärkta marginalerna", säger Andrew Spry, VD för Tempest Security.

Om Bolagen

FUSION 85 grundades 2008 och är specialiserat på undersökningar av immateriella rättigheter och varumärkesskydd. FUSION 85 arbetar för ett brett utbud av kunder från både den offentliga och privata sektorn, inklusive några av världens ledande varumärken, internationella advokatbyråer, brottsbekämpande myndigheter samt ett brett utbud av små och medelstora företag.

SCiSCO Global Solutions är ett utredningsföretag med omfattande erfarenhet av alla aspekter av brottsutredning och andra utredningar, specialiserat på försäkringsärenden och försäkringsbedrägerier. SCiSCO-kunder inkluderar ledande försäkringsbolag, advokatbyråer och blue-chip-företag och stödjer främst försäkringsgivare, skadechefer, skadereglerare, underwriters och advokater.

Båda företagens personal har lång erfarenhet av att hantera komplexa och avancerade brottsutredningar på hög nivå såväl nationellt som internationellt. Alla utredningar följer Police and Criminal Evidence Act, Criminal Procedure and Investigations Act, the Regulation of Investigatory Powers Act och relevanta nationella lagstiftning och förordningar.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl 20:15.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark.

Nerladdningsbara filer

Tempest Security tecknar avtal för konsulttjänster med stor offentlig aktör

Tempest Security AB (publ) tecknar ramavtal rörande kvalificerade tjänster inom riskhantering till en stor offentlig aktör.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader


Tempest Security tecknar avtal gällande bevakningstjänster med Tumba Centrum och Högdalen Centrum

Tempest Security har tecknat avtal med Niam VII Stationsfastigheter om leverans av bevakningstjänster i Tumba Centrum samt Högdalen Centrum.


TEMPEST SECURITY AVSER FÖRVÄRVA ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING

Tempest Security fortsätter växa i Sverige inom bevakningssegmentet och i ett led att öka den geografiska täckningen har idag en avsiktsförklaring (LOI) ingåtts om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.


Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 25 maj 2021

Tempest Security AB (publ) höll årsstämma den 25 maj 2021 varvid i huvudsak beslut enligt nedan fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelse till årsstämman som finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://tempestgroup.se/.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2021

Stärkt underliggande marginal


Tempest Security AB (publ) enters the U.S. market in ongoing international expansion

As of today, 4 May 2021, Tempest Security offers its comprehensive range of security and executive protection services throughout the United States.


TEMPEST SECURITY ETABLERAR VERKSAMHET I USA

Tempest Security AB (publ) expanderar internationellt och etablerar verksamhet i USA. Från och med dagens datum (2021-05-04) erbjuder Tempest Security bevaknings- och personsäkerhetstjänster över hela USA.Tempest Security tilldelas avtal med Stockholms universitet rörande bevakningstjänster

Tempest Security har idag informerats om att Stockholms universitet tilldelat bolaget nytt avtal om leverans av bevakningstjänster. Tempest Security levererar redan idag de tjänster tilldelningen avser.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted