Delårsrapport Q1 2022

Trots stora utmaningar i omvärlden står Sydsvenska hem stabilt i sin verksamhet. Efter att under förgående år tagit beslut om att transformera Sydsvenska hem till ett fastighetsbolag med fokus på ökat förvaltningsresultat och långsiktigt värdeskapande kan det konstateras att vi redovisar ett ökat resultat på alla nivåer i resultaträkningen.

Perioden, januari - mars 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 20 129 tkr (11 580)
  • Driftnettot uppgick till 11 276 tkr (7 429)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 191 tkr (3 376)
  • Resultat efter skatt uppgick till 10 776 tkr (-2 811) motsvarande 2,00 kr per aktie (-1,17)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2022-03-31 till 1 451 055 tkr (1 417 630 tkr per 2021-12-31)
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 6 302 tkr (-2 839)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 18 981 tkr (-1 502)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,60 ggr (2,17) och belåningsgraden till 49,5% (66,0)
  • NRV per aktie uppgick till 128,53 kr (110,45)

Väsentliga händelser under perioden
Sydsvenska Hem har under första kvartalet sålt tomträtten med bostadsfastigheten Ridskolan 3 i Helsingborg som tillträddes den 5 april 2022. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 8 600 kvadratmeter och innefattar 215 lägenheter. Fastigheten såldes via en aktiebolagstransaktion och köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 230 mkr.

Väsentliga händelser efter perioden
Sydsvenska Hem har förvärvat fastigheten Minerva 14 centralt belägen i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 3 200 kvadratmeter, har bygglov för skola och är fullt uthyrd.

Fastigheten förvärvades genom en aktiebolagstransaktion och köpeskillingen för aktierna är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 109 mkr. Fastigheten tillträddes den 2 maj 2022.

" Vi avyttrade nyligen fastigheten Ridskolan i Helsingborg och återinvesterar nu delar av likviden i en fastighet som ger högre avkastning", kommenterar Gustav Adielsson, vd i Sydsvenska Hem.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter huvudsakligen i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som främst består av handels- och samhällsfastigheter, bostäder, kontor, industrier och kommersiella lokaler. Beståndet omfattar cirka 65 200 kvm. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Halvårsrapport 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted