KALLELSE till extra bolagsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 juni 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 12 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 12 juni 2020 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta sin förvaltare.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Tempest Security AB (publ), att: INVESTORS, Rålambsvägen 17, 18 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet "bolagsstämma") eller via e-post [email protected] Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempest.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress.

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av Covid-19 (coronasmittan)

Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till bolagsstämman har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid bolagsstämman utan att istället delta via ombud eller poströstning. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolagets riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi bedömer att det behövs.

Information om poströstning och insamling av fullmakter

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du på bolagets hemsida (https://investor.tempest.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 16 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 12 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda en fullmakt till Carl Höglund som kan företräda aktieägaren vid stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Fullmaktformuläret finner du på bolagets hemsida (https://investor.tempest.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/). Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 16 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 12 juni 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning för stämman

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om godkännande av försäljning av bolagets aktieinnehav i Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB

  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om godkännande av försäljning av bolagets aktieinnehav i Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB

Tempest Security AB (publ):s ("Tempest") helägda dotterbolag GPG Holding AB ("GPG") har den 2 juni 2020 ingått aktieöverlåtelseavtal med Nordic Invest 365 AB ("Nordic Invest") om försäljning av GPG:s innehav av aktier i Nordic Protection Academy AB ("NPA"). Genom aktieöverlåtelseavtalet avyttrar GPG sitt innehav om 255 aktier, motsvarande 51 procent av aktierna, i NPA. Niklas Bogestål äger resterande 49 procent av aktierna i NPA och är ensam styrelseledamot i NPA samt ensam ägare till Nordic Invest. Nordic Invest är därför att anse som närstående till Tempest och överlåtelsen ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av den extra bolagsstämmans godkännande.

Försäljningslikviden uppgår till omkring 287 000 kronor och ska erläggas av köparen (NPA) i form av ett kontant vederlag på tillträdesdagen. Styrelsen bedömer att aktieöverlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor. Tillträde till aktierna i NPA ska ske den 18 juni 2020 eller sådan annan dag som Parterna kommer överens om, men senast den 22 juni 2020, givet att bolagsstämman i Tempest Security AB (publ) har godkänt transaktionen.

NPA har varit ett delägt bolag och Tempest och minoritetsägaren har kommit överens om att båda parterna gynnas av att inte längre bedriva verksamheten i NPA tillsammans. Styrelsen bedömer att det ligger i Tempests intresse att sälja aktierna i NPA, eftersom NPA i dagsläget belastar Tempests kassaflöde och resultat negativt, samt att ägandet av NPA inte innebär några synergier för Tempest.

Köpeskillingen för aktierna baseras på förhandlingar mellan parterna samt att NPA behöver betydande kapitaltillskott för att fortsätta bedriva verksamheten, och ett sådant kapitaltillskott bedömer styrelsen för Tempest inte är i Bolagets intresse att genomföra. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att köpeskillingen är marknadsmässig och att transaktionen i övrigt sker på marknadsmässiga villkor.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av 255 aktier i NPA till Nordic Invest.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen inklusive styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär och formulär för poströstning kommer att publiceras på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.tempest.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

*****

Stockholm i juni 2020

Tempest Security AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security omorganiserar för att möta kommande tillväxt

Tempest Security AB (publ.) presenterar idag en ny organisation för att kunna växla upp koncernens förvärvsfokus och tillväxt ytterligare. Det ska ske genom att skapa ett litet, flexibelt och agilt moderbolag samt ge dotterbolagen ökad självständighet och bättre förutsättningar för att snabbt anpassa sig till kunders krav på de lokala marknaderna. Det är bolagets förväntan att dessa åtgärder ska tydliggöra de värden som finns och stärka verksamheten vidare i resan mot en omsättning om 1 miljard kronor och en EBITDA marginal om 10%.


Tempest Security AB (publ.) delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Hög tillväxt, nya förvärv och god lönsamhet i tredje kvartalet 2021


Valberedning för Tempest Security AB (publ) utsedd

I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 25 maj 2021 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant.


Tempest Security tillträder Örestads Industribevakning och Malmö Industrivakter.

Tempest Security AB (publ.) har idag genom dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tillträtt samtliga aktier i Örestads Industribevakning AB samt övertagit återstående andelar av Malmö Industrivakter Handelsbolag.Tempest Security tecknar avtal för konsulttjänster med stor offentlig aktör

Tempest Security AB (publ) tecknar ramavtal rörande kvalificerade tjänster inom riskhantering till en stor offentlig aktör.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader


Tempest Security tecknar avtal gällande bevakningstjänster med Tumba Centrum och Högdalen Centrum

Tempest Security har tecknat avtal med Niam VII Stationsfastigheter om leverans av bevakningstjänster i Tumba Centrum samt Högdalen Centrum.


TEMPEST SECURITY AVSER FÖRVÄRVA ÖRESTADS INDUSTRIBEVAKNING

Tempest Security fortsätter växa i Sverige inom bevakningssegmentet och i ett led att öka den geografiska täckningen har idag en avsiktsförklaring (LOI) ingåtts om ett bolagsförvärv av Örestads Industribevakning AB med dotterbolag. Avsiktsförklaringen är exklusiv och en formell due dilligence process inleds.


Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 25 maj 2021

Tempest Security AB (publ) höll årsstämma den 25 maj 2021 varvid i huvudsak beslut enligt nedan fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelse till årsstämman som finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://tempestgroup.se/.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted