Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Halvårsrapport 2022

1 januari - 30 juni 2022 

  • Intäkterna ökade till 18 237 (17 287) TSEK. En ökning med 5%.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 751 ( 2 061) TSEK. En minskning med 63%.
  • Periodens resultat uppgick till 12 (1 715) TSEK.
  • Resultat per aktie 0,00 (0,11) SEK.

Väsentliga händelser under första halvåret

  • Swemet har intensifierat utvecklingsarbetet för ett system för undermätning till industri och fastighetsbolag.
  • Uppföljningsorders har levererats till VEAB, Sala Heby Elnät AB och Brittedals Energi, till ett värde om sammanlagt ca 7MSEK.
  • Nytt samarbetsavtal med GWF MessSysteme AG i Schweiz avseende distribution av flödesmätare.

VD ord

Swemet påverkas fortfarande av Pandemins effekter i viss mån. Det är ledtider på mätare och transporttider som fortsatt är långa.

Vixor-samarbetet har under perioden resulterat i order om ca 1,8MSEK. Swemet ser en fortsatt gynnsam utveckling av samarbetet.

Swemet har kommit några steg närmare ett eget insamlingssystem, för insamling av mätarvärden, för främst bostadsrättsmarknaden och industritillämpningar. Med en egenutvecklad insamlingsfunktion kommer vi att kunna erbjuda fastighetsbolag och industri undermätning av alla slags el, vatten och värmemätning. Vi kommer påbörja avläsning i den nya plattformen under hösten om än i begränsad omfaatning och funktion. Insamlingssystemet är en avskalad variant på den mjukvara vi erbjuder elnätsbolagen vilka ställer betydligt högre krav på systemfunktioner.

Swemet blir med det nya samarbetet med GWF MessSysteme AG för återförsäljning av flödesmätare av kall- som varmvatten, en totalleverantör för alla typer av flödesmätare. Swemet kan därmed erbjuda marknaden ett komplett program för undermätningsprojekt också för bostadsrättsföreningar och liknande aktörer. Swemets breda kompetens avseende mätteknik, fjärravläsning och främst felavhjälpning skapar förutsättningar för att bolaget nu blir en totalleverantör för kunderna.

Bolaget ser positivt på samarbetet med GWF och dess framtida möjligheter, det är dock i dagsläget för tidigt att försöka uppskatta framtida marknadsstorlek och intjäningspotential för Swemet mot bakgrund av samarbetet.

Våra befintliga kunder fortsätter sina utrullningar som planerat. Vi ser också att vår supportverksamhet ökar vilken kommer vara en viktig del av vår tillväxt och framförallt ge en löpande basintäkt jämte försäljning av hårdvara.

Konsultintäkter

Swemets servicesida med konsulttjänster går fortsatt starkt och tillsammans med tjänster omkring

mätarbytena till Bolagets kunder ger det full beläggning. Under första halvåret har konsultintäkterna ökat med 14% jämfört med föregående år.

VD

Jan Axelsson

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2022 publiceras fredag den 24 februari 2023.

För mer information,

Swemet AB (publ);

Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Anders Sagadin, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022  kl. 09:00.

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets B-aktie handlas på Nordic SME.

Eminova Fondkommision AB, tel: +46 8 684 05800 är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Halvårsrapport 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021Delårsrapport Q2 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted