Kommuniké från årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 15 april 2021 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades följande beslut:

 • Lars Nilsson från ENN Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämman.
 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i kallelsen till årsstämman, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 231 179 154 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 120 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp, innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor per aktie, eller totalt 4 560 000 kronor. Fastställdes att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 19 april 2021 och 30 juni 2021. Fastställdes vidare att 222 059 154 kronor balanseras i ny räkning.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020.
 • Det beslutades om omval av Lars Linzander, Robert Wadén, Karl Runeberg och Olof Andersson till ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Lars Linzander valdes till styrelsens ordförande. 
 • Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 270 000 kr, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till övriga ledamöter.
 • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.
 • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning med anledning av nya lagregler som trätt ikraft avseende avstämningsdag. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag upptaget i kallelsen till stämman.
 • Stämman beslutade att godkänna ingåendet av avtal om förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören och Angelicagruppen AB genom beslut om riktad nyemission av aktier att betalas genom kvittning av köpeskillingsfordran.
 • Stämman beslutade om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, genom kontant betalning, kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av totalt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Beslutades att emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

15 april 2021 

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Lars Linzander, styrelsens ordförande

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 53 82

[email protected]

Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038-4177, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen hyresrätter och samhällsfastigheter. Beståndet omfattar ca 22 000 kvm och är idag nästintill fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.


Kallelse till extra bolagsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 augusti 2021.
Sydsvenska Hem AB (publ) har tillträtt fastighetsportfölj i Skåne och genomför riktad kvittningsemission. Tillträdda fastighetsbolag har tecknat två större nya hyreskontrakt.

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") som tidigare har kommunicerats ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB ("Fastighetsbolagen") med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor.
Styrelsens kompletterande information angående förvärvet av Eurocorp No 2 Holding AB m.fl. bolag

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") kommunicerade den 12 mars 2021 att Bolaget ingått ett överlåtelseavtal om ett indirekt förvärv av fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor genom förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, org. nr 556999-9328, Eurocorp Brågarp AB, org. nr 556725-5046, AB Redaktören, org.nr 559225-8023, och Angelicagruppen AB, 559160-6024. Som ett komplement till tidigare lämnad information lämnar styrelsen inför Bolagets årsstämma den 15 april 2021 härmed ytterligare information om de fastigheter som omfattas av överlåtelseavtalet.


Kallelse till årsstämma i Sydsvenska Hem AB (publ)

Aktieägarna i Sydsvenska Hem AB (publ), org. nr 559038-4177, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.


Sydsvenska Hem AB (publ) har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Skåne för 502 Mkr och avser att justera tidigare föreslagen utdelning

Sydsvenska Hem AB (publ) ("Bolaget") har ingått avtal om förvärv av bolagen Eurocorp No 2 Holding AB, Eurocorp Brågarp AB, AB Redaktören samt Angelicagruppen AB med ett samlat underliggande fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor. Fastigheterna har en samlad yta på ca 50 000 kvadratmeter och förvärvet kommer finansieras genom en kvittningsemission av preliminärt 2 897 309 nya aktier i Bolaget riktad till säljarna av ovanstående bolag. Emissionen innebär att Bolaget tillförs ca 319 miljoner kronor i eget kapital. Emissionskursen uppgår till 110,22 kronor per aktie vilket motsvarar EPRA NAV för Bolagets aktie per den 31 december 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted